Mag-subscribe

Menu

Bible Verse for Today (Tagalog)

Rapture Bible Verse Tagalog: Paano Ma-rapture Bago ang Sakuna at Magpiging Kasama ng Panginoon

Sa pagpasok ng 2020, ang mga sakuna sa buong mundo ay dumarami lalo at mas seryoso. Ang mga palatandaan sa katapusan ng panahon ay lumitaw na at ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon ay panguna...

Ang Diyos ay Nagkatawang Tao Bible Verse

Basahin ang mga talatang ito upang malaman ang mga hiwaga ng Ang Diyos ay Nagkatawang Tao, tulad ng kung ano ang pagkakatawang-tao, kung ano ang kakanyahan ng pagkakatawang-tao, at kung paano maunawaa...

8 na Bible Verse Tungkol sa Kalamidad Upang Tulungan Kang Maunawaan ang Magandang Intensyon ng Diyos sa Pagliligtas ng Sangkatauhan

Ngayon ang mga sakuna ay madalas na nangyayari sa palibot ng mundo at mas nagiging malawak ang nasasakop. Ang malaking kapighatian na ito na nakapropesiya sa Bibliya ay nalalapit nang bumagsak. Paano ...

15 Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa mga Senyales ng Pagbabalik ni Hesus

Ngayon ang mga sakuna ay madalas na nangyayari sa buong mundo. Ang mga senyales ng pagbabalik ni Hesus ay naglitawan na. Maliwanag, ang mga propesiya na sinabi ng Panginoong Jesus 2,000 taon na ang na...

Mga Propesiya sa Bibliya Tungkol sa Mga Palatandaan ng mga Huling Araw: Ang Paraan upang masalubong ang Pagbabalik ng Panginoon

Sa kasalukuyan, ang mga lindol, mga taggutom, mga salot, mga pagbaha, mga tagtuyot, at lahat ng uri ng iba pang mga sakuna ay madalas na nangyayari at nagiging mas matindi. Ang mga propesiya sa Bibliy...

Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Pagpanglaw ng Iglesia

Amos 8:11 Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Dios, “na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay, o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga...

7 Mga Talata ng Bibliya Tungkol sa Bagong Langit at Bagong Lupa

Ang mga propesiya sa Bibliya na ang bagong langit at bagong lupa ay lilitaw, na kung saan ay isang maganda at walang hanggang kaharian ng Diyos ay itinayo para sa Kanyang bayan. Ito ang pangako ng Diy...

Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Kaligtasan sa huling mga araw

Awit 46:4-6 May isang ilog, na ang mga agos ay nagpapasaya sa bayan ng Dios. Sa banal na dako ng mga tabernakulo ng Kataastaasan. Ang Dios ay nasa gitna niya; siya'y hindi makikilos: tutulungan siy...

Mga Talata sa Bibliya tungkol sa Kaharian ng Langit: Ang Paglalantad sa Misteryo ng Kaharian ng Langit

Lahat ng mga naniniwala sa Diyos ay nananabik na madala sa Kaharian ng Langit at matamasa ang magandang buhay sa loob ng Kaharian ng Langit kapag ang Panginoon ay bumalik sa huling mga araw. Kaya, Nas...

Mga Bersikulo sa Biblia Tungkol sa Kaligtasan: Kung Paano Makukuha ang Kaligtasan ng Diyos sa mga Huling Araw

Ang kaligtasan ng Diyos ay tumutukoy sa Kanyang gawain sa pagliligtas sa sangkatauhan. Sa Panahon ng Batas, ang Diyos ay nagbigay ng kautusan at mga batas upang gabayan ang tao na patnubayan ang kanil...

Ang mga Bersikulo sa Biblia Tungkol sa Pangalan ng Diyos ay para Tulungan Ka na Malaman ang Kahulugan ng Pangalan ng Diyos

Ayon sa mga tala ng Biblia, ang mga pangalan ng Diyos ay naiiba sa iba't ibang kapanahunan. Ang Diyos ay tinawag na Jehova sa Lumang Tipan sa Panahon ng Kautusan at si Jesus sa Bagong Tipan Panahon ng...

17 Mga Bersikulo ng Biblia Tungkol sa Huling Paghuhukom ng Diyos

Mayroong maraming talata ng Bibliya tungkol sa paghuhukom ng Diyos sa nga huling araw, kaya paano matutupad ang mga ito? Bakit gagawin ng Diyos ang gawain ng paghuhukom sa mga huling araw? Ang paghuhu...

33 Bible Verse Tungkol sa Pagbabalik ng Diyos - Mga Mensahe Tungkol sa Pagdating ni Jesus

Ipinopropesiya ng Biblia na ang Panginoong Jesus ay darating bago ang mga sakuna. Ngayon ang mga sakuna ay patuloy na nagaganap, at ang Panginoon ay bumalik na. Kaya alam mo ba kung paano salubungin a...

Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagsisisi: Ang Ugnayan sa Pagitan ng Pagsisisi at Pagpasok sa Makalangit na Kaharian

Maraming mga naniniwala sa Panginoon ang nag-iisip na maaari silang makatanggap ng awa at habag ng Panginoong Jesus, at pagpapatawad ng mga kasalanan hangga't lumapit sila sa harap ng Panginoon upang ...

10 Bible Verses Tungkol sa Buhay na Walang Hanggan

Juan 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroo...