Menu

Susunod

Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Pagpapakita at Gawain ng Diyos | Sipi 68

983 2020-08-03

Pinalalaganap Ko ang Aking gawain sa gitna ng mga bansang Gentil. Ang Aking kaluwalhatian ay kumikislap sa buong sansinukob; ang Aking kalooban ay nakapaloob sa pangangalat ng mga tao, lahat ay pinakikilos ng Aking kamay at inilalatag ang mga tungkulin na Aking naiatas. Magmula ngayon, nakápások Ako sa isang bagong kapanahunan, dinadala ang lahat ng tao sa ibang mundo. Nang bumalik Ako sa Aking “lupang tinubuan,” nagsimula Ako ng isa pang bahagi ng gawain sa orihinal Kong plano, upang Ako ay higit pang makilala ng mga tao nang mas malalim. Isinasaalang-alang Ko ang sansinukob sa kabuuan nito at nakikita na ito ay isang magandang pagkakataon para sa Aking gawain, kaya’t Ako ay nagmamadaling nagpaparoon at parito, ginagawa ang Aking bagong gawain sa tao. Tutal naman, ito ay isang bagong kapanahunan, at nakapagdala Ako ng bagong gawain upang dalhin ang mas maraming mga bagong tao sa bagong kapanahunan at upang palayasin ang marami sa mga dapat Kong alisin. Sa bayan ng malaking pulang dragon, nakapagsagawa Ako ng isang yugto ng Aking gawain na hindi maaarok ng mga tao, nagsasanhi sa kanila na umindayog sa hangin, kung saan pagkatapos noon ay marami ang tahimik na naaanod kasama ng pag-ihip ng hangin. Katotohanan, ito ay ang “giikan” na malapit Ko nang linisin; ito ay ang Aking hinahangad at ito rin ay Aking plano. Sapagka’t maraming masasamang nilalang ang tahimik na nakagapang papasok habang Ako ay nasa gawain, nguni’t hindi Ako nagmamadali na sila ay palayasin. Bagkus, pangangalatin Ko sila sa tamang panahon. Pagkatapos lamang noon na Ako ay magiging bukal ng buhay, nagpapahintulot sa mga yaon na tunay na nagmamahal sa Akin na tumanggap mula sa Akin ng bunga ng puno ng igos at ng mabangong samyo ng lila. Sa lupain kung saan naninirahan nang panandalian si Satanas, ang lupain ng alikabok, wala roong nananatiling purong ginto, kundi buhangin lamang, kaya’t, kinakatagpo ang mga kalagayang ito, nagsasagawa Ako ng nasabing yugto ng gawain. Dapat mong malaman na ang Aking tinatamo ay puro, pinong ginto, hindi buhangin. Paanong mananatili ang mga masasama sa Aking bahay? Paano Kong pahihintulutan ang mga soro na maging mga dapò sa Aking paraiso? Gumagamit Ako ng bawa’t maiisip na paraan upang ang mga bagay na ito ay mapaalis. Bago mabunyag ang Aking kalooban, walang sinuman ang nakakamalay kung ano ang Aking gagawin. Kinukuha ang oportunidad na ito, pinalalayas Ko yaong mga masasama, at napipilitan silang iwan ang Aking presensya. Ito ang Aking ginagawa sa mga masama, nguni’t magkakaroon pa rin ng araw para sa kanila na maghandog ng kanilang serbisyo para sa Akin. Ang pagnanasà ng tao para sa mga pagpapala ay malabis; sa gayon ay ibinabaling ko ang Aking katawan at ipinakikita ang Aking maluwalhating mukha sa mga bayang Gentil, upang ang mga tao ay makapanirahan sa isang mundo nang sila lamang at hatulan ang kanilang mga sarili, habang patuloy Kong winiwika ang mga salita na dapat Kong sabihin, at tinutustusan ang mga tao ng kanilang pangangailangan. Kapag ang mga tao ay natauhan na, matagal Ko nang napalaganap ang Aking gawain. Ipahahayag Ko pagkatapos ang Aking kalooban sa mga tao, at sisimulan ang pangalawang bahagi ng Aking gawain sa tao, hinahayaan ang lahat ng tao na sundan Ako nang malapitan upang makiisa sa Aking gawain, at hinahayaan ang mga tao na gawin ang lahat sa abot ng kanilang makakaya upang isakatuparang kasama Ko ang gawaing marapat kong gawin.

—Ang Salita, Vol. I. Ang Pagpapakita at Gawain ng Diyos. Dumadagundong ang Pitong Kulog—Nagpopropesiya na ang Ebanghelyo ng Kaharian ay Lalaganap sa Buong Sansinukob

Dinala ng Diyos ang Tao sa Bagong Panahon

Gawain ng Diyos ay namumuno sa buong sansinukob, bukod pa roon, kidlat ay kumikislap mula Silangan Pakanluran.

I

Ipinalalaganap ng Diyos ang gawain Niya sa mga Hentil. Kaluwalhatian Niya'y kumikislap sa sansinukob. Kalooban Niya'y taglay ng mga naglipanang tao, lahat ginagabayan Niya sa nakatalagang gawain. Ngayo'y nakapasok na Siya sa bagong kapanahunan, dinadala ang lahat ng tao sa ibang mundo. Ito'y bagong panahon nga naman, at nagdala ang Diyos ng bagong gawain upang dalhin ang mas maraming bagong tao sa bagong panaho't mapalayas yaong Kanyang ititiwalag. Ito'y bagong panahon nga naman.

II

Nang bumalik ang Diyos sa Kanyang ""tinubuang-lupa,"" sinimulan Niya'ng isa pang parte ng Kanyang plano, upang mas makilala Siya ng tao. Ganap na namamasdan ng Diyos ang sansinukob. Nakikita Niya ang tamang panahon para magawa ang gawain Niya. Pumaparito't pumaparoon Siya, ginagawa'ng bago Niyang gawain sa tao. Ito'y bagong panahon nga naman, at nagdala ang Diyos ng bagong gawain upang dalhin ang mas maraming bagong tao sa bagong panaho't mapalayas yaong Kanyang ititiwalag. Ito'y bagong panahon nga naman.

III

Sa bansa ng malaking pulang dragon, nagawa ng Diyos ang gawaing 'di kayang arukin, dahilan upang tao'y gumiray-giray sa hangin. Sa pag-ihip nito, maraming tahimik na natatangay. Ito ang ""giikan"" na lilinisin ng Diyos. Ito'ng plano Niya, ang kinasasabikan Niya. Ito'y bagong panahon nga naman, at nagdala ang Diyos ng bagong gawain upang dalhin ang mas maraming bagong tao sa bagong panaho't mapalayas yaong Kanyang ititiwalag. Ito'y bagong panahon nga naman. Ito'ng bagong panahon, ito'ng bagong panahon, ito'ng bagong panahon nga naman.

—Sundan ang Kordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon