Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Christian Movie Extract 1 From "Pananabik": Ganito Pala ang Pagbalik ng Panginoon

Panimula

Christian Movie Extract 1 From “Pananabik”: Ganito Pala ang Pagbalik ng Panginoon
Nabasa na ng maraming nananalig sa Panginoon ang sumusunod na propesiya sa Biblia: “Mangakikita nila ang Anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian” (Mateo 24:30). Naniniwala sila na pagbalik ng Panginoon, siguradong bababa Siya sakay ng ulap, pero may iba pang mga propesiya sa Biblia na nagsasabing: “Narito, ako’y pumaparitong gaya ng magnanakaw” (Pahayag 16:15). “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya” (Mateo 25:6). Malinaw na may mga propesiya na darating ang Panginoon nang lihim bukod pa sa propesiya na hayagan Siyang bababa sakay ng ulap. Kaya ano ang katotohanan tungkol sa Kanyang pagbalik?

I-expand