Menu

Mga Parabula sa Bibliya

Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Pagkilala sa Diyos | Sipi 74

Ano naman kaya ang tungkol sa pagdurusa na nararanasan ng Diyos nang nagkakatawang-tao Siya at namumuhay kasama ng sangkatauhan? Ano ang pagdurusang ito? Nauunawaan ba talaga ng sinuman? Sinasabi ng i...

Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Pagkilala sa Diyos | Sipi 73

Ang mga Talinghaga ng Panginoong Jesus Ang Talinghaga Ukol sa Manghahasik (Mateo 13:1–9) Ang Talinghaga Ukol sa mga Mapanirang Damo (Mateo 13:24–30) Ang Talinghaga Ukol sa Binhi ng Mustasa (Mateo 1...

Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Pagkilala sa Diyos | Sipi 70

Ang Talinghaga ng Nawalang Tupa Mateo 18:12–14 Ano ang akala ninyo? Kung ang isang tao ay may isang daang tupa, at maligaw ang isa sa mga yaon, hindi baga iiwan niya ang siyamnapu’t siyam, at pasasa ...

Ang mga Matalinong Dalaga ay Naririnig ang Tinig ng Diyos at Sinasalubong ang Panginoon

Mga Talata ng Bibliya para sa Sanggunian “Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng sangpung dalaga, na kinuha ang kanilang mga ilawan, at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang...

Ano Ang Kalooban ng Diyos sa Likod ng Talinghaga ng Nawawalang Tupa?

Tala ng Editor: Naniniwala ako na ang lahat ay pamilyar sa talinghaga ng nawawalang tupa na nasa Bibliya. Ginamit ng Panginoong Jesus ang talinghaga ito upang malinaw na maihayag sa atin ang tungkol s...

Ang Mga Talinghaga ng Panginoong Jesus ay Nagpapakita sa Atin sa Misteryo ng Pagpasok sa Kaharian ng Langit

Ang mga naniwala sa Panginoon sa loob ng maraming taon ay maaaring nabasa na ang mga salitang ito: “Sapagka’t ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na puno ng sangbahayan, na lumabas pagkaumaga...

Ano ang Kalooban ng Diyos sa Likod ng Talinghaga ng Panginoon at Alipin?

Mula noong tayo’y nabautismuhan at bumalik tayo sa Panginoon, madalas nating marinig ang ating mga pastor at nakatatanda na nagsasabing, “Sinabi ni apostol Pablo, ‘Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipa...

Paano Matutupad ang Mga Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoong Jesus

Minamahal na mga kapatid: Kamusta sa lahat, masayang masaya akong makita kayo rito. Una, pasalamatan natin ang Diyos sa paghahanda ng pagkakataong ito para sa atin, at nawa’y gabayan tayo ng Diyos ...

Pag-aralan ang Mateo 25: Ano ang Matalinong Dalaga?

Pansin ng Patnugot: Katulad ng nakatala sa Kabanata 25 ng Mateo, ginamit ng Panginoon ang parabula ng sampung dalaga upang turuan tayo na sa mga huling araw, tanging ang mga matatalinong dalaga ang ma...

Unawain ang Parabula ng Sampung Dalaga Upang Maging Mga Matalinong Dalaga at Masalubong ang Pagdating ng Panginoon

Quick Navigation Ang Parabula ng Sampung Dalaga Pagbabasa ng mga Banal na Kasulatan, Pagdarasal, at Masigasig na Ginagampanan ang Gawain ng Panginoon: Nakagagawa ba ito ng Matalinong Dal...

Isang Mainit na Debate sa Parabula ng Sampung Dalaga

Quick Navigation Ano ang Matatalinong Birhen? Ano ang mga Mangmang na Birhen? Paanong Listo ang mga Matatalinong Birhen Bakit Aalisin ng Diyos ang mga Mangmang na Birhen? Ang...