Menu

Paano Tayo Makakapagkamit ng Puwersa at Pumasok sa Kaharian ng Langit?

Bible Verse of the Day Tagalog

At mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan, at kinukuha nang sapilitan ng mga taong mararahas.

Mga Kaunawaan sa Talata Ngayong Araw…

Mula sa talatang ito, maaari nating malaman ang hinihingi sa pagpasok sa kaharian ng langit na itinuro ng  Panginoong Jesus para sa atin: Tanging sa pagkamit ng puwersa tayo ay maaaring makapasok sa kaharian ng langit. Bilang Kristiyano, ang ating pinakamimithi ay ang maitaas sa kaharian ng langit. Kaya, paano natin makakamit ang puwersa? Sa anong direksyon dapat natin gawin ito? Ang Panginoong Jesus ay nagsabi, “Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit(Mateo 7:21). At naitala din sa Bibliya,  “Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon” (Mga Hebreo 12:14). Malinaw na, tanging sa paggawa ng kalooban ng Diyos, pagsunod sa Kanyang landas,  ang pagkawala sa kasalanan at ang madalisay, ay maaari tayong makapasok sa kaharian ng langit. Gayunman, maraming mga tao ang hindi nakatuon sa pagsunod sa landas ng Panginoon o  ang isapamuhay ang Kanyang mga salita; sa halip, kanilang iniisip na hangga’t sila ay gumagawa ng masigasig para sa Panginoon, mag sakripisyo, gumasta ng mga sarili, at mas ipalaganap pa ang ebanghelyo, maaari tayong pumasok sa kaharian ng langit. Ito’y nagpapaalala sa akin sa mga Pariseo na  nag-iisa ang pag-iisip na nagtatrabaho nang mabuti para sa Panginoon at naglakbay sa malayo at malawak upang ipangaral ang ebanghelyo. Inisip nila na hangga't ginagawa nila sa ganitong paraan, maaari silang purihin ng Panginoon at pumasok sa kaharian ng langit. Ito ang direksyong kanilang pinagtatrabahuhan. Ngunit sa huli, ang lahat ng kanilang mga aksyon ay hinatulan bilang mapagpaimbabaw dahil nais nilang pasukin ang banal na kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng panlabas na gawain sa halip na magsagawa ng mga salita ng Panginoon. Tingnan natin ang disipulong si Pedro ng Panginoong Jesus. Sa kanyang hangarin sa Panginoong Jesus, nakatuon siya sa pagsasanay alinsunod sa mga iniaatas ng Panginoon sa lahat, at hinabol ang mapagmahal na Diyos at kasiya-siyang Diyos, at sa wakas ay nakamit niya ang isang tunay na pag-ibig ng Diyos, sinunod ang Diyos hanggang kamatayan, ipinako ng nakabaliktad para sa Diyos, at naging isang tao ayon sa puso ng Diyos. Ang mga taong katulad niya ay mabubuhay sa kaharian ng langit. Kung ihahambing natin ang mga direksyon na nilalakad ng mga Pariseo at ni Pedro, madaling makita na kung ang mga taong naniniwala sa Diyos at sumusunod sa Kanya ay nais na makapasok sa kaharian ng Diyos, sa pamamagitan lamang ng pagsasanay sa mga salita ng Panginoon, pagsunod sa Kanyang paraan, at pagiging mga taong gumagawa ng kalooban ng Diyos , maaari silang makapasok sa makalangit na kaharian. Ito ang tanging kundisyon para sa pagpasok sa kaharian ng langit. Tulad ng sinabi ng Diyos, “Dapat mong malaman kung anong uri ng mga tao ang Aking nais; yaong mga hindi dalisay ay hindi pinapayagang makapasok sa kaharian, yaong mga hindi dalisay ay hindi pinahihintulutang dungisan ang banal na lupain. Kahit maaaring marami ka nang nagawa, at nakagawa na sa loob ng maraming taon, sa huli kung kalunus-lunos pa rin ang iyong karumihan—hindi katanggap-tanggap sa batas ng Langit na nais mong pumasok sa Aking kaharian! Mula sa pundasyon ng mundo hanggang ngayon, hindi Ako kailanman nakapag-alok ng madaling daan patungo sa Aking kaharian para sa mga nanunuyo ng pabor sa Akin. Ito ay isang panuntunan sa langit, at walang sinumang makakasuway rito!(“Ang Tagumpay o Kabiguan ay Depende sa Landas na Tinatahak ng Tao”). Mula sa mga salita ng Diyos, makikita natin na ang Diyos ay matuwid at banal, at ang kaharian ng Diyos ay banal, kaya paano papayagan ang mga taong walang kabuluhan na pumasok sa kaharian? Samantala, makikita natin ang kalooban ng Diyos ay dalhin ang mga naligtas ng Diyos, binago at nalinis sa Kanyang kaharian. Nagkaroon ng pag-alam sa kalooban ng Diyos, dapat nating ituloy ang paggawa ng kalooban ng Diyos, pagsunod sa paraan ng Diyos, at malinis at maperpekto, sa gayon makakamit ang isang tunay na pag-ibig ng Diyos at pagsunod sa Diyos hanggang sa kamatayan tulad ni Pedro. Tanging sa ganitong paraan maaari tayong maging mga tao ayon sa puso ng Diyos, at magkaroon ng isang lugar sa kaharian ng langit.

Inirerekomenda para sa iyo:

Kung gusto mong matuto nang higit pa, maaari kang makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng Messenger anumang oras!

Mag-iwan ng Tugon