Menu

Babala ng mga Solar Storm: Kagandahan at Sakuna – Saan Patungo ang Landas ng Sangkatauhan?

Kamakailan, ang Earth ay hinampas ng pinakamalakas na geomagnetic storm sa loob ng 20 taon, na nagresulta sa mga bihira at kamangha-manghang mga aurora na makikita sa maraming bansa at rehiyon, mula sa Europe, United States, at Canada sa Northern Hemisphere, hanggang New Zealand, Chile, at Argentina sa Southern Hemisphere. Bagama't ang malalakas na magnetic storm na ito ay nagdulot ng mga nakakatuwang tanawin, nagdudulot din sila ng mga potensyal na sakuna. Ito ay nagsisilbing paalala na ang mga solar storm ay hindi lamang magagandang likas na pangyayari; nagdadala rin ang mga ito ng napakalaking mapangwasak na kakayahan.

Bagama't ang solar storm na ito ay hindi nagdulot ng malawakang mga sakuna, ito ay nakagambala sa mga power system at satellite. Isipin na lang ang mga kahihinatnan kung ang isang mas matinding solar storm ay magaganap sa hinaharap. Ayon sa mga hula ng mga siyentipiko, sa 2025, ang mga solar storm ay muling tataas sa kanilang aktibong yugto, at maaaring harapin ng sangkatauhan ang apocalyptic na sakuna na ito. Kapag bumangga ang isang solar storm sa Earth, magkakaroon ng panganib na maparalisa ang mga global power system, mga network ng komunikasyon, at mga satellite system. Ang ganitong senaryo ay magdudulot ng kaguluhan sa isang lipunang lubos na umaasa sa internet at mga power system, na walang alinlangan na hahantong sa isang malaking sakuna. Higit pa rito, hindi lamang mga solar storm ang nagdudulot ng mga sakuna sa sangkatauhan. Sa nakalipas na mga taon, nasaksihan natin ang sunud-sunod na mga sakuna gaya ng mga pandemya, digmaan, lindol, taggutom, baha, heatwave, dust storm, pagsabog ng bulkan, at marami pa, na patuloy na nagbabanta sa kaligtasan ng tao. Sa harap ng mga hindi makontrol na sakuna na ito, ang sangkatauhan ay tila napakaliit at marupok, pakiramdam na walang magawa at walang kapangyarihan. Sa harap ng mga sakuna, napupuno tayo ng pagkabalisa at kalituhan, dahil walang sinuman sa atin ang makakagarantiya na ang mga sakuna ay hindi tatama sa ating sarili at sa ating mga pamilya. Ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan at kawalan ng kapangyarihan na ito ay labis na nagpapahirap sa puso ng bawat indibidwal. Nananabik tayong makahanap ng ligtas na landas, isang landas kung saan tayo mapoprotektahan ng Diyos sa harap ng mga sakuna, na nagpapahintulot sa atin na manatiling may pag-asa at hindi mawalan ng pag-asa ang ating mga sarili kapag nahaharap sa mga hindi inaasahang kalamidad na ito. Paano tayo makakahanap ng paraan palabas sa harap ng mga sakuna? Paano tayo makakahanap ng pag-asa sa kawalan ng pag-asa? Ito ay isang tanong na pinag-iisipan ng buong sangkatauhan, at ito ay isang tanong na dapat taimtim na isaalang-alang ng bawat isa sa atin.

