Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

"Sino Siya na Nagbalik" Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 1

Panimula

“Sino Siya na Nagbalik” (Clips 1/7) Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 1

Narito tayo ngayon sa huling yugto ng mga huling araw at natupad na lahat ng hula hinggil sa pagbabalik ng Panginoon. Dahil sinasabi ng mga hula sa Biblia na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga huwad na Cristo, samakatuwid, maraming tao ang nagsara ng kanilang mga pinto at nagkulong. Kahit may marinig silang nagpapatotoo na nagbalik na ang Panginoon, hindi sila lumalabas at naghahanap o nagsisiyasat, at higit pa riyan, naniniwala sila na anumang paraang nagsasabing nagbalik na sa katawang-tao ang Panginoon ay hindi totoo at nanlilinlang. Paano tayo dapat maging katulad ng matatalinong dalaga, na nakarinig sa tinig ng Diyos at masayang sinalubong ang pagbabalik ng Panginoon? Tutulungan ka ng maikling pelikulang ito na maintindihan ang aspeto ng katotohanan hinggil sa pagkakaiba sa pagitan ng totoong Cristo at ng mga huwad na Cristo, para masalubong mo ang pagbabalik ng Panginoong Jesus.

 

Rekomendasyon:

I-expand