Menu

Gospel for Today (Tagalog) - Mga Mensahe ng Pagbabalik ng Panginoon

Tala ng Patnugot:

Ang Gospel for Today Tagalog ay magbibigay ng mga artikulo tungkol sa pagsalubong sa Panginoon, pagwawaksi ng kasalanan, pagpapalago ng pananampalataya, kaligtasan, walang hanggang buhay, at iba pa, na makatutulong sa iyo na malutas ang iyong mga espirituwal na kalituhan at masalubong ang pagbabalik ng Panginoon sa lalong madaling panahon.

Naganap Na ang Mga Kalamidad na Propesiya sa Bibliya: Paano Hahanapin ang Kalooban ng Diyos

Kapag Dumating ang Panginoon na Kumakatok sa Pintuan, Paano Tayo Sasagot

Ganito Matutupad ang Propesiyang Ang Pagdating ng Panginoon ay Parang Magnanakaw

Madalas Akong Maubusan ng Pasensya at Kinagagalitan ang Iba Nang Basta-basta. Ano ang Dapat Kong gawin?

Sermon Tungkol sa Kaligtasan: Ano ang Kaligtasan

Tagalog Sermon Tungkol sa Pananampalataya: Ano ang Tunay na Pananampalataya

Mag-iwan ng Tugon