Madaling Bibliya

Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Tagalog Crosstalk | "Ang mga Sumasampalataya sa Anak ay May Buhay na Walang Hanggan"

Panimula

Tagalog Crosstalk | “Ang mga Sumasampalataya sa Anak ay May Buhay na Walang Hanggan

Sabi sa Biblia, “Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan; nguni’t ang hindi tumatalima sa Anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Dios ay sumasa kaniya” (Juan 3:36). Iniisip ni Su Yue na ang pananalig sa Panginoong Jesus ay pananalig sa Anak at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Nang sabihin ni Sister Ling na hindi lubos ang pagkaunawa niya, nalito si Su Yue, at nagsimulang makipagdebate kay Ling…. Kaya, ano ang tunay na pananalig sa Anak? Ano ang tinutukoy ng “Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan”?

I-expand