Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie | Agad ba Tayong Magbabagong-Anyo at Madadala sa Kaharian ng Langit Pagbalik ng Panginoon? (Tampok na Extract)

4,453 2021-01-12

Sumusunod ang ilang tao sa salita ni Pablo tungkol sa paghihintay sa Panginoon na dalhin sila sa kaharian ng langit: "Sa isang iglap, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng trumpeta: sapagkat tutunog ang trumpeta, at ang mga patay ay pababangunin nang walang katiwalian, at tayo'y mababago" (1 Corinto 15:52). Naniniwala sila na kahit patuloy pa rin tayong nagkakasala nang hindi umaalpas sa pang-aalipin ng pagiging likas na makasalanan, agad babaguhin ng Panginoon ang ating imahe at dadalhin tayo sa kaharian ng langit pagdating Niya. May mga tao ring sumusunod sa salita ng Diyos na: "Hindi ang bawat nagsasabi sa Akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng Aking Ama na nasa langit" (Mateo 7:21). "Kayo nga'y magpakabanal, sapagkat Ako'y banal" (Levitico 11:45). Naniniwala sila na ang mga taong patuloy pa ring nagkakasala ay malayo sa pagtatamo ng kabanalan at lubos na hindi nararapat na madala sa kaharian ng langit. Sa gayo'y isang kamangha-manghang pagtatalo ang nagsimula…. Kaya, anong klase ng mga tao ang nararapat iangat sa kaharian ng langit? Iniimbitahan ka naming panoorin ang maikling video na ito.

Mag-iwan ng Tugon