Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie | Ang Hiwaga ng Pagdating ng Anak ng Tao (Tampok na Extract)

14,660 2019-10-14

Sa pagsasalita tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, sinabi ng Panginoong Jesus, "Kayo rin naman ay magsipaghanda: sapagkat sa oras na hindi ninyo iniisip, ang Anak ng tao ay darating" (Lucas 12:40). "Sapagkat gaya ng kidlat, na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit; gayon din naman ang Anak ng tao sa Kanyang kaarawan. Datapuwat kailangan muna Siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito" (Lucas 17:24–25). Binabanggit ng mga propesiyang ito na "ang Anak ng tao ay darating" o "ang pagparito ng Anak ng tao," kung gayon ano ba talaga ang ibig sabihin ng "pagparito ng Anak ng tao"? Sa anong paraan gagawin ng Panginoong Jesus ang Kanyang pagbabalik? Ipapaalam sa inyo ng maikling pelikulang ito ang katotohanan.

Mag-iwan ng Tugon