Kaya tingnan natin kung ano ang ipinahihiwatig ng mga sakuna na ito. Inihula ng Panginoong Jesus, “Sapagka't magtitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian; at lilindol sa iba't ibang dako; magkakagutom: ang mga bagay na ito'y pasimula ng kahirapan(Marcos 13:8). “Sapagka't kung magkagayo'y magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayo'y di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailan man(Mateo 24:21). Maliwanag na ang paglitaw ng mga sakuna na ito ay tumutupad sa mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon. Ang katuparan ng mga propesiyang ito ay nagpapahiwatig na ang mga huling araw ay dumating na at ang Panginoong Jesus ay nagbalik na. Sabi ng Diyos, “Sumapit na ang mga huling araw at nagkakagulo ang mga bansa sa buong mundo. May kaguluhan sa pulitika, may mga taggutom, salot, baha, at tagtuyot na naglilitawan sa lahat ng dako. May malaking sakuna sa mundo ng tao; nagpadala na rin ng kalamidad ang Langit. Ito ay mga palatandaan ng mga huling araw(Ang Salita, Vol. I. Ang Pagpapakita at Gawain ng Diyos. Pagsasagawa 2)). “Kapag pinag-uusapan ang mga huling araw, tumutukoy ito sa nakahiwalay na kapanahunan, kung saan sinabi ni Jesus na tiyak kayong makararanas ng sakuna, at makararanas ng mga lindol, taggutom, at mga salot, na magpapakita na ito ay isang bagong kapanahunan at hindi na ang dating Kapanahunan ng Biyaya(Ang Salita, Vol. I. Ang Pagpapakita at Gawain ng Diyos. Ang Pangitain ng Gawain ng Diyos 3)). Mula sa mga salita ng Diyos, makikita natin na kapag nasaksihan natin ang madalas na mga sakuna na ito, ito ay tanda ng mga huling araw. Ang Panginoong Jesus ay nagbalik na, nagtatapos sa lumang Kapanahunan ng Biyaya at naghahatid sa isang bagong panahon. Sa pamamagitan lamang ng pagtanggap sa pagbabalik ng Panginoon at pagpasok sa bagong panahon maaari tayong magkaroon ng pagkakataon na maprotektahan ng Diyos sa gitna ng mga sakuna. Bakit ganito? Dahil ang pangunahing layunin ng pagbabalik ng Panginoon ay ipahayag ang katotohanan upang maisagawa ang gawain ng paghatol at paglilinis—ito ay ganap na magliligtas sa mga tao mula sa kasalanan, at aakayin sila upang makatakas sa kasalanan at makamit ang pagdadalisay, upang ang mga tao ay makaligtas sa mga kalamidad at madala sa ang magandang destinasyon na inihanda ng Diyos para sa sangkatauhan—ang kaharian ng langit. Gaya ng ipinropesiya ng Panginoong Jesus, “Mayroon pa Akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni't ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma'y kung Siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan Niya kayo sa buong katotohanan(Juan 16:12-13). “At kung ang sinomang tao'y nakikinig sa aking mga pananalita, at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan: sapagka't hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanglibutan. Ang nagtatakuwil sa akin, at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kaniya: ang salitang aking sinalita, ay siyang sa kaniya'y hahatol sa huling araw(Juan 12:47-48). “Pakabanalin Mo sila sa katotohanan: ang salita Mo'y katotohanan(Juan 17:17). Makikita na sa pamamagitan lamang ng pagtanggap sa paghatol at gawaing paglilinis na ginawa ng nagbalik na Panginoon sa mga huling araw, at pagpasok sa lahat ng katotohanan, ang isang tao ay malilinis sa kanilang mga kasalanan, makakamit ang pagdadalisay at maging isang tunay na masunurin at taong may takot sa Diyos. Ang gayong mga tao ay ang mga mananagumpay na ginawang perpekto ng Diyos sa mga huling araw, ang mga pinoprotektahan ng Diyos sa mga sakuna at dinala sa kaharian ng langit. Ito ay sapat na upang ipakita na ang pagtanggap sa paghatol ng Diyos at gawaing paglilinis sa mga huling araw ay ang tanging paraan upang matamo ang proteksyon ng Diyos sa mga sakuna. Sabi ng Diyos, “Ang isang makasalanang tulad mo, na katutubos pa lang, at hindi pa nabago, o nagawang perpekto ng Diyos, makakaayon ka ba sa layunin ng Diyos? Para sa iyo, na ang dating ikaw pa rin, totoo na ikaw ay iniligtas ni Jesus, at na ikaw ay hindi itinuturing na isang makasalanan dahil sa pagliligtas ng Diyos, ngunit hindi ito nagpapatunay na ikaw ay hindi makasalanan, at hindi marumi. Paano ka magiging banal kung hindi ka pa nababago? Sa iyong kalooban, puno ka ng karumihan, sakim ka at masama, ngunit ninanais mo pa ring bumaba na kasama ni Jesus—hindi ka ganoon kasuwerte! Nalaktawan mo ang isang hakbang sa iyong pananalig sa Diyos: Natubos ka pa lang, ngunit hindi pa nabago. Para makaayon ka sa mga layunin ng Diyos, kailangang ang Diyos Mismo ang gumawa ng gawain ng pagbabago at paglilinis sa iyo; kung ikaw ay tinubos lamang, wala kang kakayahang magtamo ng kabanalan. Dahil dito hindi ka magiging karapat-dapat na makibahagi sa magagandang biyaya ng Diyos, dahil nalaktawan mo ang isang hakbang sa gawain ng Diyos na pamamahala sa tao, na isang mahalagang hakbang sa pagbabago at pagperpekto. Kaya ikaw, na isang makasalanang katutubos pa lang, ay walang kakayahang direktang manahin ang pamana ng Diyos(Ang Salita, Vol. I. Ang Pagpapakita at Gawain ng Diyos. Tungkol sa mga Pangalan at sa Pagkakakilanlan). “Bagama’t maraming gawaing ginawa si Jesus sa tao, kinumpleto lamang Niya ang pagtubos sa buong sangkatauhan at naging handog dahil sa kasalanan ng tao; hindi Niya inalis ang lahat ng tiwaling disposisyon ng tao. Ang lubos na pagliligtas sa tao mula sa impluwensya ni Satanas ay hindi lamang kinailangan ni Jesus na maging handog dahil sa kasalanan at pasanin ang mga kasalanan ng tao, kundi kinailangan din ng Diyos na gumawa ng mas malaki pang gawain upang ganap na alisin sa tao ang kanyang maka-Satanas na tiwaling disposisyon. Kaya nga, ngayong napatawad na ang tao sa kanyang mga kasalanan, nagbalik na ang Diyos sa katawang-tao upang akayin ang tao tungo sa bagong kapanahunan, at sinimulan ang gawain ng pagkastigo at paghatol. Ang gawaing ito ay naghatid sa tao sa isang mas mataas na dako. Lahat ng nagpapasakop sa Kanyang kapamahalaan ay magtatamasa ng mas mataas na katotohanan at tatanggap ng mas malalaking pagpapala. Tunay silang mabubuhay sa liwanag, at matatamo nila ang katotohanan, ang daan, at ang buhay(Ang Salita, Vol. I. Ang Pagpapakita at Gawain ng Diyos. Paunang Salita).

