Menu

Nang Ako ay Dapat Mamili sa Pagitan ng Pamilya, Pag-aaral, at Pananampalataya

Ano ang pipiliin natin sa pagitan ng pamilya, pag-aaral at pananampalataya? Kung pipiliin nating magtitiyaga sa ating pananampalataya, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. Kung pipiliin nating mapanatili ang ating mga panlaman na relasyon sa ating pamilya o ituloy ang ating pag-aaral, nangangahulugan ito na tayo ay nalilihis palayo at nagtataksil sa Diyos. Ito ay isang mahirap na pagpipilian. Madalas, nais nating magpatuloy sa ating paniniwala, at gayunman, wala tayong sapat na pananampalataya at lakas. Kaya tingnan natin kung ano ang pipiliin ni Rayson kapag nahaharap sa kanyang espirituwal na digmaan. Ang kanyang karanasan ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa atin.

Quick Navigation
1. Nang Tinanggihan ng Aking kapatid ang Aking Pananampalataya
2. Nang Ginagamit ng Aking kapatid ang Aking Kinabukasan upang Takutin Ako
3. Nang Ang Aking Pamilya ay Umiwas Lahat sa Akin
4. Nang ang Aking Pamilya Tumigil sa Pagbabayad para sa Aking Pag-aaral

Noong 2019, tinanggap ko ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Tuwang-tuwa ako at halos hindi na ako makapaghintay na ipangaral ang ebanghelyo sa aking pamilya, na nais nilang malaman ang kamangha-manghang balita.

1. Nang Tinanggihan ng Aking kapatid ang Aking Pananampalataya

Ang unang taong nais kong ipangaral ang ebanghelyo ay sa aking kuya na aktibong naglingkod sa Panginoon sa simbahan at naging tagapangulo ng College Christian Association. Madalas siyang nagbigay ng mga sermon sa kolehiyo at mataas na paaralan sa mga mag-aaral at madalas din niyang sinabi sa amin: “Ang Panginoon ay babalik sa anumang sandali. Huwag habulin ang makamundong kasiyahan ngunit panatilihin mong panoorin at hintayin ang Panginoon.” Kaya’t itinuring ko ang aking kuya na isang relihiyosong mananampalataya at naisip ko na kapag sinabi sa kanya ang magandang balita ng pagbabalik ng Panginoon, tatanggapin niya ito kaagad.

Nagpadala ako ng mga mensahe sa aking kuya sa Messenger

Nagpadala ako ng mga mensahe sa aking kuya sa Messenger, nagpapatotoo na ang Panginoon ay bumalik bilang Makapangyarihang Diyos, ngunit hindi siya sumagot. Tinawagan ko siya ng sabado at linggo, na nais na ibahagi ang higit pa tungkol sa pagbabalik ng Panginoon sa kanya, ngunit sa hindi inaasahan, sinabi niya: “Nabasa ko ang iyong mga mensahe, at hindi ako sang-ayon sa sinabi mo sa pagbabalik ng Panginoon.” Pagkatapos, Ibinahagi ko rin sa kanya ang ilang mga salita ng Diyos tungkol sa kung paano makilala ang totoong Kristo mula sa huwad, at pagkatapos ay nagpadala ako ng mensahe pagkatapos ng mensahe upang tanungin siya kung ano ang naramdaman niya sa pagbabalik ng Panginoon, ngunit palagi akong nabigo na tumanggap sa kanyang sagot.

Dumating ang taglamig, at tumawag ang aking kuya at tinanong ako na pumunta sa kanyang bahay bago umuwi. Matapos kaming magkita at mag-usap nang maikli, Siya nagsimulang nagsalita ng utos at palait: “Ngayon na narito ka, sabihin mo sa akin at sa aking asawa ang magandang balita na sinabi mo sa telepono.”

Sinabi ko sa aking kapatid at asawa niya: “Ang Panginoon ay bumalik sa laman bilang Anak ng tao at lumapit sa sangkatauhan nang palihim. Siya ay nagpahayag ng maraming mga bagong salita at binuksan ang maraming mga misteryo, tulad ng anim na libong taong pamamahala ng Diyos upang mailigtas ang sangkatauhan, ang mga misteryo ng mga hula sa Bibliya, ang misteryo ng pagkakatawang-tao, at iba pa. Sinabi rin Niya sa atin ang tungkol sa loob ng kwento ng gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan, Kapanahunan ng Biyaya at Kapanahunan ng Kaharian ng mga huling araw. Ang kanyang mga salita ay ang lahat ng katotohanan na hindi natin naririnig dati. Natupad nito ang mga hula sa Bibliya: ‘Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka’t hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating(Juan 16:12–13). ‘Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia(Pahayag 2:7). Hayaan mong magbasa ako ng mga ilan sa mga sipi ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos, at mas mauunawaan mo pa. ...” Nang sinabi ko ito, binuksan ko ang aking laptop. Bago ko sinimulang basahin ang mga salita ng Diyos, ang aking kapatid, na kumakaway, at nagambala sa akin: “Nalinlang ka at lumihis mula sa paraan ng Panginoon. Saan nanggaling ang iyong nasabi? Nasa Bibliya ba ito?”

