Menu

Tagalog Sermon Tungkol sa Pagsunod: Paano Makamit ang Pagsunod sa Diyos

“Ano ang ibig sabihin ng pagsunod sa Diyos at kung paano ang pagsunod sa Diyos” ay isang paksang inaalala ng maraming mga mananampalataya, sapagkat nagsasangkot ito ng mahalagang bagay sa kung makakamit natin ang pagsang-ayon ng Diyos at makapasok sa kaharian ng langit sa ating paniniwala sa Diyos. Kaya ano ang ibig sabihin ng pagsunod sa Diyos? Alam mo ba kung paano ang pagsunod sa Diyos? Halina’t mag-fellowship tayo at tuklasin ang mga ito ngayon nang magkasama.

Pagsunod sa Diyos

Ano ang Kahulugan ng Tunay na Pagsunod sa Diyos

Pagdating sa kung ano ang ibig sabihin ng pagsunod sa Diyos at kung paano ang pagsunod sa Diyos, sasabihin ng ilang tao, “Sa pamamagitan lamang ng pagtalikod sa lahat ng bagay at pagsumikap para sa Panginoon, tayo ay sumusunod sa Diyos. Sa ganitong paraan, matitiyak natin ang pagkamit ng pagsang-ayon ng Diyos.” Ito ba ang tamang pananaw? Mukhang ang pagsusumikap, pagsasakripisyo, at paglalaan ng ating sarili para sa Panginoon ay isang pagpapakita ng pagsunod sa Diyos, ngunit ang lahat ng ginagawa natin ay talagang kontaminado ng ating sariling mga hangarin at karumihan. Bagaman maaari nating gugulin ang ating sarili para sa Panginoon, kapag nakakaranas ng natural o mga sakunang gawa ng tao, maaari tayong magkamali ng pagka-unawa at sisihin ang Diyos, sinusubukang mangatwiran sa Kanya, at sa mga seryosong kaso ay tinatanggihan at ipagkakanulo Siya. Ang mga pag-uugaling ito ay sapat na nagpapatunay na ang ating pagsisikap, pagsasakripisyo, at paglalaan ay naglalaman ng ating mga personal na motibo at pangangalunya—nais nating gamitin ang mga bagay na ito bilang isang bargaining chip upang ipagpalit sa mga pagpapala ng Diyos. Ang ginagawa natin ay para lamang na matamo ang mga pagpapala at benepisyo para sa ating mga sarili, hindi para sa mahalin o pasiyahin ang Diyos. Tayo ay mapanghimagsik at lumalaban; paano ito matatawag na pagsunod sa Diyos?

Kaya ano nga ba ang eksaktong kahulugan ng tunay na pagsunod sa Diyos? Sabi ng Diyos, “Sa pagsukat kung masusunod ng mga tao ang Diyos o hindi, ang mahalagang tingnan ay kung may hinahangad silang anumang maluho mula sa Diyos, at kung may iba pa silang mga lihim na motibo o wala. Kung palaging humihiling ang mga tao sa Diyos, patunay iyan na hindi pa sila sumusunod sa Kanya. Anuman ang mangyari sa iyo, kung hindi mo natatanggap iyon mula sa Diyos, hindi mo hinahanap ang katotohanan, lagi kang nagsasalita mula sa sarili mong makasariling pangangatwiran at lagi mong nadarama na ikaw lamang ang tama, at kaya mo pa ring pagdudahan ang Diyos, magkakaproblema ka. Ang gayong mga tao ang pinakamayabang at pinakasuwail sa Diyos. Ang mga taong laging may hinihiling sa Diyos ay hinding-hindi Siya talaga masusunod. Kung humihiling ka sa Diyos, patunay iyan na nakikipagkasundo ka sa Kanya, na pinipili mo ang sarili mong mga saloobin, at kumikilos ka ayon doon. Dito, nagtataksil ka sa Diyos, at suwail ka. Ang paghingi sa Diyos ay walang katuturan; kung talagang naniniwala ka na Siya ang Diyos, hindi ka mangangahas na humiling sa Kanya, ni hindi ka nararapat na humiling sa Kanya, makatwiran man iyon o hindi. Kung mayroon kang tunay na pananampalataya, at naniniwala ka na Siya ang Diyos, wala kang magagawa kundi sambahin at sundin Siya.

Kung ang layon mo ay hindi sumunod sa Diyos, at mayroon kang ibang mga pakay, lahat ng sinasabi at ginagawa mo—ang panalangin mo sa harap ng Diyos, at maging ang bawat kilos mo—ay magiging pagsalungat sa Kanya. Maaaring ikaw ay malumanay magsalita at may banayad na asal, maaaring mukhang wasto ang bawat kilos at pagpapahayag mo, at maaaring mukha kang isang taong sumusunod, ngunit pagdating sa mga layon mo at sa mga pananaw mo tungkol sa pananampalataya sa Diyos, pagsalungat sa Diyos ang lahat ng ginagawa mo; kasamaan ang lahat ng ginagawa mo.

Makikita natin mula sa mga salitang ito na ang tunay na pagsunod sa Diyos ay nangangahulugang ang tao ay hindi na nagkakasala, sumasalungat o naghihimagsik laban sa Diyos, ngunit lubos na nakakasunod sa lahat ng gawain ng Diyos, upang maisagawa ang mga salita ng Diyos at mamuhay sa mga salita ng Diyos, na maging matapat at masunurin na naglalaan para sa Diyos alang-alang sa pagiging maalalahanin sa kalooban ng Diyos, pagsasabuhay ng katotohanan at bigyang kasiyahan ang Diyos, nang walang pansariling intensyon, pakikipagpalit o kahilingan, upang sundin ang Diyos at isagawa ang mga salita ng Diyos anuman ang sabihin o gagawin ng Diyos, at upang magpatotoo para sa Diyos upang pasiyahin Siya anuman ang mga pagsubok o paghihirap na kinakaharap nila. Ang mga taong katulad nito lamang ang mga tunay na sumusunod sa Diyos at tumatanggap ng papuri ng Diyos.

Pag-isipan natin ito: Mayroon bang sinumang nagawang palayain ang kanyang sarili mula sa mga gapos ng kasalanan at nakamit ang tunay na pagsunod sa Diyos? Kung ang isang mananampalataya ay nakatuon lamang sa pagsusumikap ngunit hindi maisasagawa ang mga salita ng Diyos, at nakikipag-transaksyon pa rin sa Diyos, nananamantala, nanlilinlang, nagtataksil at gayon din na sumasalungat sa Diyos habang nagpapakahirap at gumagawa, kung gayon paano makukuha ng gayong tao ang papuri ng Diyos at makapasok sa kaharian ng langit? Matagal ng sinabi sa atin ng Panginoong Jesus, “Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang bawa’t nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailan man: ang anak ang nananahan magpakailan man(Juan 8:34–35). “Hindi ang bawa’t nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo’y nangagpalayas kami ng mga demonio, at sa pangalan mo’y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayo’y ipahahayag ko sa kanila, Kailan ma’y hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan(Mateo 7:21–23). At sabi sa Levitico 11:45, “Kayo nga’y magpakabanal, sapagka’t Ako’y banal.” Mula dito makikita natin na ang Diyos ay banal at matuwid at ang mga taong patuloy na nagkakasala ay mga lingkod ng kasalanan, at gaano man sila katagal gumugol o gaano man kalaki ang kanilang pagdurusa, sila ay manggagawa pa rin ng katampalasanan sa mata ng Diyos at sa huli ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang mga nagtakwil lamang ng mga kadena ng kasalanan, ang mga madadalisay at may tunay na pagmamahal at pagsunod sa Diyos ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tulad ng nai-propesiya sa Aklat ng Pahayag, “Mapapalad ang nangaghuhugas ng kanilang damit, upang sila’y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay, at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan(Pahayag 22:14).

Paano ang Pagsunod sa Diyos

Kung gayon, paano natin matatanggal ang mga kadena ng kasalanan, madalisay, at maging mga taong may tunay na pagsunod sa Diyos? Matagal ng nagpropesiya ang Panginoong Jesus, “Mayroon pa Akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan(Juan 16:12–13). “Ang nagtatakuwil sa Akin, at hindi tumatanggap sa Aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kaniya: ang salitang Aking sinalita, ay siyang sa kaniya’y hahatol sa huling araw(Juan 12:48). “Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo’y katotohanan(Juan 17:17). Ipinapakita sa atin ng mga talatang ito na sa pagbabalik ng Panginoon, bibigkasin Niya ang mga bagong salita at ipapahayag ang katotohanan upang gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw sa pundasyon ng gawain ng Panginoong Jesus. Pinahihintulutan nito ang mga tao na makatakas nang lubusan sa pagkaalipin ng kasalanan, madalisay, maging mga taong may tunay na pagsunod sa Diyos, at aakayin ng Diyos patungo sa Kanyang kaharian. Sa pamamagitan lamang ng pagsalubong sa pagbabalik ng Panginoon, pagtanggap at pagdanas ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw maaari tayong maging mga taong may tunay na pagsunod sa Diyos at sa huli ay makakamit ang kaligtasan ng Diyos.

Sa buong mundo, Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos lamang ang hayagang nagpapatotoo na ang Panginoong Jesus ay bumalik bilang ang Makapangyarihang Diyos, si Cristo ng mga huling araw. Ang Makapangyarihang Diyos ay nagpahayag ng milyun-milyong mga salita at isinasagawa ang gawain ng paghatol na nagsisimula sa bahay ng Diyos, upang dalisayin at iligtas ang tao, at sa huli ay gagawin Niya ang tao na mga taong may pagsunod sa Diyos at sumunod sa kalooban ng Diyos, at isasama sila sa kaharian ng Diyos.

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Bagaman maraming ginawa si Jesus kapiling ang tao, kinumpleto lamang Niya ang pagtubos sa buong sangkatauhan at naging handog para sa kasalanan ng tao, at hindi inalis sa tao ang lahat ng kanyang tiwaling disposisyon. Ang ganap na pagliligtas sa tao mula sa impluwensya ni Satanas ay hindi lamang nangailangan kay Jesus na akuin ang mga kasalanan ng tao bilang handog para sa kasalanan, kundi nangailangan din sa Diyos na gumawa ng mas malaking gawain upang ganap na tanggalin sa tao ang kanyang disposisyon, na nagawang tiwali ni Satanas. At sa gayon, matapos mapatawad ang tao sa kanyang mga kasalanan, ang Diyos ay bumalik na sa katawang-tao upang pangunahan ang tao tungo sa bagong kapanahunan, at sinimulan ang gawain ng pagkastigo at paghatol, at ang gawaing ito ay nagdala sa tao sa isang mas mataas na lupain. Ang lahat ng nagpapasailalim sa Kanyang kapamahalaan ay magtatamasa ng mas mataas na katotohanan at makakatanggap ng mas malalaking pagpapala. Sila’y tunay na mamumuhay sa liwanag, at makakamtan ang katotohanan, ang daan, at ang buhay.

Sa mga huling araw, si Cristo ay gumagamit ng sari-saring katotohanan upang turuan ang tao, ibunyag ang diwa ng tao, at suriin ang kanyang mga salita at gawa. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba’t ibang katotohanan, gaya ng tungkulin ng tao, paano dapat sundin ng tao ang Diyos, paano dapat maging tapat ang tao sa Diyos, paano dapat isabuhay ang normal na pagkatao, gayundin ang karunungan at disposisyon ng Diyos, at iba pa. Ang mga salitang ito ay nakatuon lahat sa diwa ng tao at sa kanyang tiwaling disposisyon. Partikular na, yaong mga salitang naglalantad kung paano tinatanggihan ng tao ang Diyos ay sinasabi patungkol sa kung paano kinakatawan ng tao si Satanas, at naging puwersa ng kaaway laban sa Diyos. Sa pagsasakatuparan ng Kanyang gawain ng paghatol, hindi lamang basta nililinaw ng Diyos ang likas na pagkatao ng tao sa iilang salita lamang; inilalantad, pinakikitunguhan, at tinatabas Niya nang pangmatagalan. Ang ganitong mga pamamaraan ng paglalantad, pakikitungo, at pagpupungos ay hindi maaaring mahalinhan ng mga ordinaryong salita, kundi ng katotohanang hindi man lang taglay ng tao. Ang ganitong klaseng mga pamamaraan lamang ang matatawag na paghatol; sa pamamagitan lamang ng ganitong uri ng paghatol masusupil ang tao at makukumbinsi nang husto na magpasakop sa Diyos, at bukod pa riyan ay makamtan ang tunay na pagkakilala sa Diyos.

