Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 11/15) Ang Pagtatapon sa mga Judio sa Ibang Bansa at ang Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Kaharian sa Langit

Panimula


Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 11/15) Ang Pagtatapon sa mga Judio sa Ibang Bansa at ang Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Kaharian sa Langit

Matapos mabuhay na mag-uli ang Panginoong Jesus, ipinatapon ang mga Judio sa buong mundo, kaya naikalat ang ebanghelyo ng kaharian ng langit sa bawat sulok ng mundo. Kaya nga natin namamasdan na ang karunungan ng Diyos ay higit kaysa sa kalangitan, at na di-masayod ng isipan ang Kanyang mahimalang mga gawa.

I-expand