Mag-subscribe

Menu

Susunod

Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Pagkilala sa Gawain ng Diyos | Sipi 218

342 2020-12-31

Pang Araw-araw na Salita ng Diyos | "Ang Gawain ng Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay ang Gawain Din ng Pagliligtas sa Tao" | Sipi 218
Ang gawain na Aking pinamamahalaan ng libu-libong taon ay ganap na nabubunyag lamang sa tao sa mga huling araw. Ngayon Ko lamang nabuksan ang buong misteryo ng Aking pamamahala sa tao. Batid ng tao ang layunin ng Aking gawa at bukod pa ay nakaunawa na sa lahat ng Aking mga misteryo. At nasabi Ko sa tao ang lahat ng tungkol sa hantungan na kanyang inaalala. Naipahayag Ko na sa tao ang lahat ng Aking mga misteryo na nakatago nang mahigit sa 5,900 taon. Sino si Jehova? Sino ang Mesias? Sino si Jesus? Dapat ay alam ninyo ang lahat ng mga ito. Ang Aking gawa ay umiikot sa mga pangalang ito. Naunawaan ba ninyo iyan? Paano dapat ipahayag ang Aking banal na pangalan? Paano dapat ipalaganap ang Aking pangalan sa alinman sa mga bansa na tumawag sa Akin sa alinman sa Aking mga pangalan? Ang Aking gawain ay lumalawak na, at Aking ipapalaganap ang kabuuan nito sa alinman at sa lahat ng mga bansa. Dahil ang Aking gawain ay naisagawa sa inyo, pupuksain Ko kayo gaya nang pinuksa ni Jehova ang mga pastol sa lahi ni David sa Israel, na naging dahilan ng inyong pagkalat sa bawat bansa. Dahil sa mga huling araw, dudurugin Ko ang lahat ng mga bansa sa maliliit na piraso at maging dahilan na ikalat muli ang mga tao. Sa muli Kong pagbabalik, ang mga bansa ay mahahati na sa mga hangganang itinakda ng Aking nagliliyab na apoy. Sa oras na iyon, ipapakilala Kong muli ang Aking Sarili sa sangkatauhan tulad ng nakapapasong araw, na ipinapakita ang Aking Sarili nang lantaran sa kanila sa wangis ng Banal na Isa na hindi pa nila kailanman nakita, na naglalakad sa napakaraming bansa, gaya ng Ako, si Jehova, ay minsang lumakad kasama ng mga tribo ng Judio. Simula niyon, pamumunuan Ko ang sangkatauhan sa kanilang mga buhay sa daigdig. Tiyak na makikita nila ang Aking kaluwalhatian, at tiyak na makikita rin nila ang haliging ulap sa himpapawid upang pamunuan sila sa kanilang mga buhay, dahil magpapakita Ako sa mga banal na lugar. Makikita ng tao ang Aking araw ng pagkamatuwid, at gayon din ang Aking maluwalhating pagpapakilala. Magaganap iyan kapag naghahari Ako sa buong daigdig at dinadala ang marami Kong anak sa kaluwalhatian. Sa lahat ng dako sa daigdig, yuyuko ang mga tao, at ang Aking tabernakulo ay matatag na itatayo sa gitna ng sangkatauhan, sa ibabaw ng bato ng gawain na Aking isinasagawa ngayon. Ang mga tao ay maglilingkod din sa Akin sa templo. Ang altar, na binalutan ng marurumi at nakasusuklam na mga bagay, ay Aking dudurugin at itatayong muli. Ang mga bagong silang na tupa at guya ay ihahain sa banal na altar. Gigibain Ko ang templo ng kasalukuyan at magtatayo ng bago. Ang templo na nakatayo ngayon, na puno ng kasuklam-suklam na mga tao, ay guguho, at ang Aking itinatayo ay mapupuno ng mga lingkod na tapat sa Akin. Muli silang maninindigan at paglilingkuran Ako alang-alang sa kaluwalhatian ng Aking templo. Tiyak na makikita ninyo ang araw kung saan tatanggapin Ko ang dakilang kaluwalhatian, at tiyak na makikita rin ninyo ang araw kapag Aking ginigiba ang templo at nagtatayo ng bago. Gayon din, tiyak na makikita ninyo ang araw ng pagdating ng Aking tabernakulo sa mundo ng mga tao. Habang winawasak Ko ang templo, dadalhin Ko rin ang Aking tabernakulo sa mundo ng mga tao; ito ay magiging katulad ng kapag nakikita ng mga tao na bumababa Ako. Pagkatapos Kong durugin ang lahat ng mga bansa, titipunin Ko silang muli, magmula noong itinatayo ang Aking templo at itinatatag ang Aking altar, upang ang lahat ay maaaring maghandog sa Akin ng mga alay, maglingkod sa Akin sa Aking templo, at matapat na ilaan ang kanilang mga sarili sa Aking gawain sa mga bansang Gentil. Sila ay magiging katulad sa mga Israelita sa kasalukuyan, ginayakan ng kasuotan at korona ng saserdote, sa kaluwalhatian Ko, si Jehova, sa gitna nila, at ang Aking kamahalan ay umaali-aligid sa kanila at nananatili sa kanila. Ang Aking gawain sa mga bansang Gentil ay ipapatupad sa parehong paraan. Tulad ng Aking gawain sa Israel, gayon din ang gawain Ko sa mga bansang Gentil, sapagkat palalawakin Ko ang Aking gawain sa Israel at ipapalaganap ito sa mga bansa ng mga Gentil.

