Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Tagalog Gospel Movie | "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" | Ang Pagbalik ng Panginoon sa mga Huling Araw ay Ipinagkakaloob ang Daan tungo sa Buhay na Walang Hanggan

Panimula

Tagalog Gospel Movie | “Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono” | Ang Pagbalik ng Panginoon sa mga Huling Araw ay Ipinagkakaloob ang Daan tungo sa Buhay na Walang Hanggan

Sinabi ng Panginoong Jesus: “Datapuwa’t ang sinomang umiinom ng tubig na sa kaniya’y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailan man; nguni’t ang tubig na sa kaniya’y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan” (Juan 4:14). Ang Panginoong Jesus ang nagbibigay ng tubig ng buhay, Siya ang daan ng walang hanggang buhay, pero, tulad ng nasaksihan ng Kidlat ng Silanganan, tanging si Cristo ng mga huling araw—Makapangyarihang Diyos ang makapagbibigay sa mga tao ng daan ng walang hanggang buhay. Kaya galing ba sa parehong pinagmumulan ang Makapangyarihang Diyos at ang Panginoong Jesus? Ang gawain ba Nila’y isinasagawa ng iisang Diyos? Bakit si Cristo ng mga huling araw lang ang makapagbibigay sa atin ng daan ng walang hanggang buhay?

I-expand