Matiyaga kong sinabi: “Kapatid, isang beses nang hinulaan ng Panginoon na babalik Siya, at ngayon Siya ay nagbalik. Nagpahayag Siya ng mga bagong salita at nagsagawa ng mga bagong gawain, na tinupad ang mga hula sa Bibliya. Hindi ba ito karapat-dapat ng siyasatin? Sa totoo lang, ang mga salita at gawain ng Diyos ay hindi buong naitala sa Bibliya. Kung paanong ginawa ng Panginoong Jesus ang Kanyang gawain, nagsalita Siya ng mga bagong salita sa labas ng Lumang Tipan at pagkatapos lamang matapos ang Kanyang gawain ay ang Kanyang mga salita at gawa ay nakasulat na sa Bibliya. Gayundin, kung ang Panginoon ay bumalik sa mga huling araw, ang Kanyang mga salita at gawain ay hindi pa maisusulat sa Bibliya nang maaga. Kaya hindi natin dapat hatulan ang mga bagong salita na ito na hindi mga salita ng Diyos ng basta dahil hindi ito naitala sa Bibliya.”

Pinutol ako muli ng aking kapatid, at sinabi: “Naniniwala lamang kami na ang mga salita ng Diyos ay nasa loob ng Bibliya. Naniniwala ka sa isang maling daan. Paano ka madaling malinlang? Kailangan mong pagnilayan ang iyong sarili sa harap ng Panginoon, aminin ang iyong mga kasalanan at magsisi.” Pagkatapos ay sinabi niya ang maraming bagay na pagkondena at paglapastangan sa gawain ng Makapangyarihang Diyos.

Nang makita kung paano nalilito ang aking kapatid sa tama at mali at naging sobrang hangal at matigas ang ulo, nakaramdam ako ng pagkabigo at galit. Naisip ko: “Patuloy mong sinasabi na ikaw ay matapat sa Panginoon at naghihintay ka sa Kanyang pagbabalik, kaya’t bakit hindi ka maghanap at magsaliksik, ngunit sa halip bulag na itinanggi at kinondena ito nang naharap sa balita sa pagbabalik ng Panginoon? Sinabi mong naniniwala ka sa Bibliya, kaya bakit hindi mo pinansin ang katuparan ng mga hula sa Bibliya? Paano mo masasabing naniniwala ka sa Panginoon?”

Ang Mga Salita ng Diyos ay Pumatnubay sa Akin

Sa pagtingin sa aking kapatid, siya ay parang isang estranghero at nakakatakot; Hindi ko pa siya nakitang ganyan. Nakikinig sa kanyang pagsaway at nakikita ang kanyang masamang mata, nakaramdam ako ng panghina, walang magawa, natatakot at hindi mapakali, at sa gayon sinabi ko ang isang madalian na panalangin sa aking puso: “Diyos, nais kong ipangaral ang Iyong kaharian ng ebanghelyo sa aking kapatid, ngunit hindi siya nakinig at sa halip ay hinatulan at sinusubukan na pigilan ako mula sa paniniwala sa Iyo. Hindi ko alam ang gagawin. Nawa’y maprotektahan mo ang aking puso at bigyan ako ng pananampalataya upang makatayo ako sa sitwasyong ito.”

Sa oras na iyon, pinaliwanagan ako ng mga salita ng Diyos: “Dapat mong malaman na lahat ng bagay sa iyong kapaligiran ay naroon dahil sa Aking pahintulot, Ako ang nagsasaayos nitong lahat. Tingnan mo nang malinaw at bigyang-kasiyahan ang Aking puso sa kapaligirang ibinigay Ko na sa iyo. Huwag matakot, ang Makapangyarihang Diyos ng maraming hukbo ay tiyak na sasaiyo; Siya ay nasa inyong likuran at Siya ang inyong sanggalang.

Ang mga salita ng Diyos ay pinahintulot sa akin na maunawaan na ang sitwasyong ito ay itinulot ng Diyos, at dapat akong sumunod, umasa sa Diyos at manindigan ng patotoo kahit na ayaw kong mapahiya ng aking kapatid. Ang Diyos ang aking suporta at hindi ako dapat matakot. Kahit ano pa, ang aking kapatid ay isang nilikha lamang at lahat ay kinokontrol sa mga kamay ng Diyos. Bigla na lamang nakarating ako sa pag-unawa, nawala ang aking takot, pagkabalisa at kahinaan.

Kristiyano pakikisama ang Salita ng Diyos

Matapos huminahon ang aking puso ng kaunti, naalala ko ang katotohanan tungkol sa kung paano matukoy ang totoo at maling mga daan sa pakikipagsalamuha ng aking mga kapatid sa Iglesia ilang linggo na noon. Ang totoong daan ay ang may gawain ng Banal na Espiritu at mga pagpapahayag ng katotohanan; maaari itong tustusan ang buhay ng tao, mababago ang masasamang ugali ng tao, at gawin ang tao na lalong taglay angkinin ang tamang pagkatao at makilala ang Diyos. Naisip ko kung paano ako nagkamit ng marami mula sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos, si Cristo ng mga huling araw, sa nakalipas na ilang buwan mula nang tanggapin ang Makapangyarihang Diyos. Ang kanyang mga salita ay naglalahad ng misteryo ng plano ng pamamahala ng Diyos ng anim na libong taong pamamahala. Pinapayagan tayo ng mga katotohanang ito na maunawaan ng sangkatauhan kung paano pinatnubayan ng Diyos ang mga tao sa kanilang buhay sa Kapanahunan ng Kautusan, kung paano ginawa ng Panginoong Jesus ang gawain ng pagtubos sa tao sa Kapanahunan ng biyaya, at ngayon kung paano hatulan, kastiguhin, linisin at baguhin ang mga tao sa Kapanahunan ng Kaharian. Pinapayagan din nila tayong maunawaan kung paano tiniwali ni Satanas ang sangkatauhan, kung paano iniligtas ng Diyos ang sangkatauhan, anong uri ng mga tao ang inililigtas ng Diyos, anong uri ng mga tao ang inaalis ng Diyos, kung ano ang patutunguhan at kinalabasan ng mga tao, at kung paano dapat hinahangad ng tao na makatanggap ng kumpletong kaligtasan at makapasok sa makalangit na kaharian. Ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay isang mas bago at mas mataas na gawain kaysa sa mga nakaraang dalawang yugto. Sa pagbabalik-tanaw, marami akong nakamit sa mga ilang buwan kaysa sa maraming taon ng pananampalataya sa Panginoon. Ang lahat ng mga pagkalito ko sa loob ng maraming taon ay nalutas sa pamamagitan ng pagbabasa ng Makapangyarihang Diyos ng mga salita, tulad ng kung ano ang gawain ng kalooban ng Ama, ang landas upang makapasok sa kaharian ng langit, at kung paano malulutas ang walang katapusang problema ng pagkakasala at pagtatapat. Sa nagdaang mga taon, ang aking espiritu ay lumaking lanta at madilim. Gayunpaman, ngayon sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos at pagdalo sa mga pagtitipon at pakikipagbahagian sa aking mga kapatid, ang aking espiritu ay nakakuha ng bagong buhay at nakaramdam ako na parang gumalang bata na sa wakas ay bumalik na sa mga braso ng kanyang ina. Araw-araw nasisiyahan ako sa tubigan ng buhay na dumadaloy mula sa trono. Talagang pinasasalamatan ko na ang gawa ng Makapangyarihang Diyos ay ang tunay na daan.

Ang Pinili ko

Sa pag-iisip nito, lumingon ako sa aking kapatid at mahinahong sinabi: “Kapatid, wala akong dapat ipagsisi. Ang Makapangyarihang Diyos na sinusundan ko ay ang isang tunay na Diyos, ang nagbalik na Panginoong Jesus, at ang Isa na nagpapahayag ng katotohanan upang lubos na mailigtas tayo. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito na tanggapin ang pagbabalik ng Panginoon dahil lamang sa pagkondena mo sa Makapangyarihang Diyos. Patuloy akong susundin Siya. Kapatid, alam mo kung paano tayo nagdusa noong nabuhay tayo sa isang estado na nagkakasala at nagkukumpisal at walang landas at pag-asa na matanggal ang kasalanan. Ngayon ang Diyos ay nagpapakita ng awa sa ating sangkatauhan at ginagawa ang gawain ng paghatol na nagsisimula sa bahay ng Diyos upang lubusan linisin at iligtas tayo upang tuluyan tayong makaligtas sa mga gapos ng kasalanan. Gayunpaman sinasabi mo sa akin na tanggihan at ipagkanulo ang Diyos. Ito’y imposible na gawin ko ito. Hindi kita pakikinggan sa bagay na ito. Kapatid, inaasahan kong makikilala mo ang tinig ng Diyos at tanggapin ang nagbalik na Panginoon. Hindi mo ba naaalala? Ang mga Fariseo ng mga Hudyo ay nilabanan at kinondena ang Panginoon, sa gayon ay galitin ang disposisyon ng Diyos at nagdala ng isang malaking kapahamakan sa kanilang sarili at sa Israel. Kapatid, inaasahan kong iisipin mo ito nang mabuti. Huwag kang maging bulag sa paghatol sa Makapangyarihang Diyos.”

2. Nang Ginagamit ng Aking kapatid ang Aking Kinabukasan upang Takutin Ako

Nakikita na determinado akong sundin ang Makapangyarihang Diyos, ang aking kapatid ay biglang kalmadong sinabi sa akin: “OK, maayos iyan. Dahil lumaki ka na, maaari kang pumili ng iyong sariling landas. Gayunpaman, kailangan mong malaman na pagbabayaran mo ang iyong napili. Ang iyong kinabukasan ay ang bayad.”

Pakarinig sa aking kapatid na may pagbabanta, nakaramdam ako ng hindi maayos at naisip: “Ano ang ibig sabihin nito? Nagbabanta ba siya na putulin ang lahat ng relasyon sa akin o upang itigil ang pagtulong sa akin na magbayad para sa aking pag-aaral? Tatlong taon akong tumigil sa paaralan dahil sa kawalan ng pera; ngayon ako ay magiging isang junior, at kung kailangan kong huminto sa pag-aaral, wala akong pagkakataon na magpatuloy sa aking pag-aaral. Sa lipunan ngayon, nang walang degree sa kolehiyo, ang mga tao ay hindi makakahanap ng isang mahusay na trabaho at maging tratuhin tulad ng isang piraso ng basura.” Hindi ko maiwasang isipin ang kapaitan at paghihirap na tiniis ko sa loob ng tatlong taong paggawa ng manu-manong gawain upang mabuhay. Natatakot talaga akong bumalik sa ganoong uri ng buhay. Kung mangyari iyon, paano ako mabubuhay?

Sobrang masama ang aking loob at isang labanan na nagngangalit sa aking puso. “Tama para sa akin na tanggapin ang kaligtasan ng Diyos sa mga huling araw at sundin ang Diyos upang makapagtamo ng buhay, ngunit ang aking pag-aaral ay napakahalaga rin. Kailangan ba akong gumawa ng isang pagpipilian? Ano ang dapat kong gawin?” Sa sandaling iyon, naramdaman kong labis na sakit at nahihirapan sa aking puso. Ayaw ko talagang isuko ang aking pag-aaral, ngunit kung makinig ako sa aking kapatid, ibig sabihin iyon ay aalis ako sa Diyos. Alam kong malinaw na ang Makapangyarihang Diyos ay ang tunay na daan at hindi ako pwedeng lumayo dito.

Ang Mga Salita ng Diyos ay Pumatnubay sa Akin

Inilayo ko ang aking mukha at sinubukan kong aliwin ang aking sarili, ngunit hindi ko parin mapigilan ang luha na dumaloy sa aking mukha. Iyon ay dumating sa aking isipan ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos: “Sa lahat ng bagay na nagaganap sa sansinukob, walang anuman na hindi Ako ang may huling kapasyahan. Anong umiiral na wala sa Aking mga kamay?” Oo, ang lahat ay nasa mga kamay ng Diyos at ang Diyos ay kasama ko sa anumang aking nakatagpo. Hindi ako maaaring sumuko sa tunay na daan dahil lang sa takot ako sa aking kapatid na huminto ang tulong sa pagbayad para sa aking pag-aaral. Pagkatapos ay nanalangin ako sa Diyos sa aking puso: “Diyos, ako ay mahina at natatakot ako na ang aking kapatid ay hindi na magbibigay para sa aking matrikula, ngunit naniniwala ako na ang lahat ay kontrolado sa Iyong mga kamay. Diyos, ako ay handa upang sumandal sa Iyo at ipagkatiwala ang lahat sa Iyo.”

Ang Pinili ko

Matapos manalangin, nakaramdam ako ng kaunting lakas sa aking puso. Pinahid ko ang luha sa aking mukha at mahinang sinabi sa aking kapatid: “Alam ko ang ibig mong sabihin.” Pagkatapos wala na kaming sinabi. Kinaumagahan, bumangon ako ng maaga at bumalik sa aking tahanan. Pagkatapos kong makauwi, masaya akong nakipag-daldalan sa aking nakababatang kapatid. Gayunpaman, matapos magkita ng aking nakatatandang kapatid sa ang aking ina, ay nagbago ang lahat sa bahay ...

3. Nang Ang Aking Pamilya ay Umiwas Lahat sa Akin

Matapos bumalik ang aking ina mula sa bahay ng aking kuya, may sinabi siya sa aking nakababatang kapatid at bigla nalang nabago ang kanilang mga saloobin sa akin. Sinimulan nila akong talikuran, at kahit na kinausap ko sila, nagpapanggap silang hindi ako narinig. At sa aming buhay, lagi nila akong binibigyan ng malamig na pakikitungo—noong nakaraan, masaya kaming lahat na nagtitipon sa paligid ng mesa upang magkaroon ng pagkain, ngunit ngayon itinapon nila ako sa isang tabi kapag kumakain, na parang walang laman na hangin. Nang tumawag sa bahay ang aking mga kapatid na babae, magtatanong sila sa lahat sa aking pamilya maliban sa akin at sasabihin din sa ibang mga miyembro ng pamilya na bantayan laban sa akin. Anumang oras na ganun ang nangyari, nakakaramdam ako ng pagkabigo, malungkot at mapanglaw. Naisip ko sa aking sarili: “Naging kaaway ba ako ng aking pamilya?” Lalo na nang makita ko ang aking ina na lumalayo sa akin, lalong nasasaktan ang aking puso. Palagi akong umiyak ng mapait na nag-iisa sa aking sariling kuwarto.

Ang Mga Salita ng Diyos ang Pumatnubay sa Akin

Araw-araw, lumilipas ang oras, at nakaramdam akong mahina ang aking espiritu hanggang sa punto na wala akong lakas na basahin ang mga salita ng Diyos at makinig sa mga himno. Madalas akong tumawag sa Diyos: “Diyos, wala sa aking pamilya ang nakakaintindi sa akin at lahat sila ay tumalikod sa akin. Hindi ko alam kung paano maranasan ito. Diyos, ano ang iyong kalooban? Nawa’y liwanagan mo ako upang maunawaan ito.”

Madalas akong tumawag sa Diyos

Isang araw, isang kapatid na mula sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay nagpadala sa akin ng dalawang mga sipi ng mga salita ng Diyos. “Sa bawat hakbang ng paggawa ng Diyos sa gitna ng mga tao, sa panlabas, mukha itong pag-uugnayan sa pagitan ng mga tao, na parang mula sa pagsasaayos ng tao, o mula sa panghihimasok ng tao. Nguni’t sa likod ng mga eksena, bawat hakbang ng gawain, at lahat ng nangyayari, ay isang pustahan na ginawa ni Satanas sa harap ng Diyos, at nangangailangan sa tao na manindigan sa kanilang patotoo sa Diyos. Gaya nang si Job ay sinubukan, halimbawa: Sa likod ng mga eksena, nakikipagpustahan si Satanas sa Diyos, at ang nangyari kay Job ay ang mga gawain ng tao, at panghihimasok ng mga tao. Sa likod ng bawat hakbang na ginagawa ng Diyos sa inyo ay pakikipagpustahan ni Satanas sa Diyos—sa likod ng lahat ng ito ay isang labanan. … Kapag ang Diyos at si Satanas ay naglalaban sa espirituwal na dako, paano mo dapat pasayahin ang Diyos, at paano ka dapat manindigan sa iyong patotoo sa Kanya? Dapat mong malaman na ang lahat ng nangyayari sa iyo ay isang malaking pagsubok at ang oras na kailangan ka ng Diyos na magpatotoo.