Hinango mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Tabernakulo ng Diyos Nasa Mundo na

Pagbalik ng Diyos, mga bansa'y nahati-hati na ng hangganan ng Kanyang nagliliyab na apoy. Magpapakita S'yang nakakapasong araw, bilang Banal, lalakad Siya sa mga bansa gaya ni Jehova. Gagabayan N'ya ang tao gamit ang haliging ulap. Makikita kal'walhatian Niya sa banal na lupain, at ang matuwid na araw at pagpapakita Niya 'pag S'ya'y naghari sa lupa at nil'walhati mga anak N'ya. Tao'y yuyukod, tabernakulo ng Diyos nasa gitna nila, itinayo sa bato ng gawaing ngayo'y ginagawa Niya. Dudurugin Niya maruming altar, magtatayo ng bago. Paglilingkuran Siya ng tao sa templo, nasa altar mga guya't kordero. Makikita n'yo ang Kanyang kaluwalhatian, 'pag winawasak N'ya ang templo't nagtatayo ng bago. Makikita n'yong dumarating tabernakulo N'ya sa lupa. Tulad no'ng nakikita ng taong S'ya'y bumababa.

Muling titipunin ng Diyos ang mga bansa, templo't altar Kanyang itatayo, upang lahat mag-alay ng sakripisyo, ilaan ang mga sarili sa Kanyang gawain. Tulad silang lahat ng Israelita ngayon, pawang nakadamit-saserdote't may putong, pawang may kal'walhatian ng Diyos sa gitna nila. Kamahalan Niya'y nakalukob sa kanila, sa kanila. Tao'y yuyukod, tabernakulo ng Diyos nasa gitna nila, itinayo sa bato ng gawaing ngayo'y ginagawa Niya. Dudurugin Niya maruming altar, magtatayo ng bago. Paglilingkuran Siya ng tao sa templo, nasa altar mga guya't kordero. Makikita n'yo ang Kanyang kaluwalhatian, 'pag winawasak N'ya ang templo't nagtatayo ng bago. Makikita n'yong dumarating tabernakulo N'ya sa lupa. Tulad no'ng nakikita ng taong S'ya'y bumababa.

Gagawin din Niya sa mga bansang Gentil ang Kanyang nagawa sa Israel. Palalawakin gawain Niya sa Israel at palalaganapin sa mga Gentil. Tao'y yuyukod, tabernakulo ng Diyos nasa gitna nila, itinayo sa bato ng gawaing ngayo'y ginagawa Niya. Dudurugin Niya maruming altar, magtatayo ng bago. Paglilingkuran Siya ng tao sa templo, nasa altar mga guya't kordero. Makikita n'yo ang Kanyang kaluwalhatian, 'pag winawasak N'ya ang templo't nagtatayo ng bago. Makikita n'yong dumarating tabernakulo N'ya sa lupa. Tulad no'ng nakikita ng taong S'ya'y bumababa, nakikitang bumababa, nakikitang bumababa, nakikitang bumababa.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon