Menu

Walang hanggang Kaginhawaan: Ang Pangako sa Pahayag 21:4

Tagalog devotion for today

At papahirin Niya ang bawa't luha sa kanilang mga mata; at hindi na magkakaroon ng kamatayan; hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man: ang mga bagay nang una ay naparam na.

Ito ay isang magandang pangako, isang pagpapahayag ng pagkahabag ng Diyos sa Kanyang mga tao, at ang ating pag-asa para sa isang maluwalhating kaharian, isang pag-asa ng sukdulang kaligtasan. Sa madilim at masamang mundong ito, nakaranas tayo ng maraming sakit, pagkabigo, at paghihiwalay, na may mga luhang umaagos na parang mga ilog. Ngunit hindi natin malilimutan ang pangako ng Diyos. Personal Niyang papahirin ang ating mga luha, papawiin ang lahat ng ating kalungkutan, at dadalhin tayo sa isang destinasyon ng kagandahan nang walang sakit o luha. Ito ay isang walang hanggang kaaliwan, ang pinakadakilang pagpapala mula sa Diyos sa Kanyang mga tao. Paano tutuparin ng Diyos ang napakagandang pangakong ito? Sabi ng Kanyang salita, “Habang nagaganap ang Aking mga salita, unti-unting nabubuo ang kaharian sa mundo at unti-unting bumabalik sa normalidad ang tao, at sa gayon ay naitatatag sa lupa ang kahariang nasa Aking puso. Sa kaharian, nababawi ng lahat ng tao ng Diyos ang buhay ng normal na tao. Wala na ang nagyeyelong taglamig, napalitan ng isang mundo ng mga lungsod ng tagsibol, kung saan tumatagal nang buong taon ang tagsibol. Hindi na nahaharap ang mga tao sa malungkot at miserableng mundo ng tao, at hindi na nila tinitiis ang maginaw na mundo ng tao. Hindi nag-aaway-away ang mga tao, hindi nagdidigmaan ang mga bansa, wala nang patayan at dugong dumadaloy mula sa patayan; lahat ng lupain ay puspos ng kaligayahan, at lahat ng dako ay punung-puno ng init ng pagmamahal ng mga tao sa isa’t isa. Kumikilos Ako sa buong mundo, nasisiyahan Ako mula sa kaitaasan ng Aking luklukan, at naninirahan Ako sa piling ng mga bituin. Inaalayan Ako ng mga anghel ng mga bagong awit at mga bagong sayaw. Hindi na nagiging sanhi ng pagtulo ng luha sa kanilang mukha ang sarili nilang kahinaan. Hindi Ko na naririnig, sa Aking harapan, ang tinig ng mga anghel na umiiyak, at hindi na rin nagrereklamo ng paghihirap ang sinuman sa Akin. Ngayon, lahat kayo ay nabubuhay sa Aking harapan; bukas, mananatili kayong lahat sa Aking kaharian. Hindi ba ito ang pinakadakilang pagpapalang ipinagkakaloob Ko sa tao?”.

Kung nais mong matamo ang pangako ng Diyos at makapasok sa Kanyang magandang kaharian, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng online chat window sa ibaba ng aming website. Ibabahagi namin ang salita ng Diyos sa iyo at tutulungan ka naming mahanap ang paraan.

Tagalog prayer for today

Dear God, sa mundong ito na puno ng kadiliman at kasalanan, pasakit, pagluha, at paghihirap ay tila nangingibabaw sa bawat aspeto ng aming buhay. Gayunpaman, naniniwala kami sa iyong mga magagandang pangako. Lumalapit kami sa Iyo nang may pasasalamat at pag-asa, tinitingala ang Iyong kamangha-manghang pangako sa gitna ng pagdurusa at pasakit. Binubuksan namin ang aming mga puso sa Iyo, ipinahahayag ang matinding pasakit at luha sa loob namin. Nananabik kami sa maluwalhating kahariang iyon nang walang kirot o luha dahil Ikaw ang namamahala ng kahariang iyon. Salamat sa paghahanda ng walang hanggang kaaliwan para sa amin. Nawa'y matupad ang Iyong pangako sa lalong madaling panahon. Amen!

Mag-iwan ng Tugon