Mag-subscribe

Menu

Susunod

Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Pagkilala sa Diyos | Sipi 68

213 2020-06-30

Ang inyo bang pagkaunawa sa katotohanan ay nakalakip sa iyong sariling mga katayuan? Sa totoong buhay, dapat mo munang isipin kung alin sa mga katotohanan ang may kaugnayan sa mga tao, mga bagay, at mga kaganapan na iyong nakaharap; sa gitna ng mga katotohanang ito mo masusumpungan ang kalooban ng Diyos at maiuugnay ang iyong nakaharap sa kanyang kalooban. Kung hindi mo nalalaman kung alin sa mga aspeto ng katotohanan ang may kaugnayan sa mga bagay na iyong nakaharap subalit dumiretso sa paghahanap ng kalooban ng Diyos, ang ganitong paglapit ay parang bulag at hindi magkakamit ng mga resulta. Kung gusto mong masumpungan ang katotohanan at maintindihan ang kalooban ng Diyos, una kailangan mong tingnan kung anong uri ng mga bagay ang dumating sa iyo, sa aling mga aspeto ng katotohanan sila may kaugnayan, at maghanap para sa katotohanan sa salita ng Diyos na may kaugnayan sa kung anong naranasan mo. At pagkatapos ay hanapin mo ang landas sa pagsasagawa na tama para sa iyo sa katotohanang iyon; sa ganitong paraan makakamit mo ang isang di-tuwiran na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Ang paghahanap at pagsasagawa ayon sa katotohanan ay hindi wala-sa-loob na paglalagay ng isang doktrina o pagsunod sa isang pormula. Ang katotohanan ay hindi gawa sa pormula, hindi rin ito isang kautusan. Hindi ito patay—ito ay buhay, ito ay isang buhay na bagay, at ito ang patakaran na dapat sundin ng isang nilikha at ang patakaran na dapat taglayin ng tao sa kanilang buhay. Ito ay isang bagay na higit mong maiintindihan mula sa karanasan. Hindi alintana anong yugto ka man nakarating sa iyong karanasan, ikaw ay hindi maihihiwalay sa salita ng Diyos o sa katotohanan, at kung ano ang iyong pagkaunawa sa disposisyon ng Diyos at kung ano ang iyong pagkakilala sa kung anong mayroon at kung ano ang Diyos ay ipinahayag lahat sa mga salita ng Diyos; ang mga ito ay may ugnayang hindi maihihiwalay sa katotohanan. Ang disposisyon ng Diyos at kung ano ang mayroon at kung ano Siya ay ang mga katotohanan mismo; ang katotohanan ay isang tunay na kapahayagan ng disposisyon ng Diyos at ng kung anong mayroon at kung ano Siya. Ginagawa nitong kongkreto ang kung anong mayroon at kung ano ang Diyos at malinaw na sinasabi ito; sinasabi nito sa iyo nang mas tuwiran kung ano ang gusto ng Diyos, kung ano ang hindi Niya gusto, kung ano ang nais Niyang gawin mo at kung ano ang hindi Niya pinahihintululot na gawin mo, anong mga tao ang hinahamak Niya at anong mga tao ang Kanyang kinagigiliwan. Sa likod ng mga katotohanan na ipinahahayag ng Diyos nakikita ng tao ang Kanyang kagalakan, galit, kalungkutan, at kaligayahan, gayundin ang Kanyang diwa—ito ang pagbubunyag ng Kanyang disposisyon. Maliban sa pagkakilala sa kung ano ang mayroon at kung ano ang Diyos, at pagkaunawa sa Kanyang disposisyong mula sa Kanyang salita, ang mahalaga ay ang pangangailangan na marating ang pagkaunawang ito sa pamamagitan ng praktikal na karanasan. Kung aalisin ng isang tao ang kanyang sarili mula sa totoong buhay nang upang makilala ang Diyos, hindi niya magagawang makamtan iyon. Kahit na may mga tao na nakapagkakamit ng ilang pagkaunawa mula sa salita ng Diyos, ito ay limitado lamang sa mga teorya at mga salita, at mayroong kaibahan sa kung ano talaga ang Diyos.

Ang ating pinag-uusapan ngayon ay nakapaloob lahat sa saklaw ng mga kuwentong naitala sa Biblia. Sa pamamagitan ng mga kuwentong ito, at sa pagsusuri sa mga bagay na ito na naganap, maiintindihan ng mga tao ang Kanyang disposisyon at kung ano ang mayroon at kung ano Siya na Kanyang ipinahayag, nagpapahintulot sa kanila na makilala ang bawat aspeto ng Diyos nang mas malawakan, mas malaliman, mas komprehensibo, at mas mabuti. Kaya, ang tanging paraan lang ba na makilala ang bawat aspeto ng Diyos ay sa pamamagitan ng mga kuwentong ito? Hindi, hindi ganoon! Sapagkat kung ano ang sinasabi ng Diyos at ang gawain na Kanyang ginagawa sa Kapanahunan ng Kaharian ay makatutulong nang maigi sa mga tao na makilala ang Kanyang disposisyon, at makilala ito nang lubusan. Gayunman, iniisip Ko na mas madaling makilala ang disposisyon ng Diyos at maintindihan ang kung ano ang mayroon at kung ano Siya sa pamamagitan ng ilang mga halimbawa o mga kuwentong naitala sa Biblia na pamilyar sa mga tao. Kung kukunin Ko ang mga salita ng paghatol at pagkastigo at ang mga katotohanan na inihahayag ng Diyos sa araw na ito upang maipakilala Ko Siya sa inyo salita para sa salita, mararamdaman mo na masyado itong mapurol at masyadong nakapapagod, at mararamdaman pa ng ilang mga tao na ang mga salita ng Diyos ay mukhang mula sa pormula. Ngunit kapag kinuha natin ang mga kuwentong galing sa Biblia bilang mga halimbawa upang matulungan ang mga tao na makilala ang disposisyon ng Diyos, hindi nila ito ituturing na nakakainip. Maaari mong sabihin na sa kalagitnaan ng pagpapaliwanag sa mga halimbawang ito, ang mga detalye sa kung ano ang nasa puso ng Diyos sa panahong iyon—ang Kanyang kalooban at damdamin, o ang Kanyang mga saloobin o mga ideya—ay nasabi na sa mga tao sa wika ng tao, at ang layunin ng lahat ng ito ay upang tulutan silang magpahalaga, maramdaman na ang kung ano ang mayroon at ano ang Diyos ay hindi isang pormula. Ito ay hindi isang alamat, o isang bagay na hindi nakikita o nahihipo ng mga tao. Ito ay isang bagay na talagang umiiral na nararamdaman ng mga tao, at maaaring pahalagahan. Ito ang sukdulang layunin. Maaari mong masabi na ang mga taong nabubuhay sa kapanahunanng ito ay pinagpala. Maaari silang lumapit sa mga kuwento sa Biblia upang magkamit ng mas malawak na pagkaunawa sa mga nagdaang gawain ng Diyos; nakikita nila ang Kanyang disposisyon sa mga gawain na Kanyang ginawa. At nagagawa nilang maintindihan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan nitong mga disposisyon na kanyang ipinahayag, maintindihan ang kongkretong pagpapakita ng Kanyang kabanalan at ang Kanyang pag-aaruga para sa mga tao nang upang marating ang isang lalong mas malalim na pagkakilala sa disposisyon ng Diyos. Naniniwala Ako na nararamdaman ninyong lahat ito!

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mag-iwan ng Tugon