Mag-subscribe

Menu

Susunod

Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Pagkilala sa Gawain ng Diyos | Sipi 217

1,724 2021-01-02

Pang Araw-araw na Salita ng Diyos | "Ang Gawain ng Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay ang Gawain Din ng Pagliligtas sa Tao" | Sipi 217
Ang lahat ng mga tao ay kailangang maunawaan ang layunin ng Aking gawa sa daigdig, iyan ay, ang pangwakas na layunin ng Aking gawa at kung anong antas ang dapat Kong makamit sa gawaing ito bago ito maging ganap. Kung, pagkaraang maging kasama Ko hanggang sa araw na ito, ang mga tao ay hindi pa rin nauunawaan kung ano ang tungkol sa Aking gawa, kung gayon hindi ba walang kabuluhan ang pagsama nila sa Akin? Ang mga tao na sumusunod sa Akin ay dapat malaman ang Aking kalooban. Ginagawa Ko ang Aking gawain sa daigdig ng libu-libong taon, at hanggang sa araw na ito ay ginagawa Ko pa rin ang Aking gawain sa paraang ito. Bagaman may maraming mga pambihirang bagay na kabilang sa Aking gawa, ang layunin ng gawaing ito ay nanatiling hindi nagbabago; tulad lang ng, bilang halimbawa, kahit na Ako ay puno ng paghatol at pagkastigo sa tao, ang Aking ginagawa ay alang-alang pa rin sa pagliligtas sa kanya, at alang-alang sa mas mainam na pagpapalaganap ng Aking ebanghelyo at pagpapalawak pa ng Aking gawain sa lahat ng mga bansang Gentil, kapag ang tao ay nagawa nang ganap. Kaya ngayon, sa panahon kung kailan maraming tao ang matagal nang lubhang nabigo sa kanilang mga pag-asa, patuloy pa rin Ako sa Aking gawa, nagpapatuloy sa Aking gawain na dapat Kong gawin na hatulan at kastiguhin ang tao. Sa kabila ng katotohanan na ang tao ay nayayamot sa Aking sinasabi at sa kabila ng katotohanan na wala siyang paghahangad na iukol ang kanyang sarili sa Aking gawain, isinasagawa Ko pa rin ang Aking tungkulin, sapagkat ang layunin ng Aking gawa ay nananatiling hindi nagbabago at ang Aking orihinal na plano ay hindi masisira. Ang katungkulan ng Aking paghatol ay upang magbigay ng kakayahan sa tao na maging mas mahusay ang pagsunod sa Akin, at ang katungkulan ng Aking pagkastigo ay mahayaan ang tao na mas mabisang mabago. Bagaman ang Aking ginagawa ay alang-alang sa Aking pamamahala, hindi Ako kailanman nakagawa ng anumang bagay na naging walang pakinabang sa tao. Iyon ay dahil nais Kong gawin ang lahat ng mga bansa sa labas ng Israel na kasing-masunurin ng mga Israelita, at gawin silang tunay na mga tao, nang sa gayon may pinanghahawakan Ako sa mga lupain sa labas ng Israel. Ito ang Aking pamamahala; ito ang gawa na Aking tinutupad sa mga bansang Gentil. Kahit ngayon, maraming tao ang hindi pa rin nauunawaan ang Aking pamamahala, sapagkat wala silang interes sa mga bagay na ito, kundi magmalasakit lamang sa kanilang mga sariling kinabukasan at hantungan. Kahit ano ang Aking sabihin, ang mga tao ay walang-malasakit pa rin sa gawaing Aking ginagawa, sa halip ay tanging nakatuon lamang sa kanilang mga hantungan sa hinaharap. Kung ang mga bagay ay magpapatuloy sa ganitong paraan, paano mapapalawak ang Aking gawa? Paano maipapalaganap ang Aking ebanghelyo sa buong mundo? Dapat ninyong malaman, na kapag ang Aking gawa ay lumawak, ikakalat Ko kayo, at pupuksain Ko kayo, gaya nang puksain ni Jehova ang bawat isang tribo ng Israel. Ang lahat ng ito ay gagawin upang ipalaganap ang Aking ebanghelyo sa buong daigdig, at palaganapin ang Aking gawa sa mga bansang Gentil, nang ang Aking pangalan ay maaaring madakila ng parehong mga matatanda at mga bata, at ang Aking banal na pangalan ay dinakila ng mga bibig ng mga tao mula sa lahat ng mga tribo at bansa. Sa pangwakas na kapanahunang ito, dadakilain ang Aking pangalan sa mga bansang Gentil, dahilan upang makita ng mga Gentil ang Aking mga gawa, na maaari nila Akong tawaging ang Makapangyarihan sa lahat dahil sa Aking mga gawa, at magawa ito upang ang Aking mga salita ay maaaring malapit nang matupad. Gagawin Kong malaman ng lahat ng tao na hindi lamang Ako ang Diyos ng mga Israelita, kundi ang Diyos rin ng lahat ng mga bansa ng mga Gentil, kahit na iyong Aking isinumpa. Hahayaan Ko na makita ng lahat ng tao na Ako ang Diyos ng buong sangnilikha. Ito ang Aking pinakadakilang gawa, ang layunin ng Aking plano ng paggawa para sa mga huling araw, at ang tanging gawain na dapat matupad sa mga huling araw.

Hinango mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Dadakilain ang Ngalan ng Diyos sa mga Bansang Gentil

Layon ng paghatol ng Diyos himukin pagsunod ng tao; layon ng pagkastigo ng Diyos hayaan pagbabago ng tao. Bagama't gawain ng Diyos ay sa pamamahala N'ya, lahat ay mabuti para sa tao. Nais ng Diyos na sumunod kahit ang mga di-Israelita, upang gawin silang tunay na mga tao, kaya inaabot ng Diyos lupaing labas ng Israel. Pamamahala ito ng Diyos. Gawain N'ya sa lupaing Gentil.

Gawa ng Diyos dapat paglago'y batid n'yo, malayo't malawak kayo'y kakalat. Tatamaan kayo ng Diyos, tatamaan kayo ng Diyos, gaya nang ginawa ni Jehova sa Israel, para ebanghelyo'y kumalat sa mundo, gawain ng Diyos sa mga lupang Gentil. Sa bata't matanda ngalan ng Diyos lalawak, sa bibig ng lahat ngalan ng Diyos pupurihin.

Sa huling kapanahunan, mga bansang Gentil dadakilain ngalan ng Diyos. Mga kilos ng Diyos tanaw ng mga Gentil, tatawagin S'yang Makapangyarihan, mga salita Niya'y magkakatotoo. Sa tao'y ipapabatid ng Diyos na S'ya'y 'di lang Diyos ng Israel, S'ya'y Diyos din ng lahat ng Gentil, at ng sinumpa N'ya. Ipapakita N'ya sa tao na Siya'y Diyos ng sangnilikha. Ito'y pinakadakilang gawain ng Diyos, ang layon ng gawain N'ya sa huling mga araw, at tanging gagawin N'ya sa huling mga araw.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon