Menu

Susunod

Ang Pamamahala ng Diyos na Palaging Sumusulong

7,596 2020-03-31

Nang pasamain ni Satanas ang mga ninuno ng sangkatauhan na sina Adan at Eva, sinimulan ng Diyos ang Kanyang pamamahala sa kaligtasan ng sangkatauhan. Mula noon, wala na Siyang tigil sa paggawa: nagpalabas ng mga kautusan ang Diyos para gabayan ang sangkatauhan, at personal Siyang nakihalubilo sa tao para ipako sa krus at tubusin ang sangkatauhan, at sa mga huling araw, patuloy ang Diyos sa Kanyang gawain, at pagtupad ng mga propesiya sa Biblia: "Sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng lugar na matitirhan" (Juan 14:2). "Tingnan mo, ako'y malapit nang dumating; at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng gantimpala ang bawa't isa ayon sa kaniyang gawa" (Pahayag 22:12).

Ang ilang materyal sa video na ito ay galing sa:

https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Mag-iwan ng Tugon