Sa gitna ng mga pagsubok, maging kung hindi mo alam kung ano ang gustong gawin ng Diyos at kung anong gawain ang gusto Niyang isakatuparan, dapat mong malaman na ang mga layunin ng Diyos para sa sangkatauhan ay palaging mabuti. Kung hahangarin mo Siya nang may isang tunay na puso, hindi ka Niya kailanman iiwan, at sa katapusan tiyak na gagawin ka Niyang perpekto at dadalhin ka sa isang angkop na hantungan. … Sa iyong praktikal na karanasan, kailangan mo munang malaman kung paano kumain at uminom ng mga salita ng Diyos; dapat mong hanapin kung ano ang dapat mong pasukin at ang iyong mga pagkukulang sa loob ng Kanyang mga salita, maghangad ng pagpasok sa iyong praktikal na karanasan, at kunin ang bahagi ng mga salita ng Diyos na dapat isagawa at subukang isagawa ito. Ang pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos ay isang aspeto, ang buhay ng iglesia ay kailangan ding mapanatili, kailangang magkaroon ka ng isang normal na espiritwal na buhay, at magawang iabot ang iyong kasalukuyang mga kalagayan sa Diyos. Hindi alintana kung paano man nagbabago ang Kanyang gawain, ang iyong espiritwal na buhay ay dapat manatiling normal. Mapapanatili ng isang espiritwal na buhay ang iyong wastong pagpasok. Anuman ang gawin ng Diyos maipagpapatuloy mo ang iyong espiritwal na buhay nang tuluy-tuloy at matutupad ang iyong tungkulin. Ito ang dapat na gawin ng mga tao. … Kapag ang isang tao ay naniniwala sa Diyos at naghahangad na pumasok sa buhay at naghahangad ng isang pagbabago sa kanilang disposisyon, kailangan nilang magbayad ng isang halaga at matamo ang isang kalagayan kung saan palagi nilang susundin ang Diyos anuman ang Kanyang gawin. Ito ay isang bagay na kailangang gawin ng mga tao. Kahit sundin mo ang lahat ng ito bilang isang patakaran, kailangang panatilihin mo ito, at gaano man katindi ang mga pagsubok, hindi mo bibitiwan ang iyong normal na kaugnayan sa Diyos. Dapat nagagawa mong manalangin, panatilihin ang iyong buhay iglesia, at manatili sa mga kapatid. Kapag sinusubok ka ng Diyos, dapat mo pa ring hanapin ang katotohanan. Ito ang pinakamaliit na pangangailangan para sa isang espiritwal na buhay.

Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, naintindihan ko: Ang aking kalagayan ay maaaring makitang mga masamang bagay at pakikipag-ugnay sa pagitan ko at ng aking pamilya. Sa totoo lang, sa likod ng mga ito ay pakikipagpusta ni Satanas sa Diyos. Sinisikap ni Satanas na tuksuhin at abalahin ako, habang pinapayagan ng Diyos ang mga kahirapan na mangyari sa akin ay para patahimikin ang aking sarili sa harap Niya, manalangin, basahin ang Kanyang mga salita, at maghanap ng landas ng pagsasanay sa Kanyang mga salita, at sa huli ay umaasa sa katotohanan upang tumayong saksi at pasiyahan Siya.

Naisip ko noon ang mga karanasan ni Job. Matapos mawala ang kanyang mga ari-arian at ang kanyang mga anak at ang buong katawan niya ay nasira ng masakit na mga pigsa, kinutya siya ng kanyang asawa at mga kaibigan. Sa panlabas, maaari ito ay ang kanyang asawa at mga kaibigan na hindi nakakaintindi at mapanukso sa kanya, ngunit sa likod ng mga eksena, ginagamit ni Satanas ang mga bagay na ito upang atakihin si Job upang siya ay magreklamo laban sa Diyos, ipagkanulo at talikuran ang Diyos. Gayunpaman, nais ng Diyos na gamitin ang mga bagay na ito upang subukan si Job at suriin ang pananampalataya ni Job. Sa sitwasyong ito, si Job ay hindi negatibo o mahina, at hindi niya tinalikuran ang Diyos, at lalong hindi nagtaksil sa Diyos. Sa halip, pinatahimik niya ang kanyang sarili sa harap ng Diyos at nanalangin na hanapin ang kalooban ng Diyos, at kahit gaano pa siya kutyain ng iba, nanatili siyang kalmado at sa huli, sinabi niya ang mga salitang ito: “Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos, at hindi tayo tatanggap ng masama?” (Job: 2:10). Sa pagsasabi nito, pinapahiya ni Job si Satanas at nanindigan ng patotoo para sa Diyos, at nakamit ang papuri sa Diyos.

Pagkatapos ay naisip ko: “Ngayon ang aking pamilya ay sumasalungat sa aking pananalig sa Makapangyarihang Diyos, binibigyan ako ng malamig na pakikitungo at pinababayaan ako. Sa likod nito, ginagamit ito ni Satanas upang abalahin ako upang ako ay maging negatibo at magsabi ng mga salita ng kawalang-paniwala tungkol sa Diyos at mga salitang tumatanggi sa Diyos dahil sa hindi makayanan ang kanilang masamang-pakikisama. Napakasama ni Satanas! Dahil sa hindi pinansin at tinanggihan ng aking pamilya, ako ay naging negatibo at mahina, at walang naisip na basahin ang mga salita ng Diyos, magsagawa ng espirituwal na debosyon o manalangin sa Diyos—na may resulta na pagkabigo na magkaroon ng isang normal na buhay espirituwal o isang maayos na relasyon sa Diyos. Hindi ba ako nahulog sa mga pakana ni Satanas? Paano ako naging mahina at negatibo dahil lamang sa aking pamilya na iniiwasan ako at kumukondena sa aking pananalig sa Makapangyarihang Diyos?” Nakaramdam ako ng labis na pagsisisi at kalungkutan sa aking puso; Kinamuhian ko ang aking sarili at ang mga pakana ni Satanas. Nagpasya akong hindi na maging negatibo at pasibo ngunit aktibong naghahanap ng katotohanan sa sitwasyong ito at tumayo ng patotoo.

Gayunpaman, pagkatapos, kapag naiisip ko kung paano ako mayamot sa sakit ng pagkawala na kasama ang aking pamilya, isang labanan ang nagsimulang magalit sa aking puso. Sa oras na iyon, ang mga salita ng Panginoong Jesus ay pumasok sa isip ko: “Huwag ninyong isiping Ako’y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa: hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak(Mateo 10:34). “At ang magiging kaaway ng tao ay ang kaniya ring sariling kasangbahay(Mateo 10:36). Sa pag-iisip sa mga salitang ito, naunawaan ko. Sa mga huling araw, ang Diyos ay dumating upang magsagawa ng gawain na pagbukud-bukurin ang mga tao ayon sa kanilang uri at ibabalik sa Kanyang tahanan ang lahat ng mga nakakaunawa ng Kanyang mga salita at sumusunod sa Kanya. Natural, ang mga mananampalataya at di-mananampalataya ay magtatapos sa kanilang magkakahiwa-hiwalay na landas, at ang mga pamilya ay magkakalayo. Sa huli, ang mga sumusunod sa Diyos at nagpapasakop sa lahat ng mga salita at gawain ng Diyos ay maaaring manatili, habang ang mga tumalikod at lumalaban sa Diyos ay mawawasak. Ito ang gawaing nais ng Diyos na magawa. Samakatuwid, kung makakabuo ako ng isang magandang relasyon sa aking pamilya ay hindi dahil sa akin, kundi ito’y pinasiyahan ng Diyos. Kapag natapos ang gawain ng Diyos, ang mga pamilya ay hindi na iiral at ang mga taong tunay na naniniwala at sumusunod sa Diyos ay mabubuhay at sasamba sa Diyos na magkakasama. Hindi ko maiwasang isipin kung paano kami,na mga kapatid sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, ay madalas na basahin at natuwa sa mga salita ng Diyos. Yamang nagbahagi kami ng parehong mga layunin dahil sa aming paniniwala sa Diyos, kami ay bukas na nagsalita sa bawat isa, nagkakaintindihan sa bawat isa, at tumulong sa bawat isa na may pagkahabag. Mas naisip ko tungkol sa aming buhay Iglesia, mas nadadama ko ang init ng tahanan na hindi ko pa naramdaman dati. Hindi ako nakaramdam ng lungkot sa Iglesia kahit na ang mga kapatid at ako ay wala sa parehong lugar. Ito ay nagpapagaan sa aking pagkabalisa at takot na dala ng pagkawala sa pangangalaga ng aking pamilya.

Noon ko lamang nakita na sobrang nagkaroon ako ng damdamin para sa aking pamilya at naintindihan ko na ang mga interpersonal na relasyon sa pagitan ng mga tao ay mga pisikal na ugnayan na hindi umiiral sa espiritwal na kaharian. Kahit na hindi ako pinangalagaan ng aking pamilya, mayroon akong gabay ng Diyos at pag-ibig ng Diyos upang suportahan ako, at ito ay tunay na mahalaga. Sa kabaligtaran, kung nawalan ako ng Diyos, gaano man kalapit ako sa aking pamilya, anong mabuting maidudulot nito sa aking buhay at destinasyon?

Ang Pinili ko

Kinuyom na kamao na may determinasyon na, sinabi ko sa aking sarili: “Dapat akong tumayo nang matatag at hindi na maaring maging negatibo pa.”

Mula nang sandaling iyon, hindi na ako nakatuon sa kung paano ako tinatrato ng aking pamilya ngunit nakatuon sa kung paano patahimikin ang aking puso sa harap ng Diyos, at sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos, pagtitipon kasama ang aking mga kapatid sa Iglesia, pagbabahagian, at pag-awit ng mga himno sa pagpupuri ng Diyos. Muli kong natamasa ang kagalakan na makasama ko ang Diyos.

4. Nang ang Aking Pamilya Tumigil sa Pagbabayad para sa Aking Pag-aaral

Makalipas ang isang linggo, malapit nang magsimula ang pasukan at kailangan ko ang aking pamilya para sa pagpatuloy sa pagbabayad sa aking matrikula. Kaya, sinubukan kong tawagan ang aking kapatid na lalaki upang humingi ng tulong ngunit hindi niya sinagot; Tinawagan ko rin ang aking kapatid na babae, ngunit sinabi niya na ang kanyang sariling pamilya ay nangangailangan ng pera para sa maraming bagay at hindi na makakatulong sa akin. Nakaharap sa sitwasyong ito, naramdaman ko ang langit ay bumagsak. Isang taon pa, at makumpleto ko na ang aking edukasyon at ang aking pangarap na makahanap ng isang magandang trabaho ay maaaring maging isang katotohanan, ngunit ngayon wala sa aking pamilya ang pumayag na magbayad para sa aking pag-aaral. Anong gagawin ko? Sino ang makakatulong sa akin? Mas lalo kong naisip, mas nababahala ako tungkol sa aking kinabukasan, at naisip ko na ako ang pinakamalas na tao.

Ang Mga Salita ng Diyos ang Pumatnubay sa Akin

Habang ako ay nawalan ng pag-asa, nanalangin ako upang sabihin sa Diyos ang tungkol sa aking mga kahirapan.

