Mag-subscribe

Menu

Mga Tanong Tungkol sa Bibliya

Tagalog Bible Commentary: Ang Tunay na Kahulugan ng “Nguni’t Tungkol sa Araw at Oras na Yaon Walang Makakaalam”

Ni Xinjie Lumitaw na ang apat na mapulang buwan, at ang mga sakuna tulad ng mga lindol, taggutom, at mga epidemya ay mas nagiging karaniwan. Ang mga hula ng pagbabalik ng Panginoon ay talagang natu...

Maaari Ba Tayong Tunay na “Mabago sa isang Kisap-mata” at Ma-rapture sa Makalangit na Kaharian?

Ni Feng Shun, Tsina Ang sabi sa Biblia, “Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka’t tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang k...

Aling Simbahan ang Mararapture sa Pagbabalik ng Panginoon? Paano Natin Ito Mahahanap?

Ni Youxin Tulad ng alam nating lahat, ang iglesia ng Philadelphia na iprinopesiya sa Aklat ng Pahayag ay isang iglesia na na-rapture bago ang mga malalaking sakuna. Sa kasalukuyan, ang mga sakuna a...

Maling Pananampalataya Ba ang Umalis sa Biblia?

Ni Liuyi, South Korea Sa makapukaw na mga sakuna, ang mga pangitain na tanda sa pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw ay higit na nakikita ngayon, at maraming mga tao na naghihintay sa Diyos a...

Makakapasok Ba Tayo sa Kaharian ng Langit kung Madalas Tayong Nagkakasala? Paano Natin Mapapalaya ang Ating Sarili sa Kasalanan?

T: Makakapasok Ba Tayo sa Kaharian ng Langit kung Madalas Tayong Nagkakasala? S: May ilang mga kapatid ang nag-iisip, “Ang handog sa kasalanan ng Panginoong Jesus ay mabisa magpakailanman. Hindi ...

Ano ang Ebanghelyo? Paano Natin Matatamo ang Walang-hanggang Ebanghelyo?

Ni Wuyan ng China Ang Ebanghelyo ay nangangahulugang mabuting balita. Kasabay nang simula ng Lumang Tipan sa Kapanahunan ng Kautusan, personal na tinawag ng Diyos si Moises at ginamit siya upang ma...

Ang Hiwaga ng “Muling Pagkabuhay ng Isang Patay na Tao”

Mga kapatid, kapayapaan ay suma inyo! Salamat sa Panginoon para sa Kanyang mga paghahanda na nagpahintulot sa atin na ipabatid dito ang mga katotohanan ng Banal na Kasulatan. Patnubayan nawa tayo ng P...

Ano ang Kristo? Bakit Tinawag na Kristo ang Panginoong Jesus?

Ano ang Kristo? Ano ang mahalagang pagkakaiba sa pagitan ni Kristo at ng mga taong ginamit ng Diyos? Basahin ang artikulong ito upang malaman....

Ang Kahulugan ng Talata sa Pahayag sa Biblia Tungkol sa Hindi Pagdadagdag ng mga Bagay

Ni Chiheng, Tsina Sa ngayon, ang mga sakuna ay nagaganap sa isang palaki nang palaking sukat. Sa pinakamahalagang oras para sa pagtanggap ng pagparito ng Panginoon, tanging ang Iglesia ng Makapangy...

Ang Kaharian ng Diyos Ba ay Nasa Langit o Nasa Lupa? Nahanap Ko ang Sagot

Ni Jinyi, Estados Unidos Maraming mga Kristiyano ang naniniwala na ang kaharian ng Diyos ay nasa langit, pero sinasabi sa Ama Namin, “Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, k...

Ang Biblia ay isang talaan lamang ng dalawang yugto ng gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan at sa Kapanahunan ng Biyaya; hindi ito isang talaan nang kabuuan ng gawain ng Diyos

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At mayroon ding iba’t ibang mga bagay na ginawa si Jesus, na kung susulating isa-isa, ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasiya ang mga akla...