Menu

Susunod

Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Ang Pagkakatawang-tao | Sipi 110

402 2020-08-23

Siya na pagkakatawang-tao ng Diyos ang magtataglay ng substansya ng Diyos, at Siya na pagkakatawang-tao ng Diyos ang magtataglay ng pagpapahayag ng Diyos. Yamang ang Diyos ay nagiging laman, dapat Niyang ilahad ang gawaing dapat Niyang gawin, at yamang ang Diyos ay naging laman, dapat Niyang ipahayag kung ano Siya, at makayang dalhin ang katotohanan sa tao, pagkalooban ng buhay ang tao, at ipakita sa tao ang daan. Ang laman na hindi nagtataglay ng substansya ng Diyos ay tiyak na hindi ang nagkatawang-taong Diyos; dito ay walang pag-aalinlangan. Upang siyasatin kung ito ay ang laman ng Diyos na nagkatawang-tao, dapat alamin ito ng tao mula sa disposisyon na ipinahahayag Niya at sa mga salita na binibigkas Niya. Na ibig sabihin, kung ito o hindi ang laman ng Diyos na nagkatawang-tao, at kung ito o hindi ang tunay na daan, ay dapat mahusgahan mula sa Kanyang substansya. At sa gayon, sa pag-alam kung ito ang laman ng Diyos na nagkatawang-tao, ang susi ay ang bigyang-pansin ang Kanyang substansya (ang Kanyang gawa, Kanyang mga salita, Kanyang disposisyon, at marami pang iba), sa halip na sa panlabas na kaanyuan. Kung nakikita lamang ng tao ang Kanyang panlabas na kaanyuan, at hindi pinapansin ang Kanyang substansya, samakatwid yaon ay nagpapakita ng kamangmangan at pagkawalang-muwang ng tao. Ang substansya ay hindi nalalaman sa panlabas na kaanyuan; bukod pa rito, ang gawain ng Diyos ay hindi kailanman umayon sa mga pagkaintindi ng tao. Hindi ba’t ang panlabas na kaanyuan ni Jesus ay salungat sa mga pagkaintindi ng tao? Hindi ba’t ang Kanyang kaanyuan at pananamit ay hindi nakapagbigay ng anumang palatandaan hinggil sa Kanyang tunay na pagkakakilanlan? Hindi ba’t ang dahilan kung bakit ang mga pinakaunang mga Fariseo ay sumalungat kay Jesus ay sapagka’t tiningnan lamang nila ang Kanyang panlabas na kaanyuan, at hindi isinapuso ang mga salita na Kanyang binigkas? Aking pag-asa na ang mga kapatid na lalaki at kapatid na babae na naghahanap ng pagpapakita ng Diyos ay hindi uulitin ang trahedya ng kasaysayan. Hindi kayo dapat maging mga Fariseo ng modernong panahon at muling ipako ang Diyos sa krus. Dapat ninyong maingat na isaalang-alang kung paanong malugod na tanggapin ang pagbabalik ng Diyos, at dapat magkaroon ng malinaw na isipan kung paanong maging isang tao na nagpapasailalim sa katotohanan. Ito ang pananagutan ng bawa’t isa na naghihintay kay Jesus na bumalik kasama ng mga ulap. Dapat nating kuskusin ang ating mga espiritwal na mga mata, at hindi dapat mabiktima sa mga salita na puno ng mga paglipad ng guniguni. Dapat nating pag-isipan ang tungkol sa praktikal na gawain ng Diyos, at dapat tingnan ang tunay na panig ng Diyos. Huwag magpapadala o iwawala ang inyong mga sarili sa mga pangangarap nang gising, palaging inaabangan ang araw na ang Panginoong Jesus ay biglaang bababa sa inyo mula sa isang ulap upang dalhin kayo na kailanma’y hindi nakakilala sa Kanya ni nakakita sa Kanya, at hindi alam kung paano gagawin ang Kanyang kalooban. Mas mainam na pag-isipan ang praktikal na mga bagay!

—Ang Salita, Vol. I. Ang Pagpapakita at Gawain ng Diyos. Paunang Salita

Paano Malalaman ang Pagpapakita at Gawain ng Cristo ng mga Huling Araw

I

Ang pagkakatawang-tao ng Diyos ay magtataglay ng diwa at pagpapahayag ng Diyos. At dahil Siya'y nagiging katawang-tao ilalahad Niya ang gawaing nararapat Niyang gawin, ipapahayag Niya kung ano Siya, dadalhin ang katotohanan sa lahat ng tao, bibigyan sila ng buhay at ipapakita sa kanila ang daan. Anumang katawang-tao na 'di nagtataglay ng diwa Niya'y tiyak na 'di Diyos na nagkatawang-tao.

II

Kumpirmahin katawang-tao ng Diyos at ang totoong daan sa disposiyon, salita't gawain Niya. Tumutok sa Kanyang diwa sa halip na Kanyang pagpapakita. Ignorante at walang muwang ang magtuon sa panlabas na kaanyuan ng Diyos. Ang panlabas ay hindi tumutukoy sa panloob, at ang gawain ng Diyos ay hindi umaayon sa mga kuru-kuro ng tao. Hindi ba ang anyo ni Jesus ay naiiba sa inaasahan ng mga tao? Hindi ba't ang Kanyang imahe at pananamit ay ikinubli ang Kanyang pagkakakilanlan? Hindi ba't 'yan ang dahilan na sinalungat Siya ng mga Pariseo? Nakatuon sila sa kung ano ang Kanyang hitsura at hindi tinanggap kung ano ang sinabi Niya.

III

Umaasa ang Diyos na ang mga kapatid na lalaki at babae na naghahanap ng Kanyang pagpapakita ay hindi uulitin ang kasaysayan. Huwag sundin ang mga Pariseo at ipako muli ang Diyos sa krus. Kaya maingat na isaalang-alang kung paano mo sasalubungin ang Kanyang pagbabalik. Magkaroon ng isang malinaw na ideya kung paano ka magpapasakop sa katotohanan. Ito'ng tungkulin ng bawat isa na naghihintay para sa pagbabalik ni Jesus.

—Sundan ang Kordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon