Mag-subscribe

Menu

Mga Tanong Tungkol sa Bibliya

Tagalog Christian Testimony Video | "Pagsisiwalat sa Palaisipan ng Trinidad"

The main character is an elder in the Christian faith who has never stopped exploring the mystery of the Trinity: What really is the relationship between the Father, the Son, and the Holy Spirit? The ...

Tagalog Testimony Video "Nauunawaan Ko Na Ang Ugnayan sa Pagitan ng Biblia at ng Diyos"

Nagkataong napanood ng pangunahing tauhan, isang Kristiyano, ang ilang pelikulang ginawa ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa YouTube. Natuklasan niyang talagang tunay at nakaaantig ang mga ito...

Ano ang Isang Mananagumpay? Paano Tayo Magiging Mga Mananagumpay at Makatamo ng Proteksyon ng Diyos?

Ano ang mga mananagumpay na ipinropesiya sa Biblia? Ngayon ang mga sakuna ay palaki nang palaki. Paano tayo magiging mga mananagumpay at mapoprotektahan ng Diyos mula sa mga sakuna? Ang artikulong ito...

Natupad Na Ang Mga Propesiya ng Bagong Pangalan ng Diyos sa Pahayag

Ang mga misteryo ng bagong pangalan ng Diyos na nakapropesiya sa Pahayag ay nabunyag na. Basahin ang artikulong ito upang malaman ang bagong pangalan ng Diyos sa mga huling araw at sundan ang mga yapa...

Tagalog Bible Commentary: Ang Tunay na Kahulugan ng “Nguni’t Tungkol sa Araw at Oras na Yaon Walang Makakaalam”

Lumitaw na ang apat na mapulang buwan, at ang mga sakuna tulad ng mga lindol, taggutom, at mga epidemya ay mas nagiging karaniwan. Ang mga hula ng pagbabalik ng Panginoon ay talagang natupad na, a...

Maaari Ba Tayong Tunay na “Mabago sa isang Kisap-mata” at Ma-rapture sa Makalangit na Kaharian?

Ang sabi sa Biblia, “Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka’t tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo’y ...

Aling Simbahan ang Mararapture sa Pagbabalik ng Panginoon? Paano Natin Ito Mahahanap?

Tulad ng alam nating lahat, ang iglesia ng Philadelphia na iprinopesiya sa Aklat ng Pahayag ay isang iglesia na na-rapture bago ang mga malalaking sakuna. Sa kasalukuyan, ang mga sakuna ay nasa lahat ...

Maling Pananampalataya Ba ang Umalis sa Biblia?

Sa makapukaw na mga sakuna, ang mga pangitain na tanda sa pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw ay higit na nakikita ngayon, at maraming mga tao na naghihintay sa Diyos ay sabik na sabik sa pagba...

Makakapasok Ba Tayo sa Kaharian ng Langit kung Madalas Tayong Nagkakasala? Paano Natin Mapapalaya ang Ating Sarili sa Kasalanan?

T: Makakapasok Ba Tayo sa Kaharian ng Langit kung Madalas Tayong Nagkakasala? S: May ilang mga kapatid ang nag-iisip, “Ang handog sa kasalanan ng Panginoong Jesus ay mabisa magpakailanman. Hindi ...

Ano ang Ebanghelyo? Paano Natin Matatamo ang Walang-hanggang Ebanghelyo?

Ang Ebanghelyo ay nangangahulugang mabuting balita. Kasabay nang simula ng Lumang Tipan sa Kapanahunan ng Kautusan, personal na tinawag ng Diyos si Moises at ginamit siya upang maihatid ang 613 na mga...

Ang Kuwento ni Haring David: Bakit si Haring David ay Isang Tao na Ayon sa Puso ng Diyos

Quick Navigation Tunay na Nagsisi si Haring David sa Diyos Ang Buong-Buhay na Hinahangad ni Haring David ay Bumuo ng Templo para sa Diyos Sa tuwing nababanggit si Haring David, ang...

Alam Mo ba ang Tungkol sa mga Misteryo sa Panalangin ng Panginoon?

Maraming kapatid na lalaki at babae ang napaka-pamilyar sa Panalangin ng Panginoon, at binibigkas natin ito sa tuwing nagdarasal tayo: “Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo. Duma...

Diskusyon sa Biblia: Papalitan Ba ng Panginoong Jesus ang Kanyang Pangalan sa mga Huling Araw?

Kapag iniisip natin ang pangalan ng Panginoong Jesus, madalas nating naiisip ang mga bersikulo sa Biblia na, "Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man" (Mga Hebreo 13:8). "A...

Ano ang Tinutukoy na mga Mananagumpay sa Biblia?

Kapag naririnig nila ang tungkol sa “mananagumpay,” karamihan sa mga Kristiyano ay iniisip na ang mga gumagawa at nagtatrabaho para sa Panginoon, na kayang panatilihin ang pangalan ng Panginoon, na ka...

Ano ang Tunay na Kabuluhan ng Pagtubos ng Panginoong Jesus?

Ano ang tunay na kahalagahan ng pagtubos ng Panginoong Jesus? Bagama’t tayo ay tinubos ng Panginoong Jesus, nakararanas pa rin tayo ng pagkaalipin sa kasalanan at madalas gumagawa ng mga kasalanan. Ka...

Ang mahahalagang pagkakaiba sa pagitan ng Kapanahunan ng Biyaya at ng pagliligtas sa Kapanahunan ng Kaharian

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Sa panahong iyon, ang gawain ni Jesus ay ang gawain ng pagtubos sa buong sangkatauhan. Ang mga kasalanan ng lahat ng naniwala sa Kanya ay pinatawad; hangga’t ikaw a...

Ang Hiwaga ng “Muling Pagkabuhay ng Isang Patay na Tao”

Mga kapatid, kapayapaan ay suma inyo! Salamat sa Panginoon para sa Kanyang mga paghahanda na nagpahintulot sa atin na ipabatid dito ang mga katotohanan ng Banal na Kasulatan. Patnubayan nawa tayo ng P...