Menu

Pagsisiyasat sa Daan Patungo sa Kaharian ng Langit

Tagalog Christian Movie | Ang mga Misteryo ng Plano ng Diyos sa Pagliligtas ng Sangkatauhan ay Nahayag Na (Tampok na Extract)

Anong uri ng tao ang dadalhin sa kaharian ng langit? Sinabi ng Panginoong Jesus, "Kundi ang gumaganap ng kalooban ng Aking Ama na nasa langit" (Mateo 7:21). Ngunit naniniwala ang ilang mga tao na ang ...

Tagalog Christian Movie | Agad ba Tayong Magbabagong-Anyo at Madadala sa Kaharian ng Langit Pagbalik ng Panginoon? (Tampok na Extract)

Sumusunod ang ilang tao sa salita ni Pablo tungkol sa paghihintay sa Panginoon na dalhin sila sa kaharian ng langit: "Sa isang iglap, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng trumpeta: sapagkat tutu...

Tagalog Christian Movie | Ano Ba Talaga ang Kaugnayan sa Pagitan ng Pagiging Ligtas at Pagpasok sa Kaharian ng Langit? (Tampok na Extract)

Maraming taong naniniwala na sa pananalig sa Panginoong Jesus ay mapapatawad ang kanilang mga kasalanan, na naligtas sila ng kanilang pananampalataya, at bukod pa riyan kapag naligtas ang isang tao ay...

Tagalog Christian Movie | Ano ang mga Pamantayan sa Pagpasok sa Kaharian ng Langit? (Tampok na Extract)

Tungkol sa klase ng tao na makakapasok sa kaharian ng langit, sinabi ng Panginoong Jesus, "Kundi ang gumaganap ng kalooban ng Aking Ama na nasa langit" (Mateo 7:21). Kaya anong klaseng tao mismo ang s...

Tagalog Christian Movie | Ang Tanging Paraan Upang Tipunin sa Kaharian ng Langit (2) Tampok na Extract

Nadarama ng karamihan sa mga nananalig sa Panginoon na basta't sinusunod natin ang mga salita ng Panginoon, nagpapakumbaba tayo at nagtitiyaga, at sinusunod natin ang halimbawa ni Pablo sa pagsasakrip...

Tagalog Christian Movie | Ang Tanging Paraan Upang Tipunin sa Kaharian ng Langit (1) Tampok na Extract

Nadarama ng karamihan sa mga nananalig sa Panginoon na basta't sinusunod natin ang mga salita ng Panginoon, nagpapakumbaba tayo at nagtitiyaga, at sinusunod natin ang halimbawa ni Pablo sa pagsasakrip...