Menu

Tagalog devotion for today - Hayaan ang mga Pangako ng Diyos ng Masaganang Panustos na Matugunan ang Lahat ng Ating Pangangailangan

Tagalog devotion for today

At pupunan ng Aking Diyos ang bawa't kailangan ninyo ayon sa Kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus.

Ito ay isang pangakong puno ng pananampalataya at pag-asa na tumutulong sa atin na maunawaan nang husto ang kabutihan ng masaganang panustos ng Diyos. Sa buhay, madalas tayong nahaharap sa iba't-ibang pangangailangan, kapwa materyal at espirituwal. Gayunpaman, sinasabi sa atin ng kasulatang ito na anuman ang ating mga pangangailangan, ipagkakaloob iyon ng Diyos nang masagana sa pamamagitan ni Cristo Jesus. Ito ay isang walang kundisyong garantiya, hindi batay sa ating mga pagsisikap o mga kuwalipikasyon, kundi sa mga kayamanan ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang kasaganaan ng Diyos ay pumupuno sa bawat sulok ng ating buhay sa pamamagitan ni Cristo. Gaya ng sinabi ni Jesus, “Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay(Juan 14:6), makikita natin na ang kasaganaan ng Diyos ay ibinibigay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang binigkas na salita. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos nasusumpungan natin ang kasiyahan para sa lahat ng ating pangangailangan. Sabi ng Diyos, “Simple man o malalim sa tingin ang mga salitang sinasambit ng Diyos, lahat ng iyon ay mga katotohanang kailangang-kailangan ng buhay pagpasok ng tao; ang mga iyon ang pinagmumulan ng tubig na buhay na nagbibigay sa tao ng kakayahang mabuhay kapwa sa espiritu at laman. Ipinagkakaloob ng mga ito ang kailangan ng tao para manatiling buhay; ang mga prinsipyo at doktrina para pangasiwaan ang kanyang pang-araw-araw na buhay; ang landas na kailangan niyang tahakin para maligtas, pati na rin ang layunin at direksyon nito; bawat katotohanan na dapat niyang taglayin bilang isang nilikha sa harapan ng Diyos; at bawat katotohanan tungkol sa kung paano sumusunod ang tao at sumasamba sa Diyos. Ang mga iyon ang garantiya na tumitiyak ng pananatiling buhay ng tao, ang mga iyon ang pang-araw-araw na tinapay ng tao, at ang mga iyon din ang matibay na suportang nagbibigay-kakayahan sa tao na maging malakas at manindigan. Sagana ang mga iyon sa katotohanang realidad na ginagamit ng nilikhang sangkatauhan para isabuhay ang normal na pagkatao, sagana sa katotohanang nagpapalaya sa sangkatauhan mula sa katiwalian at iniiwas sila sa mga patibong ni Satanas, sagana sa walang-pagod na pagtuturo, pangaral, paghihikayat, at pag-aliw na ibinibigay ng Lumikha sa nilikhang sangkatauhan. Ang mga iyon ang mga parolang gumagabay at nagbibigay liwanag sa mga tao para maunawaan ang lahat ng positibo, ang garantiya na tumitiyak na isasabuhay at tataglayin ng mga tao ang lahat ng matuwid at mabuti, ang pamantayan kung saan lahat ng tao, kaganapan, at bagay ay sinusukat, at pananda rin sa paglalakbay na nag-aakay sa mga tao tungo sa kaligtasan at sa landas ng liwanag”.

Ang kasaganaang panustos ng salita ng Diyos ay higit pa sa maiisip natin. Ito ay hindi lamang ang pundasyon para sa ating pisikal na kaligtasan kundi isang bukal din ng panloob na kapayapaan, kagalakan, at kasiyahan. Ito ang pinagmumulan kung saan tayo umaasa upang makawala sa katiwalian at makamit ang kaligtasan. Nawa'y punan ng kasaganaan ng salita ng Diyos ang bawat araw natin, na nagbibigay liwanag sa bawat hakbang ng ating paglalakbay.

Tagalog prayer for today

Dear God, lumalapit kami sa Iyong trono nang may pasasalamat, nag-aalay ng pasasalamat sa saganang panustos ng mga pangakong matatagpuan sa Iyong binigkas na salita. Ang Iyong salita ay nakakatugon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ginagabayan nito ang aming mga puso at nagsisilbing bukal ng aming buhay. Sa Iyong salita, matatagpuan namin ang katotohanan, panustos para sa buhay, kalayaan mula sa katiwalian, at kaligtasan sa pamamagitan ng Iyong biyaya. Nawa'y punuin ng Iyong salita ang aming mga puso, maging aming pang-araw-araw na kabuhayan, nagpapalusog sa aming mga kaluluwa, gumabay sa aming espirituwal na paglago, at panatilihin kaming malapit sa Iyo sa gitna ng mga kaguluhan ng mundo. Akayin kami sa tamang landas tungo sa isang maliwanag na buhay. Amen!

Mag-iwan ng Tugon