Mag-subscribe

Menu

Bible Verse for Today (Tagalog)

Mga Talata sa Biblia Tungkol sa Diyos na Sumasaatin: Paano Magkaroon ng Presensya ng Diyos

Basahin natin ang mga talatang biblikal na ito tungkol sa Diyos na sumasaatin. Mauunawaan natin na tanging kung susundan natin ang mga yapak ng Diyos ay makakasama natin ang Diyos....

11 Bible Verse Tungkol sa Salita ng Diyos

Ang napiling 11 bible verse tungkol sa salita ng Diyos ay magbibigay-daan sa iyo na maunawaan ang kahalagahan ng salita ng Diyos, upang sa gayon ay mapahalagahan mo ang salita ng Diyos....

Mga Propesiya sa Bibliya: Taggutom, mga Pandemya, Giyera at Iba pang mga Sakuna na nasa Bibliya

Sa mga nagdaang taon, ang mga lindol, pagbaha, ang pandemya, mga taggutom, giyera, at iba pang mga sakuna ay lumalago sa mundo. Lalo na nitong 2,000 taon, ang pandemya ay nagngangalit sa buong mundo. ...

Mateo 5:6 - Mapapalad ang Nangagugutom at Nangauuhaw sa Katuwiran

Repleksyon sa Ebanghelyo Ngayon Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka't sila'y bubusugin. Mateo 5:6 Mga Kaunawaan sa Talata Ngayong Araw… Ang turo ng P...

Ang Annular Solar Eclipse na Lilitaw sa Hunyo 10, 2021: Tumutupad sa Propesiya sa Bibliya

Bihirang Pangkalawakang Pangyayari —ang super blood moon at annular solar eclipse—magkasunod na lumitaw. Ano ang ipinahihiwatig nito? Ano ang babala sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangkalawaka...

Pulang Buwan sa Ika-26 Mayo 2021 - Tumutupad sa Propesiya sa Bibliya

Sa mga nagdaang taon, ang pulang buwan ay madalas na lumitaw at ang pandemya, mga lindol, taggutom at iba pang mga kalamidad ay nagiging mas seryoso. Ano ang kalooban ng Diyos? Ang artikulong ito ay m...

Ang 8 Bible Verse Tungkol sa Kalamidad: Ano ang Ibinababala sa Atin ng Diyos?

Ang mga Bible Verse Tungkol sa Kalamidad ay makakatulong sa iyo na maunawaan ang kalooban ng Diyos sa mga sakuna at mahanap ang paraan upang makatamo ng proteksyon ng Diyos. Basahin na ngayon....

15 Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa mga Senyales ng Pagbabalik ni Hesus

Ngayon ang mga sakuna ay madalas na nangyayari sa buong mundo. Ang mga senyales ng pagbabalik ni Hesus ay naglitawan na. Maliwanag, ang mga propesiya na sinabi ng Panginoong Jesus 2,000 taon na ang na...

Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Kaligtasan sa huling mga araw

Awit 46:4-6 May isang ilog, na ang mga agos ay nagpapasaya sa bayan ng Dios. Sa banal na dako ng mga tabernakulo ng Kataastaasan. Ang Dios ay nasa gitna niya; siya'y hindi makikilos: tutulungan siy...

Mga Propesiya sa Bibliya Tungkol sa Mga Palatandaan ng mga Huling Araw: Ang Paraan upang masalubong ang Pagbabalik ng Panginoon

Sa kasalukuyan, ang mga lindol, mga taggutom, mga salot, mga pagbaha, mga tagtuyot, at lahat ng uri ng iba pang mga sakuna ay madalas na nangyayari at nagiging mas matindi. Ang mga propesiya sa Bibliy...

Rapture Bible Verse Tagalog: Paano Ma-rapture Bago ang Sakuna at Magpiging Kasama ng Panginoon

Sa pagpasok ng 2020, ang mga sakuna sa buong mundo ay dumarami lalo at mas seryoso. Ang mga palatandaan sa katapusan ng panahon ay lumitaw na at ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon ay panguna...

Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Pagpanglaw ng Iglesia

Amos 8:11 Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Dios, “na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay, o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga...

Ang Diyos ay Nagkatawang Tao Bible Verse

Basahin ang mga talatang ito upang malaman ang mga hiwaga ng Ang Diyos ay Nagkatawang Tao, tulad ng kung ano ang pagkakatawang-tao, kung ano ang kakanyahan ng pagkakatawang-tao, at kung paano maunawaa...

7 Mga Talata ng Bibliya Tungkol sa Bagong Langit at Bagong Lupa

Ang mga propesiya sa Bibliya na ang bagong langit at bagong lupa ay lilitaw, na kung saan ay isang maganda at walang hanggang kaharian ng Diyos ay itinayo para sa Kanyang bayan. Ito ang pangako ng Diy...

15 Bible Verses about Love Tagalog - Ang Diyos ay Pag-ibig

Ang sinabi ng Panginoong Jesus, “Kung paanong inibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo: magsipanatili kayo sa aking pagibig” (Juan 15:9). Ang Diyos ay pag-ibig. Paano tayo minamahal ng Di...

Mga Talata sa Bibliya tungkol sa Kaharian ng Langit: Ang Paglalantad sa Misteryo ng Kaharian ng Langit

Lahat ng mga naniniwala sa Diyos ay nananabik na madala sa Kaharian ng Langit at matamasa ang magandang buhay sa loob ng Kaharian ng Langit kapag ang Panginoon ay bumalik sa huling mga araw. Kaya, Nas...

Mga Bersikulo sa Biblia Tungkol sa Kaligtasan: Kung Paano Makukuha ang Kaligtasan ng Diyos sa mga Huling Araw

Ang kaligtasan ng Diyos ay tumutukoy sa Kanyang gawain sa pagliligtas sa sangkatauhan. Sa Panahon ng Batas, ang Diyos ay nagbigay ng kautusan at mga batas upang gabayan ang tao na patnubayan ang kanil...

Ang mga Bersikulo sa Biblia Tungkol sa Pangalan ng Diyos ay para Tulungan Ka na Malaman ang Kahulugan ng Pangalan ng Diyos

Ayon sa mga tala ng Biblia, ang mga pangalan ng Diyos ay naiiba sa iba't ibang kapanahunan. Ang Diyos ay tinawag na Jehova sa Lumang Tipan sa Panahon ng Kautusan at si Jesus sa Bagong Tipan Panahon ng...