Menu

Tagalog devotion for today - Muling Pagpukaw ng Iyong Pagnanais sa Pagtitipon

Tagalog devotion for today

Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangagaralan sa isa't isa; at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw.

Sa maingay na mundong ito, ang pagdalo sa mga pagtitipon ay bahagi ng ating abalang buhay dahil ang buhay Kristiyano ay hindi nilalayong mamuhay nang mag-isa kundi sa loob ng komunidad ng mga mananampalataya. Kapag tayo ay nagsasama-sama nang may iisang puso at layunin, hindi lamang ang paggugol ng oras na magkasama, kundi ang pag-aaral ng salita ng Diyos at pagbabahagi ng ating mga personal na patotoo, paghikayat at pagpapayo sa isa't-isa sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, at paglapit sa Diyos. Dahil sa pagiging abala sa buhay at mga tukso ng mundo, madaling huminto ng unti-unti sa pagtitipon, at ito ay isang mapanganib na palatandaan. Ang pagtalikod sa pagtitipon ay tulad ng pagputol ng dugo ng ating espirituwal na paglago, na humahadlang sa atin sa pagbabahagi at karanasan ng salita ng Diyos. Ito ay humahantong sa pagkawala ng sigasig para sa pananampalataya at paglayo sa pag-ibig at mga turo ng Diyos. Lalo na sa huling yugtong ito ng huling kapanahunan, habang papalapit ang araw ng Panginoon, napakahalaga para sa atin na magkaisa, hikayatin ang isa't-isa, kumuha ng lakas at kumpiyansa mula sa pag-ibig ng Diyos, muling pasiglahin ang ating pagkahilig sa mga pagtitipon, sama-samang harapin ang mga hamon ng pananampalataya , at salubungin ang pagdating ng araw na iyon nang may matatag na pananampalataya.

Tagalog prayer for today

Oh Diyos, kami ay buong kababaang-loob na nagsusumamo sa Iyong awa. Inaamin namin na sa gitna ng pagiging abala at pressure sa buhay, may mga sandali na kung saan ang pagnanais na huminto sa pagtitipon ay sumasagi sa isipan namin. Dalangin namin na Iyong hipuin ang aming mga puso, gisingin kami mula sa kawalang-interes, at buhayin ang isang marubdob na pagnanais para sa pagtitipon. Oh Diyos, bigyan Mo kami ng lakas at karunungan upang manalangin nang nagkaka-isa, upang sumamba nang sama-sama, at pasiglahin ang bawat isa pagdating ng araw na iyon, na ginagawang isang espirituwal na piging ang bawat pagtitipon. Ingatan Mo kami mula sa mga patibong ng pagtalikod sa pagtitipon at tulungan kaming maging isang komunidad na sagana sa pag-ibig at pagkakaisa, matatag na tumatahak sa landas ng pananampalataya, laging handang yakapin ang pagdating ng araw na iyon. Amen!

Mag-iwan ng Tugon