Menu

Ano ang Ebanghelyo? Paano Natin Matatamo ang Walang-hanggang Ebanghelyo?

Ang Ebanghelyo ay nangangahulugang mabuting balita. Kasabay nang simula ng Lumang Tipan sa Kapanahunan ng Kautusan, personal na tinawag ng Diyos si Moises at ginamit siya upang maihatid ang 613 na mga utos sa mga Israelita upang gabayan sila. Para sa mga Israelita, ang mga batas na ito ay mabuting balita na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos, na nangangahulugang ang ebanghelyo ng Diyos ay dumating sa kanila. Ipinahiwatig nito na personal na pinangunahan ni Jehova na Diyos at malinaw na lumitaw sa gitna nila. Sinabi ng Diyos na Jehova, “At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libolibong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos(Deuteronomio 5:10). Samakatuwid, hangga’t ang mga Israelita ay gumalang kay Jehova, sumunod sa Kanyang mga batas at hindi umalis sa Kanyang ebanghelyo, ay pagpapalain Niya ang salinlahi sa salinlahi.

ano ang ebanghelyo

Sa pagtatapos ng Kapanahunan ng Kautusan, dahil mas lalo silang naging tiwali at nawala ang kanilang paggalang sa Diyos, lalong hindi nila nasunod ang mga batas at nagkakasala nang higit pa, hanggang sa huli ay hindi na makamit ng mga batas ni Jehova na Diyos ang ninanais na mga resulta sa kanila. Kahit na mayroong mga handog para sa kasalanan, ang kanilang mga kasalanan ay hindi pinatawad dahil nakagawa sila ng maraming kasalanan na walang sapat na mga panganay na baka at tupa na walang kapintasan para ihandog at pagkatapos ay naglagay sila ng mga pilay at bulag na mga handog sa altar ng Diyos na Jehova. Kung nagpatuloy sila ng ganyan, ang kanilang mga kasalanan ay lalago lamang ng pagdami at sila ay mamamatay sa mga sumpa ng Diyos dahil sa Kanyang matuwid na disposisyon. Sa ganitong paraan, ang kahalagahan ng paglikha ng Diyos ay magbabalik sa kawalang-kabuluhan. Sa gayon, ayon sa mga pangangailangan ng tiwaling tao at plano ng pamamahala ng Diyos, ang Panginoong Jesus ay nagkatawang-tao bilang Anak ng tao at nagsimula sa gawain ng Kapanahunan ng Biyaya, na siyang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo.

Alam ng bawat mananampalataya sa Panginoon na, nang ang Panginoong Jesus ay naging katawang-tao at naparito sa mundo, ang mga pastol sa mga bukid ng Betlehem ang unang nakarinig ng mabuting mensahe ng ebanghelyo. Inihayag ng Diyos ang masayang balita sa kanila sa pamamagitan ng isang anghel, “Huwag kayong mangatakot; sapagka’t narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan, na siyang sasa buong bayan: Sapagka’t ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo ang Panginoon” (Lucas 2:10–11). Ang Panginoong Jesus ay nagtrabaho ng tatlo-at-kalahating taon. Naglakbay siya sa mga nayon ng Judea at ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng langit upang magsisi ang tao; Bilang karagdagan, pinagaling niya ang mga may sakit, pinalayas ang mga demonyo, at nagsagawa ng mga palatandaan at kababalaghan; nagbigay din Siya ng maraming biyaya sa tao, pinahintulutan at pinatawad ang tao; sa huli, ipinako Siya sa krus para sa mga kasalanan ng tao at naging handog ng kasalanan ng tao, kinukumpleto ang buong gawain ng pagtubos ng tao. Sinasabi ng BibliyaSapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagka’t hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya(Juan 3:16–17). Ang mga salitang ito ang pokus ng ebanghelyo sa Kapanahunan ng Biyaya. Kaya lahat ng tumatanggap ng ebanghelyo ng Panginoong Jesus ay mapapatawad ang kanilang mga kasalanan hangga’t naniniwala sila at tinatanggap Siya bilang Tagapagligtas, umamin sa kanilang mga kasalanan at magsisi.

