Menu

Ang Salita ng Diyos ay Mananatili Magpakailanman. Isang Komentaryo sa Isaias 40:8

Bible Verse of the Day Tagalog

Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta; nguni't ang salita ng ating Dios ay mamamalagi magpakailan man.

Mga Kaunawaan sa Talata Ngayong Araw…

Ang talatang ito ay nagsasabi sa atin na ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang mga salita ng Diyos ay hindi maglalaho at mananatili hanggang sa magpakailan man. Ito ay totoo. Mula sa gawain ng Diyos, makikita natin ang katotohanan na ang sinasabi ng Diyos ay nabibilang, at kung ano ang nabibilang ay nagiging tunay, at nananatiling totoo ng walang hanggan. Sa panahon ni Noe, matapos na gumamit Siya ng isang baha upang sirain ang mundo dahil sa katiwalian at pagkabulok ng tao, gumamit ang Diyos ng isang bahaghari upang magtatag ng isang kasunduan sa tao upang sabihin sa tao na hindi na Siya muling gagamit ng baha upang sirain ang mundo. Ang bahaghari na nakikita natin ngayon ay salamin ng awtoridad ng mga salita ng Diyos. Handa si Abraham na ihandog ang kanyang nag-iisang anak na si Isaac sa Diyos, kaya ipinangako sa kanya ng Diyos na ang kanyang mga inapo ay magiging kasing dami ng mga bituin ng langit, at napakarami tulad ng buhangin sa baybayin ng dagat. Ngayon, ang kanyang mga inapo ay kumalat sa lahat ng mga bansa at rehiyon - ang pangako ng Diyos ay naganap. Bilang karagdagan, sa Panahon ng Kautusan, nag-atas ang Diyos ng mga batas sa pamamagitan ni Moises upang pamunuan ang mga tao na mamuhay sa mundo. Ang mga utos at batas na ito ay naglatag din ng isang pundasyon para sa mga ligal na sistema ng hinaharap na sangkatauhan. Ang kanilang impluwensya ay nananatili hanggang ngayon. … Kung ano man ang nais ng Diyos na magawa, hangga't nagsasalita ang Diyos, magagawa ito. Ito ang katotohanan na hindi kailanman magbabago.

Basahin ang higit na mga salita ng Diyos at malalaman mo ang Kanyang gawain at ang Kanyang kalooban at sundin ang agos ng Kanyang gawain.

Mag-iwan ng Tugon