Menu

Ang Hiwaga ng Pangalan ng Diyos

Tagalog Christian Movie | Kapareho ba ng Mapadalisay ang Maligtas? (Tampok na Extract)

Yamang naligtas na yaong mga sumasampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus, bakit kailangang gawin ng Diyos ang gawain ng paghatol sa mga huling araw para dalisayin at iligtas ang sangkatauhan? Ipap...

Tagalog Christian Movie | Bakit Gumagamit ang Diyos ng Bagong Pangalan sa mga Huling Araw? (Tampok na Extract)

Madalas ipangaral ng mga pastor at elder ng relihiyon sa mga mananampalataya na ang Panginoong Jesus ay ipinako sa krus para sa mga kasalanan ng lahat ng tao at na ang tao ay tinubos mula sa kasalanan...

Tagalog Christian Movie | Talaga bang Hindi Nagbabago ang Pangalan ng Diyos? (Tampok na Extract)

Madalas ipangaral ng mga pastor at elder ng mga relihiyon sa mga mananampalataya na ang pangalan ng Panginoong Jesus ay hindi maaaring magbago kailanman at na tanging sa pag-asa sa pangalan ng Pangino...

Tagalog Christian Movie | Ang Kahalagahan ng Pangalan ng Diyos (Tampok na Extract)

"Jehovah" at "Jesus" ang mga pangalan ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan at sa Kapanahunan ng Biyaya, at nakapropesiya sa Pahayag na ang Diyos ay magkakaroon ng bagong pangalan sa mga huling araw. Ba...