Menu

Tagalog devotion for today - Nababanaag ang Liwanag ng Pananampalataya, Paglalakbay patungo sa Kaluguran ng Diyos

Tagalog devotion for today

At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa Kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kaniya'y nagsisihanap.

Binibigyang-diin ng banal na kasulatang ito ang kapangyarihan ng pananampalataya at ang kahalagahan ng paghahanap sa Diyos. Ang pananampalataya ang tulay na nag-uugnay sa atin sa Diyos, ang pundasyon ng ating malapit na ugnayan sa Kanya, at ginagabayan tayo nito patungo sa landas ng kaluguran ng Diyos. Pinagtitibay ng pananampalataya ang kapangyarihan at awtoridad ng Diyos, at lubos itong umaasa sa Kanyang kabutihan at biyaya. Sa pamamagitan lamang ng hindi natitinag na pananampalataya ay malalampasan natin ang mga unos ng buhay at makakatuntong sa biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob ng Diyos sa mga naghahanap sa Kanya. Sa pananampalataya, hinahangad natin ang kalooban ng Diyos at natututo tayong magtiis sa mga pagsubok sa buhay. Sa kabila ng mga paghihirap, matatag tayong naniniwala na kasama natin ang Diyos, at nasasaksihan natin ang Kanyang presensya sa ating mga karanasan dahil nagtitiwala tayo na Siya ay isang Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga taimtim na naghahanap sa Kanya. Sabi ng Diyos, “Kapag nananampalataya kang makikita mo ang Kanyang mga kilos sa iyong praktikal na karanasan, magpapakita sa iyo ang Diyos, at bibigyang-liwanag at gagabayan ka Niya sa iyong kalooban. Kung wala ang pananampalatayang iyon, hindi iyan magagawa ng Diyos. Kung nawala na ang pag-asa mo sa Diyos, paano mo mararanasan ang Kanyang gawain? Kung gayon, kapag lamang mayroon kang pananampalataya at hindi ka nagkikimkim ng mga pagdududa sa Diyos, kapag lamang mayroon kang tunay na pananampalataya sa Kanya anuman ang gawin Niya, saka ka Niya bibigyang-liwanag at tatanglawan sa iyong mga karanasan, at saka mo pa lamang makikita ang Kanyang mga kilos. Nakakamtan ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakakamtan lamang ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagpipino, at kapag walang pagpipino, hindi magkakaroon ng pananampalataya. Ano ang tinutukoy ng salitang ‘pananampalataya’? Ang pananampalataya ay ang tunay na paniniwala at tapat na pusong dapat taglayin ng mga tao kapag hindi nila nakikita o nahahawakan ang isang bagay, kapag ang gawain ng Diyos ay hindi naaayon sa mga kuru-kuro ng tao, kapag hindi ito kayang abutin ng tao. Ito ang pananampalatayang binabanggit Ko”.

Nawa'y patuloy nating hanapin ang presensya ng Diyos nang may hindi natitinag na pananampalataya, at maranasan ang Kanyang kaluguran at mga gantimpala nang mas malalim, na maging mga pinagpalang tao sa Kanyang presensya. Sa ningning ng pananampalataya, makikita natin ang kaluwalhatian at kamangha-manghang mga gawa ng Diyos.

Tagalog prayer for today

Diyos ko, nauunawaan namin na ang pamumuhay sa isang mundong puno ng kawalang-katiyakan at mga hamon ay madalas na naglalagay sa aming pananampalataya sa pagsubok. May mga pagkakataon na maaaring magduda at mabahiran ang aming pananampalataya ng mga panggugulo ng sekular na mundo. Hinihiling namin nang may kababaang-loob na bigyan Mo kami ng matibay at matatag na pananampalataya, upang kami ay laging umasa sa Iyong patnubay. Tulungan Mo kaming ilagak ang aming tiwala sa Iyo bilang aming pangunahing pinagmumulan ng suporta at tulong, kahit na sa gitna ng kahirapan. Nawa'y manatiling matibay at matatag ang aming pananampalataya, hindi naapektuhan ng mga baluktot at gulo ng buhay, at sa halip ay lumalakas sa pamamagitan ng mga pagsubok. Patnubayan Mo kami patungo sa kagalakan na nagmumula sa malalim at matatag na pananampalataya sa Iyo. Amen!

Mag-iwan ng Tugon