Menu

Tagalog devotion for today: Pakikinig sa Salita ng Diyos upang Maging mga Tao ng Diyos, Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon

Tagalog devotion for today

Sinabi ni Jesus, “Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos: dahil dito'y hindi ninyo dinirinig, sapagka't kayo'y hindi sa Diyos”

Ang mga salita ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng isang makabuluhang paghahayag: Hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Diyos ay tunay na kabilang sa Kanya. Tanging ang mga mapagpakumbabang nakikinig sa salita ng Diyos ang mga pinili na tunay na sumusunod sa Kanya. Mayroon silang malalim na koneksyon sa Diyos sa kanilang mga puso, na nagbibigay-daan sa kanila na marinig ang Kanyang mga salita at makilala ang Kanyang tinig. Ang mga hindi kabilang sa Diyos ay hindi mauunawaan ang Kanyang mga salita at maaari pang tanggihan at kapootan ang mga ito. Halimbawa, nang dumating si Jesus upang isagawa ang gawain ng pagtubos, ang Kanyang mga disipulo at apostol na sumunod sa Kanya ay mapagpakumbabang nakinig sa Kanyang mga salita. Sa Kanyang mga turo, natuklasan nila ang katotohanan at ang buhay. Kinilala nila si Jesus bilang ang ipinangakong Mesiyas, ang Cristo, at buong puso nilang tinanggap at sinundan Siya, at sa gayon ay nakatanggap sila ng kaligtasan. Gayunman, isaalang-alang din natin ang mga Hudyong punong saserdote, mga eskriba, mga Pariseo, at ang mga taong sumunod sa mga Pariseo. Hindi nila hinangad na makinig sa mga salita ni Jesus. Kahit na narinig ng ilan sa kanila ang Kanyang mga turo, hindi nila nakilala ang mga ito bilang tinig ng Diyos. Ang ilan ay lumaban at sumalungat sa gawain at mga salita ng Panginoon. Sa kabila ng pagsasabi ng pananampalataya sa Diyos, hindi nila pinakinggan ang Kanyang mga salita. Samakatuwid, hindi sila ang mga tao ng Diyos, kundi mga indibidwal na nahaharap sa paghatol at pag-aalis mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga turo ni Jesus at ng mga halimbawang ito, masusuri natin ang ating sarili upang makita kung tayo ay tunay na pagmamay-ari ng Diyos. Ayon sa propesiya ni Jesus, “Mayroon pa Akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni't ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma'y kung Siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan Niya kayo sa buong katotohanan(Juan 16:12-13), naiintindihan natin na sa muling pagparito ni Jesus, Siya ay magsasalita at gagabay sa mga tao sa lahat ng katotohanan. Kapag narinig natin ang isang tao na nagpapatotoo na ang Panginoon ay nagbalik na at sinabi ang lahat ng katotohanan na makapagliligtas sa sangkatauhan, binibigyang-pansin ba natin at pinakikinggan ang mga salita ng nagbalik na Panginoon upang makilala ang Kanyang tinig at sundan Siya, o ayaw nating makinig? Ito ay nagpapakita kung tayo ba ay tunay na pagmamay-ari ng Diyos o hindi. Malinaw na kung tayo ay pagmamay-ari ng Diyos at kung maaari nating tanggapin ang Panginoon ay nakasalalay sa kung mapagkumbaba nating hahangarin na makinig sa mga salita ng nagbalik na Panginoon at makilala ang Kanyang tinig. Tulad ng sabi ng mga salita ng Diyos, “Yamang hinahanap natin ang mga yapak ng Diyos, dapat nating hanapin ang kalooban ng Diyos, ang mga salita ng Diyos, ang mga pagpapahayag ng Diyos—sapagkat kung saanman naroon ang mga bagong salita na binibigkas ng Diyos, naroon ang tinig ng Diyos, at kung saanman naroon ang mga yapak ng Diyos, naroon ang mga gawa ng Diyos. Kung saanman naroon ang pagpapahayag ng Diyos, doon nagpapakita ang Diyos, at kung saanman nagpapakita ang Diyos, doon umiiral ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Sa paghahanap sa mga yapak ng Diyos, nabalewala na ninyo ang mga salitang ‘Ang Diyos ang katotohanan, ang daan, at ang buhay.’ At kaya, maraming tao, kahit pa tumatanggap sila ng katotohanan, ang hindi naniniwala na nakita na nila ang mga yapak ng Diyos, at lalo nang hindi nila kinikilala ang pagpapakita ng Diyos. Napakatinding pagkakamali!”.

Kung nais mong hanapin at pakinggan ang mga salita ng nagbalik na Panginoon, upang maging isang taong pagmamay-ari ng Diyos, at masalubong ang Panginoon sa lalong madaling panahon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng online chat window sa ibaba ng aming website. Palagi kaming nariyan upang ibahagi ang mga salita ng Diyos at makipag-usap sa iyo online.

Tagalog prayer for today

Dear God, mapagpakumbabang lumalapit kami sa Iyong presensya, nananabik na maging mga taong pagmamay-ari Mo, yaong buong puso na nakikinig sa Iyong mga salita. Nauunawaan namin na ang pakikinig sa Iyong mga salita ay napakahalaga para sa amin upang maging Iyong mga tao at masalubong ang pagbabalik ng Panginoon. Nawa'y antigin Mo ang aming mga puso at buksan ang aming espirituwal na mga tainga upang marinig ang Iyong mga salita. Patnubayan kami na makilala ang Iyong tinig, upang aming salubungin ang Iyong ikalawang pagparito sa madilim at masamang panahong ito, at mabuhay sa Iyong walang hanggang liwanag. Amen!

Mag-iwan ng Tugon