Mag-subscribe

Menu

Susunod

"Mga Pagbigkas ni Cristo sa Pasimula: Kabanata 15" | Sipi 51

675 2020-12-24

Pang Araw-araw na Salita ng Diyos | “Mga Pagbigkas ni Cristo sa Pasimula: Kabanata 15” | Sipi 51
Nagpakita na ang Diyos sa lahat ng iglesia. Ang Espiritu ang nagsasalita; Siya ay isang naglalagablab na apoy, may kamahalan, at humahatol. Siya ang Anak ng tao, na may suot na damit na hanggang paa, at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. Ang Kanyang ulo at Kanyang buhok ay mapuputing gaya ng puting balahibo ng tupa, at ang Kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy; ang Kanyang mga paa ay katulad ng pinong tanso, na gaya ng dinalisay sa isang lutuang-bakal; at ang Kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. At sa Kanyang kanang kamay ay may pitong bituin: at sa Kanyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tabak na may dalawang talim: at ang Kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat nang matindi!

Nasaksihan na ang Anak ng tao, at lantaran nang nahayag ang Diyos Mismo. Lumabas na ang kaluwalhatian ng Diyos, sumisikat nang matindi gaya ng mainit na araw! Ang Kanyang maluwalhating mukha ay nagliliyab sa nakakasilaw na liwanag; kaninong mga mata ang nangangahas na tratuhin Siya nang may paglaban? Ang paglaban ay humahantong sa kamatayan! Wala ni katiting na awang ipinapakita sa anumang iniisip ninyo sa inyong puso, anumang salitang binibitawan ninyo, o anumang inyong ginagawa. Mauunawaan at makikita ninyong lahat kung ano na ang inyong nakamtan—wala maliban sa Aking paghatol! Mapapanatili Ko ba ito kapag hindi kayo nagsisikap na kumain at uminom ng Aking mga salita, at sa halip ay walang-pakundangan ninyong inaabala at winawasak ang Aking pagtatayo? Hindi Ako magdadahan-dahan sa pagtrato sa ganitong uri ng tao! Kapag mas lumala ang ugali ninyo, matutupok kayo sa apoy! Nagpapakita ang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa isang espirituwal na katawan, nang wala ni katiting na laman o dugo na nagdurugtong mula ulo hanggang paa. Higit pa Siya sa sansinukob na mundo, nakaupo sa maluwalhating luklukan sa ikatlong langit, nangangasiwa sa lahat ng bagay! Nasa Aking mga kamay ang sansinukob at lahat ng bagay. Kapag sinabi Ko, mangyayari iyon. Kapag itinalaga Ko, iyon ang mangyayari. Nasa ilalim ng Aking mga paa si Satanas; nasa walang-hanggang kalaliman ito! Kapag lumalabas ang Aking tinig, lilipas ang langit at lupa at mauuwi sa wala! Paninibaguhin ang lahat ng bagay; ito ay isang di-mababagong katotohanan na talagang tama. Nadaig Ko na ang mundo, maging ang lahat ng masama. Nakaupo Ako rito at nakikipag-usap sa inyo, at lahat ng may pandinig ay dapat makinig at lahat ng nabubuhay ay dapat itong tanggapin.

Magwawakas ang mga araw; mauuwi sa wala ang lahat ng bagay sa mundong ito, at isisilang na muli ang lahat ng bagay. Tandaan ito! Huwag itong kalimutan! Hindi maaaring magkaroon ng kalabuan! Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapuwa’t ang Aking mga salita ay hindi lilipas! Hayaang muli Ko kayong payuhan: Huwag tumakbo nang walang kabuluhan! Gising! Magsisi at malapit na ang pagliligtas! Nagpakita na Ako sa gitna ninyo, at pumailanlang na ang Aking tinig. Pumailanlang na ang Aking tinig sa inyong harapan; araw-araw ay hinahamon kayo nito, nang harapan, at sariwa at bago ito araw-araw. Nakikita mo Ako at nakikita kita; palagi kitang kinakausap, at magkaharap tayo. Magkagayunman, tinatanggihan mo Ako at hindi mo Ako kilala. Dinirinig ng Aking mga tupa ang Aking tinig, subalit nag-aatubili pa rin kayo! Nag-aatubili ka! Kumapal ang puso mo, nabulag na ni Satanas ang iyong mga mata, at hindi mo makita ang Aking maluwalhating mukha—nakakaawa ka! Nakakaawa!

