Menu

Susunod

Tagalog Christian Testimony Video | "Paglaya sa mga Kuru-kuro Para Salubungin ang Panginoon"

2,606 2022-01-03

Bilang isang Katoliko, nilinlang siya ng kanyang pari sa paniniwalang "Ang lahat ng Biblia ay kinasihan ng Diyos, lahat ng mga salita ng Diyos ay nasa Biblia, ang paniniwala sa Diyos ay hindi maaaring lumayo sa Biblia, at ang paglayo sa Biblia ay erehiya." Ipinangaral sa kanya ng kanyang ina ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, at nagpatotoo na ang Makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoon na nagpahayag ng mga bagong salita, at nahirapan siya na tanggapin iyon. Natiyak niya na ang mga salita ng Diyos ay hindi umiiral sa labas ng Biblia, at dahil sa paggapos ng mga relihiyosong haka-haka, hindi niya hinanap o siniyasat ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa loob ng pitong taon, halos mapalampas ang pagkakataon na masalubong ang pagparito ng Panginoon. Ano ang nagpabago sa kanyang isip, para sa wakas ay basahin na ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, at pakinggan ang tinig ng Diyos? Paano nalutas ang kanyang mga haka-haka sa wakas? Upang malaman, panoorin ang Paglaya sa mga Kuru-kuro Para Salubungin ang Panginoon.

Mag-iwan ng Tugon