Menu

Daily Devotional Verses With Explanation and Reflection Tagalog

Bible Verse of the Day Tagalog - Paliwanag sa Awit 50:15

Awit 50:15 - Paano tayo dapat tumawag sa Diyos upang protektahan Niya tayo sa mga sakuna? Basahin ngayon para makuha ang sagot....

Bible Verse of the Day Tagalog - Paliwanag sa Awit 91

Pagninilay-nilay sa Awit 91:1–3 - Ang Diyos ang ating kanlungan. Paano natin matatanggap ang proteksiyon ng Diyos sa panahon ng mga sakuna? Basahin ngayon upang mahanap ang daan....

Bible Verse of the Day Tagalog - Paliwanag sa Mateo 4:4

Basahin ang paliwanag na ito ng Matthew 4:4 tagalog. Makakatulong ito sa atin na maunawaan ang kahalagahan ng mga salita ng Diyos at magkaroon ng patnubay at tulong mula sa salita ng Diyos sa mahihira...

Bible Verse of the Day Tagalog - Paliwanag sa Job 1:21

Sa mahihirap na sandali, gusto mo bang magkaroon ng tunay na pananampalataya sa Diyos at matanggap ang Kanyang mga pagpapala tulad ni Job? Basahin na ngayon....

Bible Verse of the Day Tagalog - Paliwanag sa Mateo 5:6

Basahin itong paliwanag sa Matthew 5:6 Tagalog na “ Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran.” Makakatulong ito sa iyo na hanapin ang pagpapakita ng Panginoon....

Bible Verse of the Day Tagalog - Pag-aralan ang 1 Pedro 2:24

Ang Panginoong Jesus ay ipinako sa krus at tiniis ang lahat ng pagdurusa upang matubos tayo sa ating mga kasalanan. Basahin ang sanaysay na ito upang madama ang walang pag-iimbot na pagmamahal at kali...

Bible Verse of the Day Tagalog - Pag-aralan ang Awit 16:11

Paano natin matatamo ang landas ng buhay na ipinapakita sa atin ng Diyos upang matamasa ang kapuspusan ng kagalakan? Basahin ang sanaysay na ito upang malaman....

Bible Verse of the Day Tagalog - Zacarias 13:8 Pagninilay

Bible Verse of the Day Tagalog At mangyayari, na sa buong lupain, sabi ng Jehova, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay; nguni’t ang ikatlo ay maiiwan Zacarias 13:8 Ang tala...

Bible Verse of the Day Tagalog - Paliwanag sa Mateo 27:53

Ano ang kahalagahan ng pagpapakita ng Panginoong Jesus sa mga tao pagkatapos ng Kanyang muling pagkabuhay? Basahin itong komentaryo ng Mateo 27:53 para makuha ang sagot....

Bible Verse of the Day Tagalog - Paliwanag ng Awit 46:1

Habang dumadalas ang mga sakuna, alam mo ba kung paano tayo makapapasok sa kanlungan at makamit ang proteksyon ng Diyos? Basahin ang paliwanag na ito ng Awit 46:1 para mahanap ang paraan....

Mateo 5:14- Devotional Verses With Reflection Tagalog - Kayo ang Ilaw ng Sanglibutan

Bible Verse of the Day Tagalog Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Mateo 5:14 Mga Kaunawaan sa Talata Ngayong...

Bible Verse of the Day Tagalog - Paliwanag sa 2 Corinto 5:7

Bakit dapat gawin ng mga mananampalataya ang mga bagay sa pamamagitan ng pananampalataya sa halip na sa pamamagitan ng paningin? Basahin itong mga devotional verses with reflection Tagalog para makuha...

Juan 20:29 - Devotional Verses With Reflection Tagalog

Bible Verse of the Day Tagalog Sapagka't ako'y nakita mo ay sumampalataya ka: mapapalad yaong hindi nangakakita, at gayon ma'y nagsisampalataya. Juan 20:29 Mga Kaunawaan sa Talata...

Babala ni Gamaliel: Ang Muwang na Dapat Mayroon tayo sa ating Pakikitungo sa Bagong Gawain ng Diyos

Bible Verse of the Day Tagalog At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga ...

Pinuri Ng Diyos si Noe Dahil sa Kanyang Ganap na Pagsunod sa Diyos

Bible Verse of the Day Tagalog Gayon ginawa ni Noe; ayon sa lahat na iniutos sa kaniya ng Dios, ay gayon ang ginawa niya. Genesis 6:22 Mga Kaunawaan sa Talata Ngayong Araw… Mul...

Paano Tayo Makakapagkamit ng Puwersa at Pumasok sa Kaharian ng Langit?

Bible Verse of the Day Tagalog At mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan, at kinukuha nang sapilitan ng mga taong mararahas. ...

Ang Pagdating ng Anak ng Tao sa Mga Huling Araw—Isang Komentaryo sa Lucas 17:24-25

Basahin ang komentaryo sa Lucas 17:24–25 para maunawaan ang misteryo ng pagparito ng Anak ng tao. Makakatulong ito sa iyo na masalubong ang pagbabalik ng Panginoon....

Job 2:7–8 - Devotional Verses With Reflection Tagalog

Bible Verse of the Day Tagalog Sa gayo'y umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon, at pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kaniyang paa hanggang sa kaniyan...