Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Ang Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw ang Kaligtasan para sa Tao (5/5) - "Napakagandang Tinig" | Tagalog Christian Movie Clips

Panimula

Ang Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw ang Kaligtasan para sa Tao (5/5) – “Napakagandang Tinig” | Tagalog Christian Movie Clips

Binabasa ng ilang tao ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos at nakikita na may ilang malulupit na bagay na hatol ng sangkatauhan, at pagtuligsa at sumpa. Iniisip nila na kung hinahatulan at isinusumpa ng Diyos ang mga tao, hindi ba sila huhusgahan at parurusahan? Paano masasabi na ang ganitong klaseng paghatol ay para padalisayin at iligtas ang sangkatauhan? Ano ang wastong paraan ng pag-unawa sa paghatol ng Diyos sa mga huling araw? Tuklasin ang mga kasagutan sa video na ito.

I-expand