Menu

Pinuri Ng Diyos si Noe Dahil sa Kanyang Ganap na Pagsunod sa Diyos

Bible Verse of the Day Tagalog

Gayon ginawa ni Noe; ayon sa lahat na iniutos sa kaniya ng Dios, ay gayon ang ginawa niya.

Mga Kaunawaan sa Talata Ngayong Araw…

Mula sa talatang ito makikita natin na si Noe ay ganap na masunurin sa Diyos. Hindi mahalaga kung ano ang sinabi ng Diyos, ginawa niya ito nang naaayon nang walang reserbasyon. Iyon ang dahilan kung bakit iniligtas ng Diyos si Noe. Sa panahon ni Noe, hindi pa dito umuulan. Ngunit sinabi ng Diyos kay Noe na gagamit Siya ng isang baha upang sirain ang mundo at pinagawa si Noe nang arko. Iyon ay higit pa sa mga konsepto ng tao. Sa oras na iyon, naisip ng lahat ng mga tao na hindi ito maaaring ulan. Si Noe lamang ang naniwala at nakinig sa mga salita ng Diyos at nagtayo ng arko tulad ng iniutos ng Diyos. Ito ay ang kanyang lubos na pagsunod sa Diyos na nagpapagana sa kanyang pamilya ng walo na mailigtas ng Diyos, at makaligtas sa baha. Tila, ang pagsunod sa gawain ng Diyos na salungat sa mga konsepto ng tao ay ang pangunahing kalagayan para tayo ay maligtas ng Diyos. Basahin natin ang pagsusuri ng Diyos sa kanya. Sabi ng Diyos, “Noong gumawa si Noe ayon sa tagubilin ng Diyos, hindi niya alam kung ano ang mga layunin ng Diyos. Hindi niya alam kung ano ang gustong maisakatuparan ng Diyos. Binigyan lang siya ng Diyos ng kautusan, binilin siyang gumawa ng isang bagay, ngunit wala itong gaanong paliwanag, at tumuloy siya at ginawa ito. Hindi niya sinubukang alamin ang mga layunin ng Diyos nang palihim, ni lumaban sa Diyos o nagdalawang puso. Humayo lamang siya at ginawa ito ng maayos nang may malinis at simpleng puso. Anuman ang ipinagawa ng Diyos ay ginawa niya, at ang pagsunod at pakikinig sa salita ng Diyos ang kanyang kombiksyon sa paggawa ng mga bagay.Ganito katapat at kasimple ang pagharap niya sa ipinagkatiwala ng Diyos. Ang kanyang diwa—ang diwa ng kanyang mga paggawa ay pagsunod, hindi pagdadalawang-isip, hindi paglaban, at higit pa rito, hindi pag-iisip ng mga pansarili niyang kapakanan at pakinabang at kawalan. At noon pang sinabi ng Diyos na gugunawin Niya ang mundo sa pamamagitan ng isang baha, hindi niya tinanong kung kailan o sinubukang arukin ito, at tiyak na hindi niya tinanong ang Diyos kung paano Niya gugunawin ang mundo. Gumawa lang siya ayon sa tagubilin ng Diyos. Sa paano mang paraan nais ng Diyos na gawin ito at kung ano ang ipagagawa nito, ginawa niya ito ayon mismo sa hiningi ng Diyos at nagsimula siyang gumawa agad pagkatapos. Ginawa niya ito nang may saloobing nagnanais na magbigay-kasiyahan sa Diyos.Ginagawa ba niya ito upang matulungan ang sarili niya na makaiwas sa sakuna? Hindi. Tinanong ba niya ang Diyos kung gaano pa katagal bago gunawin ang mundo? Hindi. Tinanong ba niya ang Diyos o alam ba niya kung gaano katagal gawin ang daong? Hindi rin Niya alam iyon. Sumunod lang siya, nakinig, at ginawa ito nang maayos.

Rekomendasyon:

Mag-iwan ng Tugon