Isang gabi, naibahagi ko sa isang kapatid sa simbahan ang tungkol sa aking estado pagkatapos ng pagtitipon. Pagkatapos ay ibinahagi niya sa akin ang isang sipi ng mga salita ng Diyos: “Maging lalaki man o babae ang bata, mayroon silang kanilang misyon sa loob ng pamilya. Pinlano ba ng Diyos ang lahat ng mga kaayusan para sa kapalaran ng bata, yugto sa yugto, tulad ng kung ano ang magiging kapalaran ng bata, kung ano ang kanilang pag-aaralan sa lipunan, kung saan sila magtatrabaho, kung anong trabaho ang kanilang gagawin, anong tungkulin ang kanilang gagawin sa pagpasok sa pamilya ng Diyos, ano ang kanilang mga espesyal na kasanayan at kung anong mga bagay ang kanilang gagawin? May sariling pagpipilian ba ang bata? Mula noong ipinanganak sila sa pamilyang ito, sa katunayan, hindi nila pinili ang anumang yugto ng kanilang patutunguhan—lahat ito ay inayos ng Diyos. ... Iyon ay, hindi mahalaga kung anong uri ng pamilya kayo ipinanganak, at anuman ang inyong kalidad, kaisipan, pag-iisip o anumang iba pang aspeto ay tulad ng sa lipunan o sa iba pang mga tao, ang inyong kapalaran, inyong lahat-lahat, ay nagaganap sa loob ng mga pagsasa-ayos ng Diyos at hindi nasa inyo. Ang landas na dapat mong piliin ay upang maunawaan kung paano inayos at pinangungunahan ng Diyos ang lahat tungkol sa iyo, at kung paano ka ginagabayan ng Diyos sa hinaharap. Dapat kayong maghangad na maunawaan ang hangarin ng Diyos at ang Kanyang kalooban, at pagkatapos ay mamuhay ng iyong buhay, mamuhay ka alinsunod sa direksyon ng kapalaran na isinaayos at pinamamahalaan ng Maylikha para sa inyo.

Ang mga salita ng Diyos ay sumilaw sa aking puso tulad ng isang sinag ng ilaw ng pag-asa: Oo! Pinamahalaan ng Diyos ang lahat ng mga bagay, at inayos para sa lahat ang kanilang pamilya ng kapanganakan, mga magulang at mga karera sa hinaharap; lahat ng nasa isang tao at ang buong buhay nila ay nasa kamay ng Diyos. Ang proteksyon at gabay ng Diyos ay nagbibigay daan sa atin na mamuhay hanggang ngayon. Nang napagnilayan ko ang mga salita ng Diyos, naalala ko na sinabi sa akin ng aking pamilya na ang aking ina ay nagkaroon ng mahirap na panganganak sa akin at mayroon ding isang malaking kagutuman sa Africa, ngunit nakaligtas ako. Naalala ko rin noong nasa ikatlo at ika-apat na baitang ako, ang aking ulo ay puno ng mga sugat sa loob ng isa o dalawang taon, ang aking anit ay masyadong naapektuhan, at ang mga doktor ay walang nagagawa sa aking sakit, ngunit nagawa kong mapaghimalang paggaling sa huli. Matapos simulan ang kolehiyo, tumigil ako ng tatlong taon sa pag-aaral upang magtrabaho upang kumita ng pera dahil ang aming pamilya ay hindi makayang bigyan ako ng aking matrikula; kahit na mahirap ang buhay ko sa panahong iyon, sa pamamagitan ng pagharap sa mga kumplikadong ugnayan ng tao at pagsaksi sa mga makamundong pamumuhay ng tao at masayang buhay, nakita ko ang kasamaan at kadiliman ng lipunan at samakatuwid ay naging sabik akong matanggap ang kaligtasan ng Panginoon. Kapag sa relihiyosong simbahan, namamahala ako sa pag-aayos at nangunguna sa mga batang Kristiyano dahil sa biyaya ng Panginoon, kaya’t nagkaroon ako ng pagkakataong malaman ang higit pa tungkol sa kadiliman at pagkasira ng komunidad ng relihiyon, at sa gayon ay mas matagal kong hinihintay ang pagbabalik ng Panginoon Ang pagbabalik ni Jesus. Bawa’t araw, umiiyak ako at nagsusumamo sa Panginoon na bumalik sa lalong madaling panahon sa isang bundok, at inakay ako ng Diyos na makita sa online ang mga pelikula na ginawa ng Ang Iglesiya ng Makapangyarihang Diyos, kaya’t mapalad akong tumanggap ng ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. … Habang naaalala ko ang aking mga karanasan noong nakaraan, tumulo ang luha ko. Naisip ko: “Hindi ba Diyos ang nanguna sa akin sa bawat hakbang? Kahit na dumaan ako sa ilang pagdurusa at pagkabigo, pinangunahan ako ng Diyos sa pamamagitan nila at ang mga magagandang hangarin ng Diyos ay nasa likod nila. Ang Diyos ay gumagabay sa akin at ang Kanyang pag-ibig ay hindi ako iniwan.” Dahil napahalagahan ko ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa akin, hindi ko mapigilan ang aking mga luha mula sa pagpatak sa aking mukha. Alam kong mayroon ding magagandang hangarin ang Diyos sa likod ng mga paghihirap na nararanasan ko ngayon. Ang aking buhay at lahat ng mayroon ako ay nagmula sa Diyos, at ang hinaharap, kapalaran at trabaho ay lahat nasa kamay nang Diyos. Papatnubayan ako ng Diyos na sumulong sa aking buhay. at Siya ang aking suporta, kaya walang dapat ipag-alala.”

Patuloy kong pinagnilay-nilayan ang mga salitang ito ng Diyos: “Ang inyong kapalaran, inyong lahat-lahat, ay nagaganap sa loob ng mga pagsasa-ayos ng Diyos at hindi nasa inyo. Ang landas na dapat mong piliin ay upang maunawaan kung paano inayos at pinangungunahan ng Diyos ang lahat tungkol sa iyo, at kung paano ka ginagabayan ng Diyos sa hinaharap. Dapat kayong maghangad na maunawaan ang hangarin ng Diyos at ang Kanyang kalooban, at pagkatapos ay mamuhay ng iyong buhay, mamuhay ka alinsunod sa direksyon ng kapalaran na isinaayos at pinamamahalaan ng Maylikha para sa inyo.

