Menu

Susunod

Christian Music | "Makapangyarihang Diyos, ang Pinakakaibig-ibig sa Lahat" (A Cappella)

2,670 2020-07-27

Christian Music | "Makapangyarihang Diyos, ang Pinakakaibig-ibig sa Lahat" (A Cappella)

Makapangyarihang Diyos, praktikal na Diyos, ang pinakakaibig-ibig sa lahat!

Mula sa langit bumaba Ka sa lupa sa katawang tao.

Namuhay Kang kasama ng tao, at walang nakakilala sa Iyo.

Mapagpakumbaba’t nakatago, binigkas Mo ang Iyong mga salita,

na dinadala ang daan ng buhay na walang hanggan.

Dinanas Mo ang pasakit at paghamak upang maligtas ang tao.

Ibinubuhos Mo ang buhay Mo sa tao, at nakikita namin na kaibig-ibig Ka.

Makapangyarihang Diyos, ang pinakakaibig-ibig sa lahat!

Sa lupa, Ikaw ang pinakakaibig-ibig sa lahat, mamahalin Ka namin nang walang hanggan.

Makapangyarihang Diyos, praktikal na Diyos, ang pinakakaibig-ibig sa lahat!

Lampas pa sa sanlibutan ang Iyong puso at pagmamahal.

Hinahatulan at kinakastigo Mo ang tao,

sinusubukan at dinadalisay sila sa iba’t ibang paraan.

Ang Iyong gawa at mga salita’y upang dalisayin at iligtas ang tao.

Ibinibigay Mo ang buong katotohanan sa amin at ibinubuhos ang buo Mong pag-ibig.

Lubos na sinakop ang aming mga puso ng Iyong paghatol at pag-ibig.

Makapangyarihang Diyos, ang pinakakaibig-ibig sa lahat!

Sa lupa, Ikaw ang pinakakaibig-ibig sa lahat, mamahalin Ka namin nang walang hanggan.

Makapangyarihang Diyos, ang pinakakaibig-ibig sa lahat!

Makapangyarihang Diyos, ang pinakakaibig-ibig sa lahat!

Makapangyarihang Diyos, praktikal na Diyos, ang pinakakaibig-ibig sa lahat!

Sa Iyong paghatol, ang aming katiwalian ay nilinis.

Kinikilala namin ang Iyong karunungan at kapangyarihan sa lahat,

at nauunawaan namin ang Iyong katuwiran at kabanalan.

Nadadama namin ang Iyong pag-ibig at ito’y tunay at totoo.

Nagbabayad Ka ng napakalaking halaga upang iligtas kami.

Kaibig-ibig Ka sa napakaraming paraan, paano nga kaming hindi mamumuhi na malayo sa Iyo?

Makapangyarihang Diyos, ang pinakakaibig-ibig sa lahat!

Sa lupa, Ikaw ang pinakakaibig-ibig sa lahat, mamahalin Ka namin nang walang hanggan.

Makapangyarihang Diyos, ang pinakakaibig-ibig sa lahat!

Sa lupa, Ikaw ang pinakakaibig-ibig sa lahat, mamahalin Ka namin nang walang hanggan.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon