Mag-subscribe

Menu

Mga Bersikulo sa Biblia Tungkol sa Katapatan at Integridad: Ang Susi sa pagiging isang Matapat na Kristiyano

Ang matatapat na tao ay tapat sa mga paraan ng kanilang pagsasalita at pagkilos. Gusto ng bawat isa na makasama sila, at gusto ng Diyos at pinagpala sila. Tulad ng sabi ng Diyos, “Kailangan ninyong malaman na gusto ng Diyos ang matapat na tao. Ang Diyos ay may substansya ng katapatan, kaya’t ang Kanyang salita ay palaging napapagkatiwalaan. Higit pa, ang Kanyang mga pagkilos ay walang-kapintasan at hindi-mapag-aalinlanganan. Ito ang dahilan kung bakit gusto ng Diyos yaong mga lubos na matapat sa Kanya.” Gayunpaman, hindi natin mapipigilan ang pagsisinungaling, panlilinlang, at patuloy na pagdaraya sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung ang anumang bagay ay nakakaapekto sa ating sariling mga interes, magsasalita tayo ng walang anuman kundi mga kasinungalingan. Sa partikular, tayo ay gumawa ng mga pangakong walang laman sa harap ng Diyos, nagmamalaki, at nililinlang ang Diyos. Ito ang mga katotohanan. Kaya paano tayo magiging matapat? Ang mga sumusunod na mga talata sa Biblia tungkol sa katapatan at integridad, mga kaugnay na artikulo, at mga kaugnay na video, ay tutulong sa iyo na makita ang mga paraan ng pagsasanay.

Katapatan at Integridad,Matapat na Kristiyano

Kawikaan 12:22

Mga sinungaling na labi ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang nagsisigawang may katotohanan ay kaniyang kaluguran.

Kawikaan 19:1

Maigi ang dukha na lumalakad sa kaniyang pagtatapat kay sa suwail sa kaniyang mga labi at mangmang.

Kawikaan 10:9

Siyang lumalakad ng matuwid ay lumalakad na tiwasay: nguni't siyang sumisira ng kaniyang mga lakad ay makikilala.

Kawikaan 11:3

Ang pagtatapat ng mga matuwid ay papatnubay sa kanila: nguni't ang mga kasuwailan ng mga taksil ay papatay sa kanila.

Kawikaan 28:18

Ang lumalakad ng matuwid ay maliligtas: nguni't siyang masama sa kaniyang mga lakad ay mabubuwal na bigla.

Mateo 5:37

Datapuwa't ang magiging pananalita ninyo'y, Oo, oo; Hindi, hindi; sapagka't ang humigit pa rito ay buhat sa masama.

Santiago 1:26

Kung ang sinoman ay nagiisip na siya'y relihioso samantalang hindi pinipigil ang kaniyang dila, kundi dinadaya ang kaniyang puso, ang relihion ng taong ito ay walang kabuluhan.

1 Pedro 3:10

Sapagka't, Ang magnais umibig sa buhay, At makakita ng mabubuting araw, Ay magpigil ng kaniyang dila sa masama, At ang kaniyang mga labi ay huwag magsalita ng daya.

Lucas 8:15

At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti, na iniingatan ang salita pagkarinig, at nangagbubunga may pagtitiis.

Kawikaan 12:19

Ang labi ng katotohanan ay matatatag kailan man. Nguni't ang sinungaling na dila ay sa sangdali lamang.

Lucas 18:17

Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Sinomang hindi tumanggap ng kaharian ng Dios na gaya ng isang maliit na bata, ay hindi siya papasok doon sa anomang paraan.

1 Juan 3:18

Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan.

Juan 4:23-24

Datapuwa't dumarating ang oras, at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan: sapagka't hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa kaniya. Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan.

Nauugnay na mga Salita ng Diyos

Ang ibig sabihin ng katapatan ay ang ibigay ang inyong puso sa Diyos; huwag kailanman maging bulaan sa Kanya sa anumang bagay; maging bukas sa Kanya sa lahat ng mga bagay, hindi kailanman nagtatago ng katotohanan; huwag kailanman gawin yaong nanlilinlang sa mga nakatataas at nagliligaw sa mga nasa ibaba; at huwag kailanman gawin yaong pagmamagaling lamang ng iyong sarili sa Diyos. Sa madaling salita, ang pagiging matapat ay ang pag-iwas sa karumihan sa mga kilos at salita, at hindi manlinlang ng Diyos o tao.

Ang umaasal kagaya ng isang normal na tao ay ang makipag-usap nang may pagkakaugnay-ugnay. Ang ibig sabihin ng oo ay oo, ang hindi ay nangangahulugang hindi. Maging tapat sa katotohanan at magsalita nang akma. Huwag mandadaya, huwag magsinungaling.

Ang Aking kaharian ay humihingi sa kanila na tapat, hindi mapagkunwari, at hindi mapanlinlang. Hindi ba’t ang mga tunay at tapat na mga tao sa mundo ay hindi sikat? Ako ay ganap na salungat nito. Ito ay katanggap-tanggap para sa tapat na mga tao na lumapit sa Akin; Ako ay nalulugod sa ganitong uri ng tao, kailangan Ko rin ang ganitong uri ng tao. Ito mismo ang Aking pagkamatuwid.

Tala ng Patnugot:

Ang nilalaman ba sa itaas ay nakakatulong para sa iyo upang maisagawa ang pagiging matapat? Kung mayroon kang anumang mga kaliwanagan o pang-unawa na maibabahagi, o anumang mga kalituhan at mga tanong na maaaring saliksikin, Ikaw ay malugod naming inaanyayahan na pindutin sa kanang sulok sa ibabang bahagi ng screen upang kumonekta sa amin. Nawa'y tulungan at suportahan natin ang isa't isa sa pag-ibig ng Panginoon.

Mag-iwan ng Tugon