Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie | Ganito Pala ang Pagbalik ng Panginoon (Tampok na Extract)

4,132 2020-02-17

Nabasa na ng maraming nananalig sa Panginoon ang sumusunod na propesiya sa Biblia: "Makikita nila ang Anak ng tao na napaparitong nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian" (Mateo 24:30). Naniniwala sila na pagbalik ng Panginoon, siguradong bababa Siya sakay ng ulap, pero may iba pang mga propesiya sa Biblia na nagsasabing: "Narito, Ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw" (Pahayag 16:15). "Datapuwat pagkahating gabi ay may sumigaw, 'Narito, ang kasintahang lalaki! Magsilabas kayo upang salubungin Siya'" (Mateo 25:6). Malinaw na may mga propesiya na darating ang Panginoon nang lihim bukod pa sa propesiya na hayagan Siyang bababa sakay ng ulap. Kaya ano ang katotohanan tungkol sa Kanyang pagbalik?

Mag-iwan ng Tugon