Menu

Muling Pagkabuhay ng Panginoong Hesus

Ano ang Kahalagahan ng Muling Pagkabuhay ni Jesus?

Sa Biblia, nakatalang: “At samantalang kanilang pinaguusapan ang mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila, at sa kanila'y nagsabi, Kapayapaa'y suma inyo. Datapuwa't sila'y kinilabutan, at na...

Alam Mo Ba ang Kahulugan ng Muling Pagkabuhay ng Panginoong Jesus at Nang Kanyang Pagpapakita sa Tao?

Lahat ng mga naniniwala sa Panginoon ay alam na, upang matubos tayo, pinahintulutan ng Panginoong Jesus na maipako ang Kanyang Sarili sa krus para sa ating kapakanan, at paglipas ng ikatlong araw Siya...

Si Jesus ay Kumain ng Tinapay at ipinaliwanag ang mga Kasulatan Pagkatapos ng Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli

Si Jesus ay Kumain ng Tinapay at Ipinaliwanag ang mga Kasulatan Pagkatapos ng Kanyang Muling Pagkabuhay Lucas 24:30–32 At nangyari, nang Siya’y nakaupo na kasalo nila sa dulang ng pagkain, ay Kanyang...

Ang mga Salita ni Jesus sa Kanyang mga Disipulo Pagkatapos ng Kanyang Muling Pagkabuhay

Juan 20:26–29 At pagkaraan ng walong araw ay muling nasa loob ng bahay ang Kanyang mga disipulo, at kasama nila si Tomas: tapos dumating si Jesus, habang nakasara ang mga pinto, at tumayo sa gitna, at...