Menu

Bible Verse of the Day Tagalog - Paliwanag sa Juan 4:23-24

Bible Verse of the Day Tagalog

Datapuwa't dumarating ang oras, at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan: sapagka't hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa kaniya. Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan.

Mga Kaunawaan sa Talata Ngayong Araw…

Mula sa mga salita ng Panginoon, makikita natin na nais ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya at sumamba sa Kanya nang may matapat na puso. Ang Diyos ay walang pakialam kung ang ating mga panalangin ay mahaba o maikli, o kung ang ating mga salita ay kaaya-aya na pakinggan; may pakialam lamang Siya kung nananalangin ba tayo o hindi ng may taimtim na puso. Kaya, dapat na tayo ay puro at bukas na manalangin sa Diyos, na nagsasabi ng taos-puso at tapat na mga salita sa Kanya; bukod pa rito, dapat nating matapat na aminin ang ating mga pagkakamali at pagkakasala sa Diyos at tunay na magsisi, na ginagarantiyahan na hindi na natin muling gagawin ang mga pagkakamaling ito. Halimbawa, ang panalangin ng pagsisisi ni David ay taos-puso. Sa kanyang sumunod na mga taon, ang kanyang mga tagapag-alaga ay pumili ng isang batang babae upang magpainit sa kanyang kama, ngunit si David ay hindi nakipagtalik sa kanya. Bilang karagdagan, kapag nakatagpo tayo ng mga sitwasyon, hindi natin dapat purihin ang Diyos sa salita lamang, ngunit dapat nating hanapin at pag-isipan ang mga bagay na ito upang maunawaan ang kalooban ng Diyos at sa gayon ay maibigay ang ating taimtim na papuri sa Diyos. Gawin  ang panalangin ni Job bilang isang halimbawa. Sa gitna ng mga pagsubok, sa pamamagitan ng pagninilay at pagsasaliksik, sa huli ay sinabi ni Job, "Si Jehova ang nagbigay, at si Jehova ang nagalis; purihin ang pangalan ni Jehova”(Job 1:21). Ang nasabing papuri at gayong panalangin ay taos-puso at tinanggap ng Diyos. Tanging kung mananalangin tayo nang naaayon sa kalooban ng Diyos ay makakakuha tayo ng Kanyang tugon, at liliwanagan tayo at papatnubayan tayo ng Diyos sapagkat nakikita Niya ang ating puso.

Basahin ang mas marami pang mga artikulo tungkol sa panalangin upang mahanap ang tamang paraan ng panalangin upang makinig ang Diyos sa inyong mga panalangin.

Mag-iwan ng Tugon