Menu

Ang Panalangin ng Panginoon

Ang Panalangin ng Panginoon ay mga talatang itinuro ng Panginoong Jesus sa Kanyang mga disipulo na manalangin sa Ama sa langit. Bilang mga mananampalataya, binibigkas natin ang mga talatang ito araw-araw, ngunit alam ba ninyo ang kalooban ng Diyos at ang misteryo ng kaharian ng langit na nakatago sa likod ng Panalangin ng Panginoon? Kung gayon basahin nang mabuti. Nawa’y gabayan tayo ng Diyos na maunawaan ang katotohanan sa bawat linya ng panalangin.

https://m.me/GodIsGoodAllTheTime2022?ref=website" data-ref="IMAGE" target="_blank" rel="noopener">panalangin-ng-Panginoon

Mateo 6:9

Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo.

Mateo 6:10

Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa.

Mateo 6:11

Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw.

Mateo 6:12

At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin.

Mateo 6:13

At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama.

Mag-iwan ng Tugon