Menu

Susunod

Christian Music | "Nakaupo na ang Makapangyarihang Diyos sa Maluwalhating Trono"

970 2020-04-30

Christian Music | "Nakaupo na ang Makapangyarihang Diyos sa Maluwalhating Trono"

I

Ang matagumpay na Hari

ay nakaupo sa Kanyang maluwalhating trono.

Natapos na Niya ang pagtubos at napangunahan na

ang lahat ng Kanyang bayan upang magpakita sa kaluwalhatian.

Tangan niya ang sansinukob sa Kanyang mga kamay

at sa pamamagitan ng Kanyang dibinong karunungan at kapangyarihan

ay itinayo Niya at pinatatag ang Sion.

II

Sa Kanyang kamahalan

hinahatulan Niya ang masamang sanlibutan;

hinahatulan Niya ang lahat ng mga bansa

at lahat ng mga tao, ang lupa at mga dagat

at ang lahat ng nabubuhay na mga bagay na nasa kanila,

gayon din sila na lasing sa alak ng kalaswaan.

Tiyak na hahatulan sila ng Diyos,

at tiyak na magagalit Siya sa kanila

at sa ganito ay mahahayag ang kamahalan ng Diyos.

Ang ganitong paghatol ay magiging mabilis

at ipatutupad nang walang pag-antala.

Susunugin silang lahat ng nagliliyab na galit ng Diyos

dahil sa kanilang karumal-dumal na mga krimen

at sasapitin nila ang malaking kalamidad anumang oras;

wala silang malalalamang daan na matatakasan

at walang dakong mapagtataguan,

sila ay tatangis at magngangalit ang kanilang mga ngipin

dahil sa kapahamakan

na kanilang dinala sa kanilang mga sarili.

wala silang malalalamang daan na matatakasan

at walang dakong mapagtataguan,

sila ay tatangis at magngangalit ang kanilang mga ngipin

dahil sa kapahamakan na kanilang dinala sa kanilang mga sarili.

Ang mananagumpay na minamahal na mga anak ng Diyos

ay tiyak na lalagi sa Sion,

at hindi na lilisanin ito kailanman,

at hindi na lilisanin ito kailanman.

III

Nagpakita na ang nag-iisang tunay na Diyos!

Ang pagwawakas ng sanlibutan

ay nagaganap sa ating harapan

Ang paghatol sa mga huling araw ay nagsimula na.

Ang sangkaramihan ay masusing makikinig sa tinig ng Diyos,

maingat nilang bibigyang-pansin ang mga pagkilos ng Diyos,

at ang kanilang mga tinig ng pagpupuri sa Kanya

ay hindi na kailanman mapaparam.

Ang sangkaramihan ay masusing makikinig sa tinig ng Diyos,

maingat nilang bibigyang-pansin ang mga pagkilos ng Diyos,

at ang kanilang mga tinig ng pagpupuri sa Kanya

ay hindi na kailanman mapaparam.

Ang kanilang mga tinig ng pagpupuri sa Kanya

ay hindi na kailanman mapaparam.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon