Mag-subscribe

Menu

Susunod

Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Pagkilala sa Gawain ng Diyos | Sipi 189

385 2020-10-03

Sa plano ng Diyos ng ilang libong taon, ang mga gawa na naganap sa katawang-tao ay nahahati sa dalawang bahagi: Ang una ay ang gawaing pagpapapako sa krus, na kung saan Siya ay niluwalhati; ang pangalawa ay ang gawain ng panlulupig at pagka-perpekto sa mga huling araw, na sa pamamagitan nito Siya ay magkakamit ng kaluwalhatian. Ito ang pamamahala ng Diyos. Kaya, huwag ipagpalagay na napaka-payak ng gawa ng Diyos o ang komisyon ng Diyos sa inyo. Lahat kayo ay mga tagapagmana ng sobra-sobra at walang hanggang bigat ng kaluwalhatian ng Diyos, at ito ay espesyal na itinalaga ng Diyos. Sa dalawang bahagi ng Kanyang kaluwalhatian, ang isa ay ibinunyag sa inyo; ang kabuuan ng isang bahagi ng kaluwalhatian ng Diyos ay ipinagkaloob sa inyo nang sa gayon ay maging inyong pamana. Ito ang pagpaparangal mula sa Diyos at ang Kanyang mga plano ay nahayag matagal nang nakalipas. Dahil sa kadakilaan ng gawain na ginawa ng Diyos sa lupain kung saan ang malaking pulang dragon ay nananahan, ang ganoong gawain, kapag inilipat sa ibang lugar, ay matagal nang nagbunga ng maraming bunga at madali nang natanggap ng tao. At ang mga ganoong gawain ay napakadaling matatanggap ng mga kleriko sa Kanluran na naniniwala sa Diyos, dahil ang yugto ng gawa ni Jesus ay nagsisilbing halimbawa. Ito ang dahilan kung bakit hindi Niya matamo ang yugto ng gawain para sa pagluluwalhati saan mang dako; iyan ay, kapag may tulong na nanggagaling mula sa lahat ng tao at pagkilala mula sa lahat ng bansa, walang dako para ang kaluwalhatian ng Diyos ay mamahinga. At ito'y ang tiyak na hindi pangkaraniwang kahalagahan ng yugtong ito ng gawain na nananatili sa lupaing ito. Sa inyo, wala ni isang tao ang nakatatanggap ng pag-iingat ng batas; sa halip, kayo ay naparusahan ng batas, at ang mas mahirap ay walang taong nakauunawa sa inyo, maging ang inyong mga kamag-anak, inyong mga magulang, inyong mga kaibigan, o mga kasamahan. Walang nakauunawa sa inyo. Kapag kayo ay tinanggihan ng Diyos, walang dahilan para ikaw ay magpatuloy na mabuhay sa mundo. Gayunpaman, higit dito, hindi kayang iwan ng mga tao ang Diyos; ito ang kahalagahan ng paglupig ng Diyos sa mga tao, at ito ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang inyong namana sa araw na ito ay nalalampasan kung ano ang mayroon sa mga dating apostol at propeta at higit pa sa kung ano ang kay Moises at Pedro. Ang mga pagpapala ay hindi natatanggap sa loob lamang ng isa o dalawang araw; ito ay maaaring makamit sa pamamagitan ng lubos na pagpapakasakit. Iyon ay, kinakailangan ninyong magkaroon ng dalisay na pag-ibig, malaking pananampalataya, at maraming katotohanan na hiningi ng Diyos na inyong matamo, at saka, kinakailangang magawa ninyong humarap sa katarungan, at hindi kailanman maduduwag o magpapasakop, at kinakailangan mong magkaroon ng tuloy-tuloy at walang humpay na pag-ibig sa Diyos. Ang pagpapasiya ay hinihingi mula sa inyo, gayundin ang pagbabago sa disposisyon ng inyong buhay, ang inyong katiwalian ay nararapat malutas, at nararapat ninyong tanggapin ang pagsasaayos ng Diyos nang walang daing, at maging masunurin hanggang sa kamatayan. Ito ang kailangan ninyong makamit. Ito ang pangwakas na layunin ng Diyos, at ang mga pangangailangan na hinihingi ng Diyos sa kalipunang ito ng mga tao. Habang Siya ay nagkakaloob sa inyo, gayundin naman Siya ay kailangan humingi sa inyo ng kapalit at gawan kayo ng angkop na mga kahilingan. Samakatwid, ang lahat ng gawa ng Diyos ay may dahilan, at mula dito ay maaaring makita kung bakit ang Diyos ay muli't muli ay gumagawa ng gawaing mayroong mataas na pamantayan at mahigpit na pangangailangan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ninyong mapuno ng pananampalataya sa Diyos. Sa madaling salita, ang lahat ng gawa ng Diyos ay para sa inyong kapakanan, nang sa gayon kayo ay maging karapat-dapat na tumanggap ng Kanyang pamana. Hindi ito ganoon kalaki para sa sariling kaluwalhatian ng Diyos ngunit para sa inyong kaligtasan at sa pagperpekto sa grupo ng mga taong ito tao malalim na napighati sa maruming lupain. Dapat ninyong maintindihan ang kalooban ng Diyos. Kaya hinihimok Ko ang mga taong mangmang na walang kaalaman o katinuan: Huwag ninyong subukin ang Diyos at huwag nang lumaban. Tiniis na ng Diyos ang lahat ng pagdurusa na hindi naranasan ng tao, at dati nang nagdusa ng mas matinding kahihiyan para sa kalagayan ng tao. Ano pa ang hindi ninyo kayang pakawalan? Ano pa ang mas mahalaga kaysa sa kalooban ng Diyos? Ano pa ang mas nakatataas sa pag-ibig ng Diyos? Ito ay isang gawain na lubhang napakahirap na para sa Diyos para isagawa ang Kanyang gawain sa maruming lupaing ito. Kung ang tao ay buong-kaalaman at kusang-loob na sumusuway, ang gawa ng Diyos ay lalong magtatagal. Sa paanuman, hindi ito para sa kapakanan ninuman, at walang kapakinabangan para kaninuman. Hindi napipigil ng panahon ang Diyos; ang Kanyang gawa at Kanyang kaluwalhatian ang nauuna. Samakatwid, gaano man katagal, hindi Siya maglalaan ng anumang pagpapakasakit kung ito ay Kanyang gawain. Ito ang disposisyon ng Diyos: Hindi Siya magpapahinga hanggang maisakatuparan ang Kanyang gawain. Kapag dumating lamang ang panahon na makukuha Niya ang pangalawang bahagi ng Kanyang kaluwalhatian saka lamang matitigil ang Kanyang gawain. Kung hindi matapos ng Diyos ang Kanyang gawain sa buong sansinukob ang gawa ng ikalawang bahagi ng Kanyang kaluwalhatian, ang Kanyang araw ay hindi kailanman darating, ang Kanyang kamay ay hindi kailanman mawawala sa Kanyang napili, ang Kanyang kaluwalhatian ay hindi kailanman darating sa Israel, at ang Kanyang mga plano ay hindi kailanman matatapos. Kailangan ninyong makita na ang kalooban at ang gawa ng Diyos ay hindi kasing payak katulad ng paglikha sa langit at lupa at sa lahat ng mga bagay. Dahil ang gawain sa kasalukuyan ay ang baguhin ang mga ginawang tiwali na naging labis na manhid, at dalisayin ang mga nilikha saka ginamit ni Satanas, hindi para likhain si Adan o si Eba, lalo na upang gawin ang liwanag o likhain ang lahat ng uri ng mga halaman at hayop. Ang Kanyang gawain ngayon ay gawing dalisay ang lahat ng ginawang tiwali ni Satanas upang sila ay Kanyang mabawi at maging Kanyang pag-aari at maging Kanyang kaluwalhatian. Ang ganoong gawain ay hindi kasing payak tulad nang inaakala ng tao, ang paglikha ng langit at ng mundo at ng lahat ng bagay na mangyayari, at hindi rin ito katulad ng gawaing pagsumpa kay Satanas sa hukay na walang-hanggan tulad ng inaakala ng tao. Sa halip, ito ay upang mabago ang tao, upang baguhin ang siyang negatibo sa positibo at upang makamit ang Kanyang pag-aari na hindi naman sa Kanya. Ito ang kuwentong napapaloob sa yugtong ito ng gawain ng Diyos. Kailangan ninyo itong mapagtanto, at hindi dapat pasimplehin nang husto ang mga bagay. Ang gawain ng Diyos ay hindi katulad ng ibang karaniwang gawain. Ang hiwaga nito ay hindi maiisip ng utak ng tao, at ang karunungan nito ay hindi maaaring makamit ng gayon. Hindi nililikha ng Diyos ang lahat ng bagay, at hindi rin Niya winawasak ang mga ito. Sa halip, binabago Niya ang lahat ng Kanyang mga nilikha at dinadalisay ang lahat ng mga bagay na nadungisan ni Satanas. Kaya, nararapat na simulan ng Diyos ang gawain nang may matinding kalakhan, at ito ang buong kahalagahan ng gawain ng Diyos. Mula sa mga salitang ito, naniniwala ka ba na ang gawain ng Diyos ay napakapayak?

Hinango mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mag-iwan ng Tugon