Menu

Matapos Malaman ang Tunay na Kahulugan ng “Ang Ama at Ang Anak,” Naintindihan Ko ang Misteryo ng Kasarian ng Diyos (II)

Pag-alam sa Tunay na Kahulugan ng “Ang Ama at ang Anak”

Nang mapagtanto ko ang lahat, sinabi ko, “Kapatid na Liu, ang iyong pagbabahagi ay totoo, walang makaka-isip ng mga saloobin ng Diyos. Kung lilimitahan natin ang Diyos batay sa ating mga paniniwala, malamang na pigilan natin ang Diyos. Hindi ako dapat kumapit sa aking sariling mga paniniwala at dapat hanapin ang katotohanan patungkol sa mga hindi ko maintindihan. Dahil sa nakaraan ay nakita ko na, sa Bibliya, tinutukoy ng Panginoong Jesus na si Jehova na Diyos bilang Ama at si Jehova na Diyos ay tumutukoy sa Panginoong Jesus bilang Kanyang bugtong na Anak, naisip ko na kapag ang Panginoon ay bumalik ay darating Siya bilang isang lalaki at hindi bilang isang babae dahil ang “Ama” at “Anak” ay kapwa mga pangalang pan-lalaki. Kung ang aking pang-unawa ay hindi tama, bakit itinatala ito ng Bibliya bilang ganito? Hindi ko maintindihan ito, maaari mo bang ipakibahagi para sa amin ang puntong ito?”

Ngumiti si Kapatid at ipinagpatuloy ang kanyang pagbabahagi

Ngumiti si Kapatid Liu at tumango ang kanyang ulo, na nagsasabing, “Kapatid, nagtaas ka ng isang magandang katanungan. Maraming mga tao ang naniniwala na ang Diyos ay dapat na lalaki batay sa katunayan na itinala ng Bibliya kung paano pinatototohanan ng Banal na Espiritu na ang Panginoong Jesus ay ang ‘bugtong na Anak’ at ang Panginoong Jesus ay nanalangin sa Diyos na nasa langit bilang ‘Ama.’ Sa totoo lang, ito ay dahil hindi natin naiintindihan ang kalooban ng Diyos at binibigyang kahulugan ang mga banal na kasulatan batay sa ating literal na pag-unawa sa mga salita. Kaya ano ang ibig sabihin ng ‘Ama at Anak’ na nakasulat sa Bibliya? Inihahayag ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos ang aspetong ito ng katotohanan at misteryo para sa atin. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Makapangyarihang Diyos sa isyung ito. Kapatid, Nais mo bang ikaw na ang bumasa ng talatang ito?”

Binasa ko: “Nang tinawag ni Jesus sa pangalang Ama ang Diyos sa langit habang Siya ay nananalangin, ito ay ginawa lamang mula sa pananaw ng isang taong nilikha, dahil lamang sa dinamitan ng Espiritu ng Diyos ang Kanyang Sarili bilang isang karaniwan at normal na tao at nagkaroon ng panlabas na panakip ng isang nilikhang pagkatao. Kahit na ang nasa loob Niya ay ang Espiritu ng Diyos, ang Kanyang panlabas na anyo ay nanatili pa ring yaong sa karaniwang tao; sa madaling salita, Siya ay naging ang ‘Anak ng tao’ na sinabi ng lahat ng tao, kabilang si Jesus Mismo. Dahil Siya ay tinawag na Anak ng tao, Siya ay tao (maging lalaki man o babae, sa alin mang kaso ay isa na may panlabas na pabalat ng isang tao) na ipinanganak sa isang normal na pamilya ng mga karaniwang tao. Samakatuwid, ang pagtawag ni Jesus sa Diyos sa langit sa pangalang Ama ay katulad lamang ng kung paano ninyo Siya tinawag na Ama noong una; ginawa Niya ang ganoon mula sa pananaw ng isang taong nilikha. Natatandaan pa ba ninyo ang Panalangin ng Panginoon na itinuro ni Jesus sa inyo na kabisaduhin? ‘Ama namin na nasa langit….’ Hiniling Niya sa lahat ng tao na tawagin ang Diyos sa langit sa pangalang Ama. At yamang tinawag Niya rin Siyang Ama, Kanyang ginawa ang ganoon mula sa pananaw ng isang nasa katayuan na kagaya ng sa inyong lahat.” “Mayroon pa rin yaong mga nagsasabi, ‘Hindi ba malinaw na sinabi ng Diyos na si Jesus ay ang Kanyang sinisintang Anak?’ Si Jesus ang sinisintang Anak ng Diyos, na lubos Niyang kinalulugdan—tiyak na sinabi ito ng Diyos Mismo. Iyon ang Diyos na nagpapatotoo sa Sarili Niya mismo, nguni’t mula lamang sa ibang pananaw, yaong sa Espiritu sa langit na sumasaksi sa Kanyang sariling pagkakatawang-tao. Si Jesus ay ang Kanyang pagkakatawang-tao, hindi ang Kanyang Anak sa langit. Naiintindihan mo ba? Hindi ba ang mga salita ni Jesus na, ‘Ako’y nasa Ama, at ang Ama ay nasa Akin,’ ay nagpapahiwatig na Sila ay isang Espiritu? At hindi ba dahil sa pagkakatawang-tao kaya Sila ay nagkahiwalay sa pagitan ng langit at lupa? Sa katotohanan, Sila ay iisa pa rin; kahit ano pa, ito ay ang Diyos lamang na sumasaksi sa Sarili Niya.’’

Nang matapos kong basahin ang salita ng Diyos, ipinakibahagi ni Kapatid Liu: “Napakalinaw na sinaad ng salita ng Makapangyarihang Diyos, ang Panginoong Jesus ay ang pagkakatawang-tao ng Diyos Mismo, Siya ang Espiritu ng Diyos sa anyo ng tao at si Jehova na Diyos na pumaparito sa lupa upang gawin ang Kanyang gawain. Para sa nang ang Panginoong Jesus ay nabautismuhan at isang tinig na nagsalita na nagsasabing ‘Ito ang sinisinta kong Anak,’ ito ay ang Diyos na nagsasalita mula sa pananaw ng Espiritu upang magpatotoo sa katotohanan na ang Panginoong Jesus ay ang pagkakatawang-tao ng Diyos Mismo. Ito ay dahil, sa oras na iyon, ito ay ang unang pagkakataon na nagkatawang-tao ang Diyos sa laman upang gawin ang Kanyang gawain at ang tao ay hindi pa nakikilala ang Diyos na nagkatawang-tao. Pina-pakisamahan pa nila ang Diyos bilang nagkatawang-tao tulad ng isang normal na tao. Tulad nito, kung ang Banal na Espiritu ay nagpatotoo na ang Panginoong Jesus ay Diyos mismo, walang ni isa sa mga oras na iyon ang tumanggap nito at magkakaroon ito ng negatibong impluwensya sa pagbuo ng gawain ng pagtubos ng Diyos. Sa gayon, inayos ng Diyos ang Kanyang patotoo sa tayog ng mga tao sa oras na iyon, na nagpapatunay na ang Panginoong Jesus ay ang minamahal na Anak ng Diyos. Pinadali nito ang pagtanggap ng mga tao sa kaligtasan ng Panginoong Jesus. Kung tungkol sa kung bakit tinawag ng Panginoong Jesus ang Panginoong Diyos na ‘Ama’ sa Kanyang mga dalangin, ito ay dahil ang Panginoong Jesus ay nagkatawang-tao bilang Anak ng tao, at kaya nanalangin siya sa Espiritu ng Diyos mula sa pananaw ng isang nilikha. Mula rito, makikita natin na ang Diyos ay mapagpakumbaba at nakatago at hindi inihayag ang Kanyang sarili bilang Diyos na Lumikha. Sa ganitong paraan, hindi Niya binigyan ng pagkakilala ang mga tao na ang Diyos ay di-maaarok at napakalayo, na nagpapahintulot sa mga tao na lumapit sa Kanya. Gayunpaman, hindi natin masasabi na ang Panginoong Jesus at ang Diyos ng langit ay ‘Ama at Anak’ dahil lamang sa tinawag ng Panginoong Jesus ang Diyos na ‘Ama.’ Hindi ito naangkop. Dagdag pa, sa sandaling natapos ang gawain ng Diyos sa pagkakatawang-tao at ang Panginoong Jesus ay umakyat sa langit, wala nang anumang relasyon na ‘Ama at Anak’. Kaya, ang mga pangalang ito ay hindi tumutukoy sa Diyos na lalaki—dapat nating maunawaan ang totoong kahulugan ng mga banal na kasulatan. Ang kasarian ay isang kaibahan na maaaring gawin sa mga nilikha na nilalang, ngunit kung sasabihin natin na ang Diyos ay isang lalaki o babae, mahalaga ito sa pakikitungo sa Diyos tulad ng sa anumang normal na tao. Ito ay kalapastanganan sa Diyos, at kinamumuhian Niya ang gayong pag-uugali.”