Bagaman napatawad ang ating mga kasalanan, nananatili pa rin ang ating makasalanang kalikasan. Kaya’t habang naniniwala tayo at sumusunod sa Panginoon, madalas tayong sumasalungat sa mga turo ng Panginoon, at nagpapatalo sa ating pagnanasa sa laman para magkasala, tulad ng pagsusumikap para sa katanyagan at pagkuha ng mga pakinabang, nagplaplano ng masama laban sa bawat isa, pagsisinungaling at panlilinlang, at marami pa; sinusunod pa rin nating ang uso ng mundo, hinahanap ang katayuan, katanyagan, pakinabang at kapalaran, at magpasasa sa mga kasayahan ng kasalanan, nabubuhay sa estado ng pagkakasala sa araw at pag-amin sa ating kasalanan sa gabi. Alam natin na ang Diyos ay banal, at kung palagi tayong nakagawa ng mga kasalanan at hindi nakakamit ang pagdadalisay, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ng Bibliya, “Kayo’y mangagpakabanal; sapagka’t ako’y banal(1 Pedro 1:16). “At ang pagpapakabanal na kung wala ito’y sinoman ay di makakakita sa Panginoon” (Mga Hebreo 12:14). Sabi ng Diyos, “Para sa iyo, ang dating ikaw, totoo na ikaw ay iniligtas ni Jesus, at ikaw ay hindi itinuturing na isang makasalanan dahil sa pagliligtas ng Diyos, ngunit hindi ito nagpapatunay na ikaw ay hindi makasalanan, at hindi marumi. Paano ka magiging banal kung hindi ka pa nababago? Sa iyong kalooban, puno ka ng karumihan, kasakiman at kasamaan, ngunit ninanais mo pa ring bumaba na kasama ni Jesus—napakasuwerte mo naman! Nalagpasan mo ang isang hakbang sa iyong pananalig sa Diyos: Natubos ka lang, ngunit hindi pa nabago. Para maging kaayon ka ng puso ng Diyos, kailangan ay ang Diyos Mismo ang gumawa ng gawain ng pagbabago at paglilinis sa iyo; kung ikaw ay tinubos lamang, wala kang kakayahang magtamo ng kabanalan. Dahil dito hindi ka magiging karapat-dapat na makibahagi sa magagandang biyaya ng Diyos, dahil nalagpasan mo ang isang hakbang sa gawain ng Diyos na pamamahala sa tao, na isang mahalagang hakbang sa pagbabago at pagperpekto. Kaya ikaw, na isang makasalanang katutubos pa lang, ay walang kakayahang direktang manahin ang pamana ng Diyos.” Mula sa mga salitang ito, alam natin na, upang lubusang iligtas tayo mula sa kasalanan at linisin at baguhin ang ating makasalanang kalikasan, ang Diyos ay magdadala parin sa atin ng ebanghelyo kapag siya ay darating sa mga huling araw. Tulad ng mga propesiya sa Bibliya, “At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa, at sa bawa’t bansa at angkan at wika at bayan; At sinasabi niya ng malakas na tinig, Matakot kayo sa Dios, at magbigay kaluwalhatian sa kaniya; sapagka’t dumating ang panahon ng kaniyang paghatol(Pahayag 14:6–7). Dito ay binabanggit, “na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa” at “sapagka’t dumating ang panahon ng Kaniyang paghatol.” Samakatuwid, dapat nating tanggapin ang walang hanggang ebanghelyo na inihanda ng Diyos para sa atin sa mga huling araw, at tanggapin ang gawain ng paghahatol ng Diyos upang malinis ang ating masamang ugali, at sa wakas maaari tayong makalaya sa ating makasalanang kalikasan at makapasok sa kaharian ng Diyos. Makikita natin na ang mga makakatanggap lamang ng walang hanggang ebanghelyo na ito ang pinaka-pinagpapala.

