Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie | Saan ang Lugar na Naihanda ng Panginoon para sa Atin? (Tampok na Extract)

4,341 2020-01-17

Dalawang libong taon na ang nakararaan, ipinangako ng Panginoong Jesus, "Ako'y paroroon upang ipaghanda Ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung Ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto Ako, at kayo'y tatanggapin Ko sa Aking sarili; upang kung saan Ako naroroon, kayo naman ay dumoon" (Juan 14:2–3). Maraming naniniwala na nagbalik sa langit ang Panginoon, kaya siguradong naghanda Siya ng lugar para sa atin sa langit. Naaayon ba ang pagkaunawang ito sa mga salita ng Panginoon? Anong mga hiwaga ang nakapaloob sa pangakong ito?

Mag-iwan ng Tugon