Menu

Bible Verse of the Day Tagalog - Paliwanag sa Pahayag 3:20

Bible Verse of the Day Tagalog

Narito Ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinuman ay duminig sa Aking tinig at magbukas ng pinto, Ako’y papasok sa kanya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo Ko.

Ngayon ay nagsimula na ang malalaking sakuna, at ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon ay natupad na. Naghahanda ka ba sa pagbabalik ng Panginoon? Basahin ang paliwanag na ito sa Pahayag 3:20 upang mahanap ang paraan para salubungin Siya, upang makasama mo ang Panginoon sa lalong madaling panahon.

Napakahalaga ng talatang ito para sa ating pagsalubong sa pagbabalik ng Panginoon, ngunit maraming tao ang hindi nakauunawa sa tunay na kahulugan nito. Ngayon, nagsimula na ang malalaking sakuna, at ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon ay natupad na. Makatuwiran na nagbalik ang Panginoon. Ngunit bakit hindi pa natin nakitang bumalik ang Panginoon upang kumatok sa mga pintuan ng ating mga bahay? Dahil ba sa inaantala ng Panginoon ang Kanyang pagbabalik? Hindi. Tapat ang Panginoon. Sa katunayan, matagal na Siyang bumalik at kumakatok sa ating mga pintuan, na hindi ang mga pintuan ng ating mga bahay. Kundi sa halip, ginagamit Niya ang Kanyang mga salita upang kumatok sa mga pintuan ng ating mga puso. Ang Aklat ng Pahayag ay nagpropesiya, “Narito Ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinuman ay duminig sa Aking tinig at magbukas ng pinto, Ako’y papasok sa kanya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo Ko(Pahayag 3:20). “Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia(Pahayag 2:7). Nilinaw ng mga talatang ito: Magsasalita ang Panginoon sa mga iglesia sa Kanyang pagbabalik sa mga huling araw, at gagamitin Niya ang Kanyang mga salita para kumatok sa mga pintuan ng mga tao at hahanapin ang mga taos-pusong nananabik sa Kanyang pagbabalik. Ang mga taong ito ay matatalinong dalaga, at mga tupa ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Jesus, “Datapuwa't pagkahating gabi ay may sumigaw, ‘Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin Siya’(Mateo 25:6). “Dinirinig ng Aking mga tupa ang Aking tinig, at sila’y Aking nakikilala, at sila’y nagsisisunod sa Akin(Juan 10:27).

Samakatuwid, kung gusto nating salubungin ang pagbabalik ng Panginoon, ang susi ay makinig sa mga salita ng Diyos. Ibig sabihin, kapag may nagpatotoo sa atin na nagbalik na ang Panginoon, dapat nating buksan ang ating puso upang aktibong maghanap at magsiyasat, at tumuon sa pakikinig sa tinig ng Diyos. Kung makikilala natin ang tinig ng Diyos mula sa mga salita ng nagbalik na Panginoon, dapat nating tanggapin at sundin. Ito ay pagsalubong sa pagbabalik ng Panginoon, pagiging na-rapture sa harap ng trono ng Diyos, at pagdalo sa piging kasama ng Panginoon.

Sa huli, basahin natin ang ilang mga sipi ng mga salita ng Diyos upang magkaroon ng higit na kalinawan kung paano sasalubungin ang pagbabalik ng Panginoon.

Sabi ng Diyos, “Yamang hinahanap natin ang mga yapak ng Diyos, dapat nating hanapin ang kalooban ng Diyos, ang mga salita ng Diyos, ang mga pagpapahayag ng Diyos—sapagka’t kung saanman naroon ang mga bagong salita na binibigkas ng Diyos, naroon ang tinig ng Diyos, at kung saanman naroon ang mga yapak ng Diyos, naroon ang mga gawa ng Diyos. Kung saanman naroon ang pagpapahayag ng Diyos, doon nagpapakita ang Diyos, at kung saanman nagpapakita ang Diyos, doon umiiral ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Sa paghahanap sa mga yapak ng Diyos, nabalewala na ninyo ang mga salitang ‘Ang Diyos ang katotohanan, ang daan, at ang buhay.’ At kaya, maraming tao, kahit pa tumatanggap sila ng katotohanan, ang hindi naniniwala na nakita na nila ang mga yapak ng Diyos, at lalo nang hindi nila kinikilala ang pagpapakita ng Diyos. Napakatinding pagkakamali!

“Kung saanman nagpapakita ang Diyos, doon ipinapahayag ang katotohanan, at magiging naroon ang tinig ng Diyos. Tanging iyong mga makakatanggap sa katotohanan ang makaririnig sa tinig ng Diyos, at tanging ang mga ganitong tao ang karapat-dapat na makasaksi sa pagpapakita ng Diyos.”

Gusto mo bang basahin ang higit pang mga salita ng nagbalik na Panginoon upang makilala ang tinig ng Diyos at matupad ang iyong nais na salubungin Siya sa lalong madaling panahon? Kung oo, maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng live chat window sa ibaba ng aming website. Halina't mag-usap tayo online!

Mag-iwan ng Tugon