Nakakuha ako ng kaliwanagan sa mga salitang ito: Ang Diyos ang Lumikha at Tagapamahala ng lahat ng mga bagay, at wala ako kundi isang maliit na nilikha na kabilang sa lahat ng mga bagay. Ang aking kapalaran at hinaharap ay inayos ng Diyos at walang sinuman kabilang ang aking sarili ang maaaring magbago nito. Hindi ko alam kung paano ang magiging buhay ko sa hinaharap, at ang dapat kong gawin ay sundin ang Diyos at sundin ang Kanyang pamumuno. Sa oras na iyon, ang ilang linya mula sa isang himno ng mga salita ng Diyos ay naisip ko: “Ako ay walang iba kundi isang napakaliit na nilalang na nilikha ng Panginoon ng sangnilikha, isa lamang sa gitna ng mga taong nilikha. Ikaw ang Siyang lumikha sa akin, at ngayon Ikaw ang muling naglagay sa akin sa Iyong mga kamay upang sumailalim sa Iyong pagsasaayos.” Ang mga salita ng Diyos ay nagbigay sa akin ng higit na lakas at ang aking isipan ay lalong naliwanagan. Ako ay isang nilikha na hindi makontrol ang sarili kong patutunguhan, at kung ano ang mangyayari sa akin at kung paano ako mabubuhay ay nasa mga kamay ng Diyos at ipinasiya ng Diyos. Kailangan kong makita nang malinaw ang katotohanang ito at ibigay sa mga kaayusan ng Diyos. Nang maglaon, nanalangin ako sa Diyos: “Diyos, lagi akong nag-aalala tungkol sa aking kinabukasan at buhay ko. Ngunit salamat sa kaliwanagan ng Iyong mga salita, naunawaan ko na ang lahat ng mayroon ako ay nasa Iyong mga kamay, at handa akong hayaan kang ayusin at gabayan ang aking buhay at handang tanggapin at sundin ang Iyong mga pagsasaayos.”

Nang gabing iyon ay tila mabilis na lumipas, at naramdaman kong napalaya at hindi na nag-aalala tungkol sa aking mga pag-asam.

Ang Pinili ko

Nang Ako ay Dapat Mamili sa Pagitan ng Pamilya, Pag-aaral, at Pananampalataya

Mula noon, nagsimula akong magsanay sa pag-asa sa Diyos at basahin ang higit pa sa mga salita ng Diyos tungkol sa soberanya ng Diyos. Sa tuwing nababahala ako tungkol sa aking kinabukasan, magmadali akong manalangin sa harap ng Diyos at hilingin sa Kanya na bigyan ako ng pananampalataya.

Matapos Sumunod sa Makapangyarihang Diyos, Nakikita Ko ang Kanyang mga Pagpapala

Pagkatapos, ang aking pamilya ay tumigil na magbayad para sa aking matrikula, ngunit mahinahon kong harapin ito, nang walang pag-aalala o takot. Tahimik akong nanalangin sa Diyos sa aking puso: “Diyos, kahit anong uri ng buhay ang inayos mo para sa akin, handa akong tanggapin at sundin.” Kung gayon, sinimulan kong umasa sa Diyos upang makahanap ng trabaho. Nag-apply ako sa dalawang paaralan bilang isang guro, ngunit pareho silang tumanggi na kumuha sa akin. Ang punong-guro ng huling paaralan na nag-apply ako sa sinabi sa akin na ang isa pang paaralan ay naghahanap ng mga guro tungkol sa negosyo at sinabi sa akin na subukan. Gayunpaman, sa Kenya, ang mga kondisyon ng pangangalap para sa mga guro ng negosyo ay nagkakaroon ng degree o diploma o pagiging isang mag-aaral sa kolehiyo na may mahusay na mga resulta sa pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo. Hindi ko nakamit ang mga kundisyon at kaya hindi ako kwalipikado na mag-aplay para sa trabaho. Gayunpaman, nagpasya pa rin akong umasa sa Diyos upang mag-aplay para dito.

Sa gulat ko, matagumpay kong nakuha ang trabaho. Naisip ko ito ay kahanga-hanga, sapagkat ito ay dapat na napakahirap para sa akin na gawing magaan ang background ng aking edukasyon. Talagang nagpasalamat ako sa mga kaayusan at orkestasyon ng Diyos.

Nagpapasalamat sa Diyos

Sa pag-iisip sa kung paano ako nahahadlangan ng aking pamilya mula sa pagsunod sa Makapangyarihang Diyos at iniwan ako, malinaw kong nakikita ang masasamang motibo ni Satanas—na mang-istorbo sa akin, sinusubukan na isuko ko ang aking paniniwala at pagsunod sa Diyos. Alam ni Satanas na mayroon akong malalim na damdamin para sa aking pamilya at na labis akong nababalisa sa aking kinabukasan, kaya ginamit nito ang aking pamilya upang tutulan ako na tanggapin ang kaligtasan ng Diyos sa mga huling araw at ginamit ang aking pag-aaral upang pilitin akong sumuko sa totoong daan. Si Satanas ay sobrang may masamang hangad, pangit at masama. Sa ngayon, sa ilalim ng panustos at gabay ng mga salita ng Diyos, nabubuhay ako na isang pinagyaman at makabuluhang buhay araw-araw. Salamat sa Diyos sa Kanyang patnubay na pinayagan akong tumayo sa tabi ng Diyos kapag pumipili sa pagitan ng pamilya, pag-aaral, at Diyos. Mula ngayon susubukan kong hanapin ang kalooban ng Diyos at masiyahan ang Diyos sa mga sitwasyong inayos ng Diyos para sa akin, at ako ay aasa sa Diyos sa lahat ng bagay.

Wakas.

Mag-iwan ng Tugon