Menu

Juan 20:29 - Devotional Verses With Reflection Tagalog

Bible Verse of the Day Tagalog

Sapagka't ako'y nakita mo ay sumampalataya ka: mapapalad yaong hindi nangakakita, at gayon ma'y nagsisampalataya.

Mga Kaunawaan sa Talata Ngayong Araw…

Kinausap ng Panginoong Jesus si Tomas gamit ang mga salitang ito sapagkat siya ay puno ng pagkalito sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ano ang kalooban ng Diyos sa likod nito na dapat nating maunawaan?

duoma

Ang mga salita ng Diyos ay nagsasabi, “Ang mga salitang ito na naitala sa Biblia na sinalita ng Panginoong Jesus nang Siya ay magpakita kay Tomas ay malaking tulong sa lahat ng tao sa Kapanahunan ng Biyaya. Ang Kanyang pagpapakita at ang Kanyang mga salita kay Tomas ay mayroong isang malaking epekto sa mga susunod na salinlahi, at taglay nila ang walang hanggang kahalagahan. Si Tomas ay kumakatawan sa isang uri ng tao na naniniwala sa Diyos subalit pinagdududahan ang Diyos. Sila ay likas na mapagduda, mayroong masasamang puso, mga taksil, at hindi naniniwala sa mga bagay na makukumpleto ng Diyos. Hindi sila naniniwala sa kapangyarihang walang hanggan ng Diyos at sa Kanyang pamamahala, at hindi sila naniniwala sa Diyos na nagkatawang-tao. Gayunpaman, ang pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Jesus ay isang sampal sa mukha nila, at nagbigay din ito ng isang pagkakataon sa kanila upang matuklasan ang kanilang sariling pagdududa, upang makilala ang kanilang sariling pagdududa, at upang makilala ang kanilang sariling kataksilan, kaya ito ang tunay na paniniwala sa pag-iral at sa pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Jesus. Kung ano ang nangyari kay Tomas ay isang babala at isang babala para sa mga susunod na salinlahi nang upang mas maraming tao ang makakapagbabala sa kanilang mga sarili upang huwag maging mapagduda kagaya ni Tomas, at kung sila ay magkagayon, sila ay lulubog sa kadiliman. Kung ikaw ay sumusunod sa Diyos, ngunit gaya lamang ni Tomas, lagi mong nanaisin na mahipo ang tadyang ng Panginoon at madama ang Kanyang mga bakas ng pinagpakuan upang makatiyak, upang mapatunayan, upang manghula kung ang Diyos ba ay umiiral o hindi, pababayaan ka ng Diyos. Kaya, hinihiling ng Panginoong Jesus sa mga tao na huwag maging kagaya ni Tomas, pinaniniwalaan lamang kung ano ang kanilang makikita sa kanilang sariling mga mata, ngunit upang maging isang dalisay, tapat na tao, na huwag magkimkim ng mga pagdududa tungo sa Diyos, ngunit manampalataya lamang at sundin Siya. Ang ganitong uri ng tao ay pinagpala. Ito ay isang napakaliit na kahilingan na mayroon ang Panginoong Jesus para sa mga tao, at isang babala sa Kanyang mga tagasunod.” Ang mga salitang ito ay nagpapadama sa atin ng pagka-matuwid at kabanalan ng Diyos. Tinatrato ng Diyos ang iba't ibang uri ng tao depende sa kanilang mga saloobin sa Kanya. Kinamumuhian Niya ang mga taong tuso at mapanlinlang, at ang mga taong walang tiwala sa Kanya tulad ni Tomas. Ang ganitong mga tao ay aabandonahin ng Diyos. Sa halip, minamahal ng Diyos ang mga yaong may puro at tapat na pananampalataya, at kayang magpursige na ibigin ang Diyos. Ang nasabing mga tao ay mapi-perpekto ng Diyos.

Rekomendasyon:

Mag-iwan ng Tugon