Ngayon, ang mga sakuna tulad ng lindol, sakit, salot na insekto at taggutom ay madalas na nangyayari, at ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon ay natutupad—matagal nang bumalik ang Panginoon at dinala sa atin ang walang hanggang ebanghelyo ng mga huling araw. Kaya paano natin matatanggap ang walang hanggang ebanghelyo? Malinaw na sinasabi ng Bibliya, “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya(Mateo 25:6). Dito, sinasabi sa atin ng kasulatan ang landas ng pagtanggap ng ebanghelyo: Kapag bumaba ang Panginoon kasama ang ebanghelyo, mayroong isang tao upang ipahayag ang mabuting balita. Tulad ng oras na iyon, ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus ay inihayag ni Juan Bautista sa ilang, “Mangagsisi kayo; sapagka’t malapit na ang kaharian ng langit(Mateo 3:2). Samakatuwid, sa mga huling araw, kapag naririnig natin ang isang sumigaw sa labas, “Ang kasintahang lalaki ay bumalik,” dapat tayong maging matalinong birhen at lumabas upang maghanap at magsaliksik.

Ngayon, tanging ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ang bukas na nagpapatotoo na ang Panginoon ay bumalik, at ipinapahayag ang Kanyang mga salita at ginagawa ang gawain ng paghatol na nagsisimula sa bahay ng Diyos, na tinutupad ang mga propesiya na ito sa Bibliya, “Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan(Juan 16:12–13). “Sapagka’t dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios(1 Pedro 4:17). Sa mga naghihintay sa pagpapakita ng Diyos, ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay dumating bilang isang malaking pagkabigla. Marami ang mga taimtim na naniniwala sa Panginoon at nagnanais ng katotohanan na aktibong naghahanap at nagsisiyasat sa gawain ng Diyos sa mga huling araw, at pagkatapos makita na ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay may awtoridad at kapangyarihan, lahat sila ay bumalik sa Makapangyarihang Diyos, sa gayon tinatanggap ang walang hanggang ebanghelyo ng huling araw. Ang lahat ng mga taong ito ay ang mga matalinong dalaga na mapupunta sa harap ng trono ng Diyos at dadalo sa piging ng kasal ng Kordero. Ganap na natutupad nito ang propesiya sa Pahayag, “Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo ko(Pahayag 3:20). Ito rin ay tinutupad ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, “Ang Aking tinig ay lalaganap sa buong daigdig; nais Ko, kaharap ang mga taong Aking hinirang, na magsalita pa ng marami pang salita sa kanila. Kagaya ng makapangyarihang mga kulog na yumayanig sa mga bundok at mga ilog, Aking winiwika ang Aking mga salita sa buong sansinukob at sa sangkatauhan. … Hayaang lumapit ang lahat sa harapan ng Aking luklukan at tingnan ang Aking maluwalhating mukha, marinig ang Aking tinig, at masdan ang Aking mga gawa. Ito ang kabuuan ng Aking kalooban; ito ang katapusan at rurok ng Aking plano, gayundin ang layunin ng Aking pamamahala. Hayaang sambahin Ako ng bawat bansa, kilalanin Ako ng bawat dila, panatilihin ng bawat tao ang kanyang pananampalataya sa Akin, at magpasakop sa Akin ang bawat tao!

Lahat ng mga bumalik sa trono ng Diyos at tumatanggap at nakakaranas ng gawaing ng paghahatol ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, ay nalinis ang kanilang mga tiwaling disposisyon at nabago sa iba’t ibang antas sa ilalim ng paghatol ng mga salita ng Diyos. Sa pakiramdam nila na ang paraan ng Makapangyarihang Diyos ay ang landas upang makamit ang paglilinis, at mapatunayan sa loob ng kanilang mga puso na ang ebanghelyo ng Makapangyarihang Diyos ay ang walang hanggan na ebanghelyo at maaari nating lubusang matanggal ang mga gapos at mga hadlang ng kasalanan. Ngayon, ang mga katotohanang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos at ang mga patotoo ng pananagumpay na nararanasan ang Kanyang paghuhukom, paglilinis at pagiging perpekto ay nailathala sa online, nahaharap sa buong sangkatauhan, para sa lahat ng mga taong taimtim na naniniwala sa Diyos at nauuhaw sa katotohanan upang hanapin at saliksikin. Kaya, ano ang iyong saloobin sa pagbabalik ng Panginoon at ang walang hanggang ebanghelyo?

Mag-iwan ng Tugon