Mag-subscribe

Menu

Gospel for Today (Tagalog) - Mga Mensahe ng Pagbabalik ng Panginoon

Tala ng Patnugot:

Ang Gospel for Today Tagalog ay magbibigay ng mga artikulo tungkol sa pagsalubong sa Panginoon, pagwawaksi ng kasalanan, pagpapalago ng pananampalataya, kaligtasan, walang hanggang buhay, at iba pa, na makatutulong sa iyo na malutas ang iyong mga espirituwal na kalituhan at masalubong ang pagbabalik ng Panginoon sa lalong madaling panahon.

Ang mga Sakuna sa Bibliya ay Dumarating sa Atin—Ano ang Hangarin ng Diyos?

Kapag Dumating ang Panginoon na Kumakatok sa Pintuan, Paano Tayo Sasagot

Ganito Matutupad ang Propesiyang Ang Pagdating ng Panginoon ay Parang Magnanakaw
Sinabi ng Panginoong Jesus na paparito Siyang muli, kaya pagbalik Niya sa mga huling araw, sa anong paraan Siya magpapakita sa mga tao?

Alam Mo Ba Kung Paano Lulutasin ang Iyong Pagiging Magagalitin?

Sermon Tungkol sa Kaligtasan: Ano ang Kaligtasan

Tagalog Sermon Tungkol sa Pananampalataya: Ano ang Tunay na Pananampalataya

Mag-iwan ng Tugon