Menu

Bible Verse for Today (Tagalog)

Awit 50:15 - Alalahanin na Tumawag sa Diyos sa mga Paghihirap

Awit 50:15 - Paano tayo dapat tumawag sa Diyos upang protektahan Niya tayo sa mga sakuna? Basahin ngayon para makuha ang sagot....

Awit 91 - Ang Diyos ang Ating Kanlungan

Pagninilay-nilay sa Awit 91:1–3 - Ang Diyos ang ating kanlungan. Paano natin matatanggap ang proteksiyon ng Diyos sa panahon ng mga sakuna? Basahin ngayon upang mahanap ang daan....

Mateo 4:4 Debosyonal—“Hindi sa Tinapay Lamang Mabubuhay ang Tao”

Basahin ang paliwanag na ito ng Matthew 4:4 tagalog. Makakatulong ito sa atin na maunawaan ang kahalagahan ng mga salita ng Diyos at magkaroon ng patnubay at tulong mula sa salita ng Diyos sa mahihira...

Komentaryo sa Job 1:21—Tunay na Pananampalataya ni Job sa Diyos

Sa mahihirap na sandali, gusto mo bang magkaroon ng tunay na pananampalataya sa Diyos at matanggap ang Kanyang mga pagpapala tulad ni Job? Basahin na ngayon....

8 mga Bible Verse About Wisdom Tagalog

Itong 8 mga Bible Verse About Wisdom Tagalog ay magsasabi sa atin kung saan nagmumula ang karunungan at kung paano gamitin ang karunungan upang harapin ang lahat ng uri ng mga kaganapan sa buhay....

Mga Talata sa Biblia Tungkol sa Diyos na Sumasaatin: Paano Magkaroon ng Presensya ng Diyos

Sa mahihirap na sandali, paano natin matatamo ang presensya ng Diyos para malagpasan ang mga paghihirap? Basahin ang mga talatang ito tungkol sa pagkakaroon ng presensya ng Diyos upang mahanap ang daa...

11 Bible Verse Tungkol sa Salita ng Diyos

Ang 11 na piling Bible verses tungkol sa mga salita ng Diyos ay magbibigay-daan sa iyo na malaman ang kahalagahan ng mga salita ng Diyos at maunawaan ang kalooban ng Diyos....

Mga Talata Tungkol sa Pandemya, Taggutom, Digmaan at Iba Pang Sakuna

Araw-araw ay pinagkakalooban tayo ng Diyos ng 24 na oras—1,440 minuto. Handa ka ba na magbigay ng 5 minuto upang basahin itong mga talata ng Bibliya tungkol sa mga taggutom, pandemya, at giyera? Malal...

22 Bible Verse About Encouragement Tagalog

These Tagalog Bible verses about encouragement will inspire you and increase your faith and strength, so you can get through difficulties by relying on God....

Mateo 5:6 - Mapapalad ang Nangagugutom at Nangauuhaw sa Katuwiran

Basahin itong paliwanag sa Matthew 5:6 Tagalog na “ Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran.” Makakatulong ito sa iyo na hanapin ang pagpapakita ng Panginoon....

16 na Bible Verses About Life Tagalog na Magbibigay sa Iyo ng Lakas

Ang mga Bible Verses About Life ay magbibigay pag-asa at lakas at gagabay sa iyo na hangarin ang totoong buhay mula sa Diyos....

Ang Annular Solar Eclipse na Lilitaw sa Hunyo 10, 2021: Tumutupad sa Propesiya sa Bibliya

Bihirang Pangkalawakang Pangyayari —ang super blood moon at annular solar eclipse—magkasunod na lumitaw. Ano ang ipinahihiwatig nito? Ano ang babala sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangkalawaka...

Pulang Buwan sa Ika-26 Mayo 2021 - Tumutupad sa Propesiya sa Bibliya

Sa mga nagdaang taon, ang pulang buwan ay madalas na lumitaw at ang pandemya, mga lindol, taggutom at iba pang mga kalamidad ay nagiging mas seryoso. Ano ang kalooban ng Diyos? Ang artikulong ito ay m...

Ang 8 Bible Verse Tungkol sa Kalamidad: Ano ang Ibinababala sa Atin ng Diyos?

Ang mga Bible Verse Tungkol sa Kalamidad ay makakatulong sa iyo na maunawaan ang kalooban ng Diyos sa mga sakuna at mahanap ang paraan upang makatamo ng proteksyon ng Diyos. Basahin na ngayon....

15 Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa mga Senyales ng Pagbabalik ni Hesus

Ngayon ang mga sakuna ay madalas na nangyayari sa buong mundo. Ang mga senyales ng pagbabalik ni Hesus ay naglitawan na. Maliwanag, ang mga propesiya na sinabi ng Panginoong Jesus 2,000 taon na ang na...

Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Kaligtasan sa huling mga araw

Awit 46:4-6 May isang ilog, na ang mga agos ay nagpapasaya sa bayan ng Dios. Sa banal na dako ng mga tabernakulo ng Kataastaasan. Ang Dios ay nasa gitna niya; siya'y hindi makikilos: tutulungan siy...

Mga Propesiya sa Bibliya Tungkol sa Mga Palatandaan ng mga Huling Araw: Ang Paraan upang masalubong ang Pagbabalik ng Panginoon

Sa kasalukuyan, ang mga lindol, mga taggutom, mga salot, mga pagbaha, mga tagtuyot, at lahat ng uri ng iba pang mga sakuna ay madalas na nangyayari at nagiging mas matindi. Ang mga propesiya sa Bibliy...

Rapture Bible Verse Tagalog: Paano Ma-rapture Bago ang Sakuna at Magpiging Kasama ng Panginoon

Sa ngayon, ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon ay pangunahing natutupad na. Paano tayo mara-rapture upang magpiging kasama ng Panginoon bago ang malaking kapighatian? Narito ang paraan....