Matapos marinig ang salita ng Diyos at ang pagbabahagi ni Kapatid Liu, lahat ng bagay ay biglang may kahulugan. Sinabi ko, “Ito palang, talatang ito ng banal na kasulatan ay hindi nagsasalita tungkol sa kasarian ng Diyos. Nang tinukoy ng Panginoong Jesus na si Jehova na Diyos bilang ‘Ama,’ ginawa niya ito mula sa pananaw ng isang nilikha. Ang paniwala na ang Diyos ay isang tao ay produkto lamang ng aking imahinasyon. Talagang nililimitahan ko ang Diyos!”

Sa Pagtataboy ng Mga Lumang Nosyon, Nalaman Ko ang Misteryo ng Kasarian ng Diyos

Ngumiti si Kapatid at ipinagpatuloy ang kanyang pagbabahagi, na nagsasabing, “Ngayon ay magsasalamuha tayo ng kaunti pa. Bakit ang Diyos ay nagkatawang-tao sa mga huling araw upang gawin ang Kanyang gawain bilang isang babae? Ano ang ibig sabihin nito? Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Makapangyarihang Diyos tungkol dito. Kapatid, bakit hindi ikaw ang magbasa ng kaunti para sa amin!”

Tumingin ako sa aking computer at nang may buong konsentrasyon, binasa ko ang mga sumusunod na talata. “Ang bawat yugto ng gawaing ginawa ng Diyos ay may sariling praktikal na kabuluhan. Noong una, nang pumarito si Jesus, Siya ay lalaki, nguni’t nang dumating ang Diyos sa pagkakataong ito, Siya ay babae. Mula rito, makikita mo na nilikha ng Diyos ang kapwa lalaki at babae para sa kapakanan ng Kanyang gawain, at sa Kanya ay walang pagkakaiba ang kasarian. Kapag dumarating ang Kanyang Espiritu, maaari Niyang kunin ang anumang uri ng katawang-tao na gusto Niya at maaari Siyang katawanin ng katawang-taong yaon. Maging lalaki man o babae, maaari nitong katawanin ang Diyos hangga’t ito ay ang Kanyang nagkatawang-taong laman. Kung si Jesus ay nagpakita bilang isang babae nang Siya ay dumating, sa madaling salita, kung isang sanggol na babae, at hindi isang lalaki, ang ipinaglihi sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ang yugtong yaon ng gawain ay kapareho ding matatapos. Kung gayon ang naging sitwasyon, ang kasalukuyang yugto ng gawain ay kailangan sanang kumpletuhin ng isang lalaki, nguni’t pareho pa ring makukumpleto ang gawain. Ang gawaing ginawa sa alinmang yugto ay parehong makabuluhan; hindi naulit ang alinmang yugto ng gawain ni sumasalungat sa isa. Noon, nang ginagawa ni Jesus ang Kanyang gawain, Siya ay tinawag na ang bugtong na Anak na lalaki, at tinutukoy ng ‘Anak na lalaki’ ang kasariang lalaki. Kung gayon, bakit hindi nababanggit sa yugtong ito ang bugtong na Anak na lalaki? Ito ay dahil ang mga kinakailangan ng gawain ay nangailangan na ng pagbabago sa kasarian na iba mula roon kay Jesus. Para sa Diyos walang pagkakaiba ang kasarian. Ginagawa Niya ang Kanyang gawain ayon sa kagustuhan Niya at sa paggawa ng Kanyang gawain wala Siya sa ilalim ng anumang mga pagbabawal, kundi natatanging malaya. Gayunpaman, ang bawat yugto ng gawain ay may sariling praktikal na kabuluhan. Dalawang beses na naging katawang-tao ang Diyos, at hindi na kailangang sabihin pa na ang pagkakatawang-tao Niya sa mga huling araw ang huling pagkakataon. Naparito na Siya upang ibunyag ang lahat ng Kanyang mga gawa. Kung hindi Siya naging katawang-tao sa yugtong ito upang personal na gumawa para masaksihan ng tao, panghahawakan ng tao magpakailanman ang pagkaunawang lalaki lamang ang Diyos, hindi babae.

