Menu

Pangungulila ng Kaluluwa: Ang Malalim na Hiyaw ng Awit 42:1

Tagalog devotion for today

Kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, Oh Diyos.

Ito ay isang taos-puso, lampas-salitang espirituwal na sigaw sa Diyos, na nagpapahayag ng malalim na pananabik at paghahangad sa Kanya sa loob ng kaloob-looban. Tulad ng isang usa na nananabik sa mga batis ng tubig, ito ay kumakatawan sa isang mahalagang pangangailangan para sa buhay, isang likas na paghahanap ng pagkain at ang pinagmumulan ng buhay. Ang ating isip at katawan ay nangangailangan ng pagpapakain ng salita ng Diyos, tulad ng isang usa na nangangailangan ng tubig. Sa gitna ng maingay na realidad ng buhay, madali tayong magambala ng iba't-ibang kaisipan, madalas na napapabayaan ang ating tunay na pananabik sa Diyos. Gayunpaman, ang pananabik ng kaluluwa para sa Diyos ay isang dalisay na puwersa, isang matinding pagnanais para sa malalim na kaugnayan sa Kanya. Nawa'y huminto tayo sa gitna ng ingay ng ating pang-araw-araw na buhay at taimtim na dumaing sa Diyos. Sa matinding pananabik na ito, makakaranas tayo ng mas malapit na pakikipagtagpo sa Kanya, tulad ng isang usa na nakahanap ng pampalamig sa isang batis. Ang ating mga kaluluwa ay makakatagpo ng tunay na kaaliwan at kagalakan sa pag-ibig ng Diyos.

Tagalog prayer for today

Mahal na Panginoon, ang aking kaluluwa ay nananabik sa Iyo, tulad ng isang usa na nananabik sa mga batis ng tubig. Sa magulong mundong ito, nararamdaman ko ang pagkauhaw at pangangailangan sa loob ng aking kalooban. Bigyan mo ako ng pusong nananabik sa Iyo, isang pusong nagnanais ng mas malalim na karanasan ng pagiging malapit sa Iyo. Panginoon, Ikaw ang pinagmumulan ng aking buhay, ang pagpapakain at kanlungan ng aking kaluluwa. Ngayon, lumalapit ako sa Iyo nang may nananabik na puso, binubuksan ang aking sarili sa Iyo. Kailangan Kita, at ang aking kaluluwa ay nananabik para sa kaginhawahan at pag-aliw ng Iyong salita, tulad ng isang usa na nangangailangan ng tubig. Panginoon, alam kong Ikaw ay isang mapagmahal na Ama, isang mapagbiyaya at maawaing Diyos. Nawa'y dinggin Mo ang aking taimtim na panalangin, at nawa'y gabayan ng Iyong salita ang aking mga hakbang, ilayo Mo ako sa pagkaligaw sa Iyong landas, at pakainin at aliwin ang aking kaluluwa ng Iyong salita. Nawa'y luwalhatiin ang Iyong pangalan magpakailanman. Amen!

Mag-iwan ng Tugon