Menu

Genesis 6:9 - Devotional Verses With Reflection Tagalog - Pagsunod sa Kalooban ng Diyos

Bible Verse of the Day Tagalog

Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya: si Noe ay lumalakad na kasama ng Dios.

Mga Kaunawaan sa Talata Ngayong Araw…

Si Noe ay isang matuwid na tao sa kanyang kapanahunan, at mayroon siyang tunay na pagsunod sa Diyos. Nang mag-utos sa kanya ang Diyos na gumawa ng isang malaking Arko, hindi siya nag-atubili na gawin ito; nang ang Diyos ay nagsugo sa kanya na ibahagi ang ebanghelyo, ginawa niya tulad ng kahilingan sa kanya ng Diyos. Ginawa niya ang lahat ng ipinagawa ng Diyos sa kanya, hindi kailanman nagtanong kung kailan wawasakin ng Diyos ang mundo o kung kailan aapaw ang malaking baha, at hindi gumawa ng kahit anong plano o paghahanda para sa kanyang kahahantungan, Inilagay lamang ang kanyang sarili sa kamay ng Diyos. Marapat na tularan natin si Noe, na ibigay ang ating sarili sa Diyos at lubos na sundin ang Kanyang kataas-taasang kapangyarihan at pagsasa-ayos.

Basahin ang iba pa:

Ang Mga Pagtatasa ng Diyos kay Job sa Biblia

Ang Maraming Di-Pagkakaunawa ng mga Tao Tungkol kay Job

Tinalo ni Job si Satanas at Naging Tunay na Lalake sa Paningin ng Diyos

Mag-iwan ng Tugon