Menu

Mga Tanong Tungkol sa Bibliya

Mga Serye ng Sermon: Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya | Totoo Bang Lahat ng Gawain at mga Salita ng Diyos ay Nasa Biblia?

Ang Tagapagligtas na Makapangyarihang Diyos ay nagpakita na at gumagawa sa mga huling araw, at Siya'y nagpahayag ng milyun-milyong salita. Ang Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao, isang koleksyo...

Totoo Bang Lahat ng Gawain at mga Salita ng Diyos ay Nasa Biblia?

Ang Makapangyarihang Diyos na Tagapagligtas ay nagpakita at gumagawa sa mga huling araw, at nagpahayag Siya ng milyun-milyong salita. Ginagawa Niya ang gawain ng paghatol na...

Tagalog Christian Testimony Video | "Pagsisiwalat sa Palaisipan ng Trinidad"

The main character is an elder in the Christian faith who has never stopped exploring the mystery of the Trinity: What really is the relationship between the Father, the Son, and the Holy Spirit? The ...

Tagalog Testimony Video "Nauunawaan Ko Na Ang Ugnayan sa Pagitan ng Biblia at ng Diyos"

Nagkataong napanood ng pangunahing tauhan, isang Kristiyano, ang ilang pelikulang ginawa ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa YouTube. Natuklasan niyang talagang tunay at nakaaantig ang mga ito...

Ano ang Sinasabi sa Bibliya Tungkol sa 144,000 Mananagumpay?

Ano ang sinasabi sa Bibliya Tungkol sa 144,000 Mananagumpay? Paano tayo magiging mga mananagumpay at makakamit ang proteksyon ng Diyos sa panahon ng malalaking sakuna? Basahin ang artikulong ito upang...

Natupad Na Ang Mga Propesiya ng Bagong Pangalan ng Diyos sa Pahayag

Kagila-gilalas! Ang mga misteryo ng bagong pangalan ng Diyos na nakapropesiya sa Pahayag ay nabunyag na. Basahin ang artikulong ito upang malaman ang bagong pangalan ng Diyos sa mga huling araw at sun...

Tagalog Bible Commentary: Ang Tunay na Kahulugan ng “Nguni’t Tungkol sa Araw at Oras na Yaon Walang Makakaalam”

Lumitaw na ang apat na mapulang buwan, at ang mga sakuna tulad ng mga lindol, taggutom, at mga epidemya ay mas nagiging karaniwan. Ang mga hula ng pagbabalik ng Panginoon ay talagang natupad na, a...

Maaari Ba Tayong Tunay na “Mabago sa isang Kisap-mata” at Ma-rapture sa Makalangit na Kaharian?

Ang sabi sa Biblia, “Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka’t tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo’y baba...

Aling Simbahan ang Mararapture sa Pagbabalik ng Panginoon? Paano Natin Ito Mahahanap?

Tulad ng alam nating lahat, ang iglesia ng Philadelphia na iprinopesiya sa Aklat ng Pahayag ay isang iglesia na na-rapture bago ang mga malalaking sakuna. Sa kasalukuyan, ang mga sakuna ay nasa lahat ...

Maling Pananampalataya Ba ang Umalis sa Biblia?

Sa makapukaw na mga sakuna, ang mga pangitain na tanda sa pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw ay higit na nakikita ngayon, at maraming mga tao na naghihintay sa Diyos ay sabik na sabik sa pagba...

Makakapasok Ba Tayo sa Kaharian ng Langit kung Madalas Tayong Nagkakasala? Paano Natin Mapapalaya ang Ating Sarili sa Kasalanan?

T: Makakapasok Ba Tayo sa Kaharian ng Langit kung Madalas Tayong Nagkakasala? S: May ilang mga kapatid ang nag-iisip, “Ang handog sa kasalanan ng Panginoong Jesus ay mabisa magpakailanman. Hindi ...

Ano ang Ebanghelyo? Paano Natin Matatamo ang Walang-hanggang Ebanghelyo?

Ang ebanghelyo ay ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Kung gayon ano ang ebanghelyo na dinadala sa atin ng Panginoon sa Kanyang pagbabalik sa mga huling araw? Paano natin ito ...

Ang Kuwento ni Haring David: Bakit si Haring David ay Isang Tao na Ayon sa Puso ng Diyos

Quick Navigation Tunay na Nagsisi si Haring David sa Diyos Ang Buong-Buhay na Hinahangad ni Haring David ay Bumuo ng Templo para sa Diyos Sa tuwing nababanggit si Haring David, ang a...

Alam Mo ba ang Tungkol sa mga Misteryo sa Panalangin ng Panginoon?

Maraming kapatid na lalaki at babae ang napaka-pamilyar sa Panalangin ng Panginoon, at binibigkas natin ito sa tuwing nagdarasal tayo: “Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo. Duma...

Diskusyon sa Biblia: Papalitan Ba ng Panginoong Jesus ang Kanyang Pangalan sa mga Huling Araw?

Kapag iniisip natin ang pangalan ng Panginoong Jesus, madalas nating naiisip ang mga bersikulo sa Biblia na, "Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man" (Mga Hebreo 13:8). "A...

Ano ang Tinutukoy na mga Mananagumpay sa Biblia?

Kapag naririnig nila ang tungkol sa “mananagumpay,” karamihan sa mga Kristiyano ay iniisip na ang mga gumagawa at nagtatrabaho para sa Panginoon, na kayang panatilihin ang pangalan ng Panginoon, na ka...

Ano ang Tunay na Kabuluhan ng Pagtubos ng Panginoong Jesus?

Ano ang tunay na kahalagahan ng pagtubos ng Panginoong Jesus? Bagama’t tayo ay tinubos ng Panginoong Jesus, nakararanas pa rin tayo ng pagkaalipin sa kasalanan at madalas gumagawa ng mga kasalanan. Ka...