Napakalinaw ng salita ng Diyos: Ang ginawa ng Panginoong Jesus sa Kapanahunan ng Biyaya ay ang gawaing pagtubos. Sa pamamagitan ng paniniwala sa Panginoon, ang ating mga kasalanan ay pinatawad, at matatamasa natin ang biyaya at pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos. Gayunpaman, hindi maitatanggi na madalas pa rin tayong nagkakasala at lumalaban sa Diyos, nabubuhay sa paulit-ulit na kasalanan at pag-amin araw-araw, nang hindi nakakawala sa pagkaalipin sa kasalanan. Ang gawaing paghatol na ginawa ng nagbalik na Panginoon sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan sa mga huling araw ay ang gawaing ganap na nagliligtas at nagdadalisay sa mga tao. Upang malutas ang ating makasalanang kalikasan at malinis ang ating mga katiwalian, at tumigil sa pagkakasala at paglaban sa Diyos, dapat nating tanggapin ang mga katotohanang ipinahayag ng Diyos sa mga huling araw at maranasan ang paghatol at paglilinis ng Kanyang mga salita. Saka lamang tayo magiging karapat-dapat na tumanggap ng mga pangako ng Diyos, makaligtas sa mga kapighatian at sa huli ay madala sa Kanyang kaharian. Maliwanag na ang gawain ng paghatol na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan sa mga huling araw, ay ang pinakamahalagang hakbang sa gawain ng Diyos sa pagliligtas sa sangkatauhan. Ito ang mapagpasyang hakbang sa pagtukoy sa tagumpay o kabiguan ng pananampalataya ng mga tao sa Diyos. Kung hindi tatanggapin ng isang tao ang yugtong ito ng gawain, tumanggi na maranasan ang paghatol at paglilinis ng Diyos, at lalabanan pa ang gawain ng paghatol ng nagbalik na Panginoon, hindi sila kailanman makakawala sa pagkaalipin sa kasalanan, at palaging magiging alipin ng kasalanan. Ang kahahantungan ay mahuhulaan: Hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos, kundi hahantong lamang sa panaghoy at pagngangalit ng mga ngipin sa mga sakuna. Tunay na magiging isang nakakapagsising buhay.