Naipadala na ang pitong Espiritu sa harapan ng Aking luklukan sa lahat ng sulok ng daigdig at ipadadala Ko ang Aking Sugo upang magsalita sa mga iglesia. Matuwid Ako at tapat; Ako ang Diyos na sumusuri sa pinakamalalalim na bahagi ng puso ng tao. Nagsasalita ang Banal na Espiritu sa mga iglesia, at mga salita Ko ang lumalabas mula sa kalooban ng Aking Anak; lahat ng may pandinig ay dapat makinig! Lahat ng nabubuhay ay dapat tumanggap! Kainin at inumin lamang ang mga ito, at huwag magduda. Tatanggap ng malalaking pagpapala ang lahat ng nagpapasakop at tumatalima sa Aking mga salita! Tiyak na magkakaroon ng bagong liwanag, bagong kaliwanagan, at mga bagong kabatiran ang lahat ng taimtim na naghahanap sa Aking mukha; magiging sariwa at bago ang lahat. Lilitaw ang Aking mga salita sa iyo anumang oras, at bubuksan ng mga ito ang mga mata ng iyong espiritu para makita mo ang lahat ng hiwaga ng espirituwal na dako at makita na ang kaharian ay nasa gitna ng tao. Pumasok sa kanlungan, at mapapasaiyo ang lahat ng biyaya at pagpapala; hindi ka magagalaw ng taggutom at salot, at hindi ka masasaktan ng mga lobo, ahas, tigre at leopardo. Sasama ka sa Akin, lalakad kang kasama Ko, at papasok tayo sa kaluwalhatian!

Hinango mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Ang Anak ng Tao’y Nagpakita Na Nang may Kaluwalhatian

Nagsimula na sa mga iglesia ang pagpapakita ng Diyos. Espiritu ang nangungusap, Siya’y nagngangalit na apoy, maringal, naghahatol. Totoong Siya ang Anak ng tao, nadaramitan hanggang paa, ang dibdib Niya’y may bigkis na ginto. Ulo’t buhok, puting parang lana. Kanyang mga mata’y parang apoy, mga paa’y parang tanso sa pugon. Tinig Niya’y parang mga katubigan. Pitong bituin sa kamay, espadang magkabila ang talim sa bibig, kumikinang ang Kanyang mukha na parang sikat ng araw. Nagpapakita na ang makapangyarihang Diyos sa espirituwal na katawan, hindi sa katawang-tao, mula ulo hanggang paa walang dumadaloy na dugo. Lumagpas na sa sansinukob, nakaupo sa maluwalhating trono, pinamamahalaan ang lahat mula sa Kanyang luklukan sa ikatlong langit.

Anak ng tao’y napatotohanan na, at Diyos ay inihahayag sa lahat. Tulad ng todong pagkinang ng araw, kaluwalhatian Niya’y lumitaw na. Nangniningning ang maluwalhati Niyang mukha, nakakasilaw sa mga mata ng lahat. Walang nangangahas na lumaban dito. Ang lumaban ay tiyak na mamamatay. Lumaban man ang isang tao sa isip o salita, o sa kanyang mga gawa, ‘di siya kaaawaan, at inyong makikita paghatol lang ang inyong mapapala. Nagpapakita na ang makapangyarihang Diyos sa espirituwal na katawan, hindi sa katawang-tao, mula ulo hanggang paa walang dumadaloy na dugo. Lumagpas na sa sansinukob, nakaupo sa maluwalhating trono, pinamamahalaan ang lahat mula sa Kanyang luklukan sa ikatlong langit.

Hawak ng Diyos ang kapalaran ng sansinukob. Pag sinabi ng Diyos, iyon ang mangyayari. Pag tinakda ng Diyos, iyon ang mangyayari. Tinatapakan ng Diyos si Satanas, sa kailaliman! Nadaig na ng Diyos ang lahat ng kasamaan. Kapag tinig ng Diyos ay lumabas, buong mundo’y maglalaho. Langit at lupa’y lilipas, lahat ng bagay ay mapapanibago. Hindi ‘yan mababago. Nadaig na ng Diyos ang mundo. At ngayo’y nakaupo Siya rito at kinakausap kayo. Lahat ng may pandinig ay dapat makinig. Ngayong nakaupo ang Diyos dito, kinakausap kayo, mga nabubuhay, dapat tanggapin ang Kanyang salita. Nagpapakita na ang makapangyarihang Diyos sa espirituwal na katawan, hindi sa katawang-tao, mula ulo hanggang paa walang dumadaloy na dugo. Lumagpas na sa sansinukob, nakaupo sa maluwalhating trono, pinamamahalaan ang lahat mula sa Kanyang luklukan sa ikatlong langit.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon