Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie | Paano Nagkakatotoo ang mga Propesiya tungkol sa Pagbalik ng Panginoong Jesus? (Tampok na Extract)

4,592 2019-09-18

Maraming tao sa mga relihiyon ang sumusunod sa propesiya na bababa ang Panginoon na nakasakay sa ulap at hinihintay nilang dumating Siya sa gayong paraan para dalhin sila sa kaharian ng langit, pero nakaligtaan nila ang mga propesiya ng Panginoon na paparito Siya nang lihim: "Narito, Ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw" (Pahayag 16:15). "Datapuwat pagkahating gabi ay may sumigaw, 'Narito, ang kasintahang lalaki! Magsilabas kayo upang salubungin Siya'" (Mateo 25:6). Kaya paano natupad ang mga propesiyang ito tungkol sa pagbalik ng Panginoon? At paano tayo dapat maging matatalinong birhen na sumasalubong sa pagbalik ng Panginoon?

Mag-iwan ng Tugon