Hindi mababago ng mga tao ang sarili nilang disposisyon; kailangan silang dumaan sa paghatol at pagkastigo, at sa pagdurusa at pagpipino, ng mga salita ng Diyos, o sa pakikitungo, pagdidisiplina, at pagtatabas ng Kanyang mga salita. Pagkatapos noon, saka lamang sila magiging masunurin at matapat sa Diyos, at hindi na magpapadalus-dalos sa pakikitungo sa Kanya. Sa ilalim ng pagpipino ng mga salita ng Diyos nagbabago ang disposisyon ng mga tao. Sa pamamagitan lamang ng paglalantad, paghatol, pagdidisiplina, at pakikitungo ng Kanyang mga salita sila hindi na mangangahas na kumilos nang walang pakundangan kundi sa halip ay magiging matatag at mahinahon sila. Ang pinakamahalagang punto ay na nagagawa nilang magpasakop sa kasalukuyang mga salita ng Diyos, at sa Kanyang gawain, kahit hindi ito nakaayon sa mga pagkaunawa ng tao, nagagawa nilang isantabi ang mga pagkaunawang ito at maluwag sa loob na magpasakop.

Makikita natin mula sa mga salita ng Diyos na sa mga huling araw, ang Makapangyarihang Diyos ay gumagamit ng mga salita upang gawin ang gawain ng paghatol, at ipinahahayag ang lahat ng mga aspeto ng katotohanan na dapat maunawaan ng tiwaling sangkatauhan at makapasok upang makatanggap ng paglilinis at pagliligtas; ito ay upang hatulan at ilantad ang ating makasalanan at satanikong kalikasan pati na rin ang mga satanikong disposisyon, upang malinaw nating makita ang katotohanan ng ating katiwalian ng dahil kay Satanas. Sa parehong pagkakataon, itinuro Niya ang landas kung saan makakamit natin ang kaligtasan at madalisay. Sa pamamagitan ng paghatol at paglalantad ng mga salita at paghahayag ng Diyos mula sa mga katotohanan, malinaw na nakikita natin na ang lahat na isiniwalat natin ay ang mga satanikong disposisyon ng kayabangan, kapalaluan, kabuktutan, katusuhan, pagkamakasarili at kawalang-dangal. Nakikita rin natin na kumikilos tayo batay sa prinsipyo ng pansariling interes. Sa ating paniniwala sa Diyos, kapag mayroong isang bagay na makakamit, tinatalikuran at gumugugol tayo ng may kasiglahan, kung hindi man ay sinisisi natin at nilalabanan ang Diyos—tayo ay nakatuon sa pansariling interes, makasarili, at kasuklam-suklam, nang walang bahid ng isang kawangis ng tao; hindi tayo karapat-dapat na mamuhay sa presensya ng Diyos. Samantala, nararamdaman din natin ang matuwid at banal na disposisyon ng Diyos na hindi masasaktan ng tao, at ang isang pusong may takot sa Diyos ay unti-unting lumalago sa kalooban natin. Nagiging handa tayong talikuran ang ating sarili mula sa kaibuturan ng ating mga puso, nagsisimulang maghangad na maging matapat na tao, kinikilala, sinusunod at nagiging matapat sa Diyos, at ginagampanan ang tungkulin ng isang nilalang para suklian ang pag-ibig ng Diyos, at nagsasaliksik upang maisagawa ang katotohanan para masiyahan ang Diyos. Sa pamamagitan ng pagdanas ng paghatol ng Diyos sa ganitong paraan, nararanasan natin ang pagbabago ng ating mga disposisyon sa buhay, at mas naipapamuhay pa ang isang tunay na wangis ng tao, kaya’t nabubuhay sa kaliwanagan.

Mula dito, makikita natin na sa pamamagitan lamang ng pagtanggap sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw makakamit natin ang pagdadalisay sa ating mga tiwaling disposisyon, tunay na may pagsunod sa Diyos, at maging katugma ng Diyos. Ngayon, ang gawain ng paghatol ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay malapit nang magtapos. Kung nais nating maging mga taong may pagsunod sa Diyos at makamit ang kaligtasan ng Diyos, kailangan nating siyasatin ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw na may bukas na puso. Sa gayon lamang tayo magkakaroon ng pagkakataong gawin ng Diyos na mga taong may pagsunod sa Diyos.

Tala ng Patnugot:

Naniniwala kami na, pagkatapos mabasa ang sanaysay na ito, nahanap mo ang paraan ng pagsunod sa Diyos at nalaman kung paano ang pagsunod sa Diyos. Kung mayroon kang anumang mga karagdagang isyu o katanungan, malaya kang makipag-ugnayan sa amin gamit ang mga online chat button sa ibaba.

Mag-iwan ng Tugon