Menu

Sino si Jesus

Paano malalaman ang banal na diwa ni Cristo

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Tinatawag na Cristo ang Diyos na nagkatawang-tao, at si Cristo ay ang katawang-taong isinuot ng Espiritu ng Diyos. Hindi katulad ng sinumang tao sa laman ang katawa...

Ang Panginoong Jesus ay ang Diyos Mismo, kaya Bakit Niya Tinawag Ang Diyos sa Langit na Ama?

Ang Panginoong Jesus ay ang Diyos Mismo, ngunit bakit Niya tinawag ang Diyos sa Langit na Ama? Basahin ang artikulong ito upang makuha ang sagot....

Alam Mo ba ang Misteryo sa Likod ng Pangalan ng Diyos?

Ang pangalan ng Diyos ay Jehova, gaya ng nakatala sa Lumang Tipan, “Ako, sa makatuwid baga’y ako, Jehova; at liban sa akin ay walang tagapagligtas” (Isaias 43:11). “Ito ang aking pangalan magpakailan ...

Bakit Kaya Tinawag ng Panginoong Jesus ang Diyos sa Langit na Kanyang Ama nang Siya ay Nagdasal?

Totoong may hiwaga sa pagtawag ng Panginoong Jesus sa Diyos ng langit na Ama sa Kanyang mga panalangin. Nang nagkatawang-tao ang Diyos, nagtago ang Espiritu ng Diyos sa katawang-tao, mismong ang kataw...

Matapos Malaman ang Tunay na Kahulugan ng “Ang Ama at Ang Anak,” Naintindihan Ko ang Misteryo ng Kasarian ng Diyos (II)

Pag-alam sa Tunay na Kahulugan ng “Ang Ama at ang Anak” Nang mapagtanto ko ang lahat, sinabi ko, “Kapatid na Liu, ang iyong pagbabahagi ay totoo, walang makaka-isip ng mga saloobin ng Diyos. Kung lil...

Matapos Malaman ang Tunay na Kahulugan ng “Ang Ama at Ang Anak,” Naintindihan Ko ang Misteryo ng Kasarian ng Diyos (I)

Tala ng Editor: Maraming tao ang nakakakita sa Bibliya kung paano tinutukoy ng Diyos sa langit ang Panginoong Jesus bilang Kanyang minamahal na Anak at kung paano ipinagdarasal ng Panginoong Jesus s...

Bakit Kailangang Magkatawang-tao ng Diyos Upang Gawin Niya Mismo ang Gawain ng Paghuhukom sa mga Huling Araw?

Tanong: Ginamit ng Diyos si Moises para gawin ang gawain ng Kapanahunan ng Kautusan, kaya bakit hindi ginagamit ng Diyos ang mga tao para gawin ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw, ku...

Diskusyon sa Biblia: Papalitan Ba ng Panginoong Jesus ang Kanyang Pangalan sa mga Huling Araw?

Kapag iniisip natin ang pangalan ng Panginoong Jesus, madalas nating naiisip ang mga bersikulo sa Biblia na, "Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man" (Mga Hebreo 13:8). "A...

Ang katangian ba ng Panginoong Jesus ay Tanging Pagka-maawain at mapagmahal lamang?

Sa tuwing pag-uusapan natin ang Panginoong Jesus, iniisip nating lahat ang Kanyang masaganang pag-ibig para sa atin; personal Siyang pumunta sa mundo upang tubusin ang sangkatauhan at isang inosenteng...

Patungkol sa Trinidad

Mayroon lamang isang Diyos at isa lamang Banal na Espiritu. Umiiral ba talaga ang Trinidad?...

Si Hesukristo Ba ay Anak ng Diyos o Ang Diyos Mismo?

Sinabi ng Bibliya, "Ako at ang Ama ay iisa". Ito ba ay nangangahulugan na Si Hesukristo ay ang Diyos mismo? Basahin ang artikulong ito upang malaman ang misteryo ng "ang Ama at ang Anak"....

Bakit may iba’t ibang pangalan ang Diyos sa iba’t ibang kapanahunan at ano ang kahalagahan ng mga pangalan ng Diyos

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At sinabi pa ng Diyos kay Moises, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, Sinugo ako sa inyo ni Jehova, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Ab...

Ang Nagkatawang-tao na Si Cristo ay Diyos Mismo

Ayon sa nakasulat sa Biblia, ang Panginoong Jesus ay si Cristo na nagkatawang-tao, Siya ay Anak ng Diyos. Gayunpaman ay nagpatotoo ka na ang nagkatawang-taong si Cristo ay ang pagpapakita ng Diyos, Si...

Isang Bagong Natuklasan sa Pahayag: Magbabago ang Pangalan ng Panginoong Jesus Kapag Bumalik Siya sa mga Huling Araw

Ang relos na may-pang-alarma sa aking mesa ay nasa alas 11:05 ng gabi. May ugali ako kung saan, sa bawat gabi bago matulog, magbabasa ako ng isang bersikulo sa Banal na Kasulatan. Sa karaniwan, nakaba...

Ang Makapangyarihang Diyos at ang Panginoong Jesus ay mga pagkakatawang-tao ng iisang Diyos

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Sa mga tao, Ako ang Espiritung hindi nila makita, ang Espiritung hindi nila makakasalamuha kailanman. Dahil sa tatlong yugto ng Aking gawain sa lupa (paglikha ng mu...

Ang likas na katangian at mga bunga ng problema sa pagkilala lamang sa Diyos nang hindi kinikilala ang katotohanan

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Sinumang hindi naniniwala sa Diyos na nagkatawang-tao—ibig sabihin, sinumang hindi naniniwala sa nakikitang Diyos o sa gawain at mga salita Niya, bagkus ay sumasamb...