Panghuli, nais naming ibahagi ang isang sipi mula sa mga salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, “Ang mga nagagawang tumayo nang matatag sa panahon ng gawain ng paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw—sa panahon ng huling gawain ng paglilinis—ang siyang makakapasok sa pangwakas na pahinga sa tabi ng Diyos. Samakatuwid, nakatakas na sa impluwensya ni Satanas ang lahat ng mga pumasok sa pahinga at nakuha na sila ng Diyos pagkatapos sumailalim sa Kanyang huling gawain ng paglilinis. Ang mga taong ito, na sa wakas ay natamo na ng Diyos, ay papasok sa huling pahinga. Ang layunin ng gawain ng pagkastigo at paghatol ng Diyos ay sa diwa’y upang dalisayin ang sangkatauhan, alang-alang sa huling pahinga; kung hindi ay wala sa sangkatauhan ang maaaring maiuri sa magkakaibang mga kategorya ayon sa uri, o pumasok sa pahinga. Ang gawaing ito ay ang tanging landas ng sangkatauhan upang pumasok sa pahinga. Tanging ang paglilinis ng Diyos ang magtatanggal ng kawalan ng katuwiran ng mga tao, at tanging ang gawain Niya ng pagkastigo at paghatol ang magdadala sa liwanag sa mga mapaghimagsik na bahagi ng sangkatauhan, naghihiwalay sa mga maaaring maligtas mula sa mga hindi maaari, at ang mga mananatili mula sa mga hindi. Kapag natapos ang gawaing ito, ang lahat ng mga taong pinayagang manatili ay lilinisin at papasok sa isang mas mataas na kalagayan ng sangkatauhan kung saan magtatamasa sila ng isang mas kamangha-manghang ikalawang buhay sa lupa; sa madaling salita, uumpisahan nila ang kanilang araw ng pahinga, at mabuhay kasama ang Diyos. Matapos makastigo at mahatulan ang mga hindi pinapayagang manatili, ang kanilang tunay na mga kulay ay ganap na maihahayag, pagkatapos nito ay wawasakin silang lahat at, kagaya ni Satanas, hindi na pahihintulutang mabuhay sa lupa. Ang sangkatauhan sa hinaharap ay hindi na magsasama ng alinman sa ganitong uri ng mga tao. Hindi angkop na pumasok sa lupain ng huling pahinga ang ganitong mga tao, at hindi sila angkop na sumali sa araw ng pahingang pagsasaluhan ng Diyos at ng sangkatauhan, dahil sila ang puntirya ng kaparusahan at mga masama, hindi matuwid na mga tao. … Ang buong layunin sa likod ng huling gawain ng Diyos na pagpaparusa sa masama at pagbibigay ng gantimpala sa mabuti ay upang lubusang maging dalisay ang lahat ng mga tao upang maaari Siyang magdala ng isang ganap na banal na sangkatauhan sa walang hanggang pahinga. Ang yugtong ito sa gawain Niya ang pinakamahalaga. Ito ang huling yugto ng kabuuan ng Kanyang pamamahala. Kung hindi winasak ng Diyos ang kasamaan, at sa halip ay pinayagan silang manatili, hindi pa rin makakapasok sa pahinga ang bawat tao, at hindi madadala ng Diyos ang lahat ng sangkatauhan sa isang mas mabuting lugar. Hindi tapos ang ganitong uri ng gawain. Kapag natapos na ang gawain Niya, magiging ganap na banal ang kabuuan ng sangkatauhan. Sa ganitong paraan lamang magagawang mamuhay ng Diyos sa mapayapang pamamahinga(Ang Salita, Vol. I. Ang Pagpapakita at Gawain ng Diyos. Papasok sa Pahinga ang Diyos at ang Tao Nang Magkasama).

Mag-iwan ng Tugon