Mag-subscribe

Menu

Sino si Jesus

Paano malalaman ng isang tao ang banal na diwa ni Cristo

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako’y nangakilala ...

Ang Panginoong Jesus ay ang Diyos Mismo, kaya Bakit Niya Tinawag Ang Diyos sa Langit na Ama?

Ang Panginoong Jesus ay ang Diyos Mismo, ngunit bakit Niya tinawag ang Diyos sa Langit na Ama? Basahin ang artikulong ito upang makuha ang sagot....

Alam Mo ba ang Misteryo sa Likod ng Pangalan ng Diyos?

Ni Zhou Yinuo, Tsina Ang pangalan ng Diyos ay Jehova, gaya ng nakatala sa Lumang Tipan, “Ako, sa makatuwid baga’y ako, Jehova; at liban sa akin ay walang tagapagligtas” (Isaias 43:11). “Ito ang aking...

Bakit Kaya Tinawag ng Panginoong Jesus ang Diyos sa Langit na Kanyang Ama nang Siya ay Nagdasal?

Totoong may hiwaga sa pagtawag ng Panginoong Jesus sa Diyos ng langit na Ama sa Kanyang mga panalangin. Nang nagkatawang-tao ang Diyos, nagtago ang Espiritu ng Diyos sa katawang-tao, mismong ang kataw...

Matapos Malaman ang Tunay na Kahulugan ng “Ang Ama at Ang Anak,” Naintindihan Ko ang Misteryo ng Kasarian ng Diyos (II)

Ni Joey, ng Estados Unidos Pag-alam sa Tunay na Kahulugan ng “Ang Ama at ang Anak” Nang mapagtanto ko ang lahat, sinabi ko, “Kapatid na Liu, ang iyong pagbabahagi ay totoo, walang makaka-isip ng mga...

Matapos Malaman ang Tunay na Kahulugan ng “Ang Ama at Ang Anak,” Naintindihan Ko ang Misteryo ng Kasarian ng Diyos (I)

Ni Joey, ng Estados Unidos Tala ng Editor: Maraming tao ang nakakakita sa Bibliya kung paano tinutukoy ng Diyos sa langit ang Panginoong Jesus bilang Kanyang minamahal na Anak at kung paano ipinagd...

Bakit Kailangang Magkatawang-tao ng Diyos Upang Gawin Niya Mismo ang Gawain ng Paghuhukom sa mga Huling Araw?

Tanong: Ginamit ng Diyos si Moises para gawin ang gawain ng Kapanahunan ng Kautusan, kaya bakit hindi ginagamit ng Diyos ang mga tao para gawin ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw, ku...

Diskusyon sa Biblia: Papalitan Ba ng Panginoong Jesus ang Kanyang Pangalan sa mga Huling Araw?

Kapag iniisip natin ang pangalan ng Panginoong Jesus, madalas nating naiisip ang mga bersikulo sa Biblia na, "Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man" (Mga Hebreo 13:8). "A...

Ang katangian ba ng Panginoong Jesus ay Tanging Pagka-maawain at mapagmahal lamang?

Sa tuwing pag-uusapan natin ang Panginoong Jesus, iniisip nating lahat ang Kanyang masaganang pag-ibig para sa atin; personal Siyang pumunta sa mundo upang tubusin ang sangkatauhan at isang inosenteng...

Patungkol sa Trinidad

Mayroon lamang isang Diyos at isa lamang Banal na Espiritu. Umiiral ba talaga ang Trinidad?...

Si Hesukristo Ba ay Anak ng Diyos o Ang Diyos Mismo?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako’y nangakilala ...

Ang Nagkatawang-tao na Si Cristo ay Diyos Mismo

Tanong: Malinaw na nakasulat sa Biblia na ang Panginoong Jesus si Cristo, ang Anak ng Diyos, at lahat ng naniniwala sa Panginoon ay naniniwala rin na ang Panginoong Jesus si Cristo at na Siya ang A...

Isang Bagong Natuklasan sa Pahayag: Magbabago ang Pangalan ng Panginoong Jesus Kapag Bumalik Siya sa mga Huling Araw

Ang relos na may-pang-alarma sa aking mesa ay nasa alas 11:05 ng gabi. May ugali ako kung saan, sa bawat gabi bago matulog, magbabasa ako ng isang bersikulo sa Banal na Kasulatan. Sa karaniwan, nakaba...

Ang likas na katangian at bunga ng problema ng pagkilala sa Diyos nang hindi kinikilala ang katotohanan

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Sinumang hindi naniniwala sa Diyos na nagkatawang-tao—iyon ay, ang sinumang hindi naniniwala sa gawain at salita ng nakikitang Diyos at hindi naniniwala sa nakikita...