Kung Siya ay nagkatawang-tao lamang bilang isang lalaki, ituturing Siya ng mga tao bilang isang lalaki, bilang Diyos ng mga lalaki, at hindi Siya kailanman paniniwalaan bilang Diyos ng mga babae. Kung gayon, paniniwalaan ng mga lalaki na ang Diyos ay mayroong kaparehong kasarian gaya ng mga lalaki, na ang Diyos ay ang pinuno ng mga lalaki—at paano naman ang mga babae? Ito ay hindi makatarungan; hindi ba ito pagtratong may pagtatangi? Kung magkagayunman, kung gayon lahat silang iniligtas ng Diyos ay magiging mga lalaki kagaya Niya, at walang magiging kaligtasan para sa mga babae. Nang nilalang ng Diyos ang sangkatauhan, nilikha Niya si Adan at nilikha Niya si Eba. Hindi lamang Niya nilikha si Adan, nguni’t kapwa ginawa ang lalaki at babae sa Kanyang larawan. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng mga lalaki—Siya ay Diyos din ng mga babae.

Ibinahagi ni Kapatid Liu na nagsasabing, “Sa totoo lang, ang Diyos ay orihinal na Espiritu, at walang kasarian. Ito ay dahil lamang sa mga partikular na kinakailangan ng gawain ng kaligtasan na ang Diyos ay naging laman at isinuot ang anyo ng lalaki o babae. Gayunpaman, hindi mahalaga kung ang Diyos ay nagkatawang-tao bilang isang lalaki o babae, sa diwa ay Siya pa rin ang Diyos Mismo at may kakayahang maglathala ng katotohanan at makumpleto ang gawain ng pangkaligtasan ng Diyos sa sangkatauhan. Kung isinasagawa ng Panginoong Jesus ang yugtong ito ng paggawa sa anyo ng babae, makukumpleto pa rin Niya ang gawain ng pagtubos ng sangkatauhan. Ang gawain ng Diyos ay hindi mapipigilan ng kasarian. Ano pa, ang Diyos ay may kumpletong pag-unawa sa ating kalikasan at alam Niya maaari nating limitahan Siya, kaya alam Niya na kung Siya ay muling magkatawang-tao sa anyo ng lalaki, bubuo ang mga tao ng paniwala na ang Diyos ay walang hanggan na lalaki at ito ay magiging isang paglapastangan sa Diyos. Maniniwala rin tayo na ang mga kalalakihan ay mas mahalaga kaysa sa mga kababaihan at, dahil dito, palaging iisipin ng mga kababaihan na ang kanilang sarili ay mas mababa kaysa sa mga kalalakihan. Ito ay magiging kumpletong salungat sa orihinal na hangarin ng Diyos sa paglikha ng sangkatauhan. Ang Diyos ang Panginoon ng lahat ng nilikha. Hindi lamang Niya nilikha ang mga kalalakihan, nilikha rin Niya ang mga kababaihan. Hindi lamang Siya nagliligtas ng mga kalalakihan, nililigtas din Niya ang mga kababaihan. Kaya ang pagkakatawang-tao ng Diyos sa mga huling araw ay bilang isang babae, at isang pagpapabulaanan sa mga paniwala ng mga tao at tinutulungan tayong lutasin ang ating mga maling pagkaintindi sa Diyos at hindi na lilimitahan ang Diyos. Makikita natin mula rito na ang pagkakatawang-tao ng Diyos sa mga huling araw bilang isang babae ay lubos na makabuluhan at nagawa Niyang mailigtas ang sangkatauhan nang mas mabisa. Mula rito, mapagmamasdan natin ang pag-ibig ng Diyos at, lalo pa, ang Kanyang pagkamakapangyarihan at karunungan.”

Matapos marinig ang mga salita ng Diyos at ang pagbabahagi ni Kapatid Liu, nakakuha ako ng isang malinaw na pag-unawa. Alam ko na ang Diyos ay walang kasarian at nagkatawang-tao lamang at nagsusuot ng anyo ng lalaki o babae upang mailigtas ang sangkatauhan. Gayunpaman, kahit na ang Kanyang lamang-katawan ay lalaki o babae, sa diwa, Siya pa rin ang Diyos Mismo at maaaring maisakatuparan ang gawain ng Diyos ng pangkaligtasan sa sangkatauhan. Kasabay nito, ang pagkakatawang-tao ng Diyos bilang isang babae ay tunay na isang pumakli laban sa ating mga nosyon. Tulad na kung paano, walang kabuluhan na lagi akong naniwala na lalaki ang Diyos, kung hindi binago ng Diyos ang Kaniyang kasarian sa pagkakataong ito, lilimitahan ko ang Diyos bilang lalaki, na kasinghalaga tungkol sa pagkilala sa nagkatawang-tao si Kristo bilang isa lamang tao. Ito ay isang kalapastangan sa Diyos. Salamat sa Diyos sa paggabay sa akin upang baligtarin ang aking mga walang katotohanang pagkaunawa tungkol sa Diyos.

Tuwang-tuwa akong nagsasabing, “Kapatid na Liu, ngayon naiintindihan ko nang lubusan—kahit na ang pagkakatawang-tao ng Diyos ay bilang isang lalaki o isang babae, Siya ay palaging ang nagkakatawang-taong Espiritu ng Diyos at may kakayahang gawin ang gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan. Salamat sa Diyos. Lagi kong naiisip na ang iyong pagbabahagi sa katotohanan ay magaling at napakalinaw, ngunit hindi ko lang maalis ang nosyon sa aking isipan na ang ‘Diyos ay hindi maaaring maging isang babae.’ Bilang resulta, halos mabigo ako na siyasatin. Salamat sa Diyos! Ito ay isang magandang bagay na dumalo ako, dahil ngayon naiintindihan ko na.”

Tuwang-tuwa ang mga kapatid na marinig ang sinabi ko at matapos naming pag-usapan ang aming mga saloobin at pagmuni-muni, iminungkahi ni Kapatid Liu na manood kami ng pelikula. Nang makita ko na ang pelikulang gusto niyang ipalabas ay Siya na May Kapangyarihan sa Lahat, Nagulat ako at tuwang-tuwa akong sinabi: “Napanuod ko na ang pelikulang ito, at ito’y napakagandang pelikula! Dati, hindi ko alam na Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay ang madalas na tinatawag ng mga tao na Kidlat ng Silanganan at talagang ninanais na malaman kung nasaan ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Iyon pala ay, kayong lahat ay mga kapatid mula sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Salamat sa Diyos!”

Pagsasanay ng Pananampalataya sa Makapangyarihang Diyos, ay Pagsisimula ng Bagong Buhay

Pagkatapos nito, nagsimula akong sumali sa buhay-iglesia ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang buhay-iglesia ng Iglesiang ito ay punong-puno ng maraming pang-suplay ng Diyos—mayroong mga pelikula, mga video, kanta at sayaw na mga palabas, mga musikal sa entablado, mga video ng musika, maikling palabas, dula-dulaan at marami pang iba. Mayroon sila ng lahat na maaari mong isipin at kaya walang wakas sa kasiyahan. Sa mga pagpupulong, lahat ng aking mga kapatid ay nagbabahagian ng tungkol sa kanilang pag-unawa sa salita ng Diyos, lahat ay naglalantad ng kanilang sariling katiwalian at hinahanap ang katotohanan upang mahanap ang paglutas. Ang ganitong uri ng buhay sa Iglesia ay makatwirang mahalaga at tunay na kapaki-pakinabang para sa aking pagpasok sa buhay. Sa maikling panahon, napansin ko na agad na bumubuti ang aking pagpasok sa buhay at ang aking kaugnayan sa Diyos ay higit pang nagiging normal. Salamat at papuri sa Makapangyarihang Diyos!

Ang Wakas.

Mag-iwan ng Tugon