Mag-subscribe

Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie Extract 1 From "Ang Misteryo ng Kabanalan": Ang Hiwaga ng Pagdating ng Anak ng Tao

5,208 2019-10-14

Sa pagsasalita tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, sinabi ng Panginoong Jesus, "Kayo rin naman ay mangagsihanda: sapagka't sa oras na hindi ninyo iniisip, ang Anak ng tao ay darating" (Lucas 12:40). " Sapagka't gaya ng kidlat, na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit; gayon din naman ang Anak ng tao sa kaniyang kaarawan. Datapuwa't kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakuwil ng lahing ito" (Lucas 17:24-25). Binabanggit ng mga propesiyang ito na "ang Anak ng tao ay darating" o "ang pagdating ng Anak ng tao," kung gayon ano ba talaga ang ibig sabihin ng "pagdating ng Anak ng tao"? Sa anong paraan gagawin ng Panginoong Jesus ang Kanyang pagbabalik? Ipapaalam sa inyo ng maikling pelikulang ito ang katotohanan.

Mag-iwan ng Tugon