Mag-subscribe

Menu

Ang Sermon sa Bundok

Ang Sermon sa Bundok

Mateo 5:3-12

Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka't kanila ang kaharian ng langit.

Mapapalad ang nangahahapis: sapagka't sila'y aaliwin.

Mapapalad ang maaamo: sapagka't mamanahin nila ang lupa.

Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka't sila'y bubusugin.

Mapapalad ang mga mahabagin: sapagka't sila'y kahahabagan.

Mapapalad ang mga may malinis na puso: sapagka't makikita nila ang Dios.

Mapapalad ang mga mapagpayapa: sapagka't sila'y tatawaging mga anak ng Dios.

Mapapalad ang mga pinaguusig dahil sa katuwiran: sapagka't kanila ang kaharian ng langit.

Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura, at kayo'y pinaguusig, at kayo'y pinagwiwikaan ng sarisaring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin.

Mangagalak kayo, at mangagsayang totoo: sapagka't malaki ang ganti sa inyo sa langit: sapagka't gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo.

Matuto nang higit pa sa pahina Ministerio ni Jesus:

Ang Sermon sa Bundok Ang mga Talinghaga ng Panginoong Jesus Ang mga Utos

Magpatawad ng Makapitumpung Pito Ang Pag-ibig ng Panginoon

Ang Anak ng tao ay panginoon ng sabbath

Mag-iwan ng Tugon